På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillverkare

Granskad:

Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklaration och CE-märker sin byggprodukt. I denna artikel finns en beskrivning av när CE-märkning är obligatoriskt och hur tillverkare ska göra för att CE-märka sin byggprodukt. I slutet beskrivs även den frivilliga vägen till CE-märkning.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas. Den som tillverkar byggprodukter måste själv ta reda på om produkterna berörs. Tillverkare är den som själv tillverkar eller låter tillverka en byggprodukt och sedan säljer den under eget namn eller varumärke. Även den som säljer en byggprodukt tillverkad av någon annan är tillverkare enligt byggproduktförordningen när försäljningen sker under eget namn eller varumärke.

1.   När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration när denna produkt släpps ut på marknaden.

19.   tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar, eller låter konstruera eller tillverka, en byggprodukt och saluför denna produkt under eget namn eller varumärke.

En importör eller distributör ska för denna förordnings syften anses som tillverkare och ska åläggas en tillverkares skyldigheter enligt artikel 11 när de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en byggprodukt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med prestandadeklarationen kan påverkas.

Film: Tillverkar du byggprodukter?

Hitta en harmoniserad standard

EU-webbplatsen Nando finns en lista över alla harmoniserade standarder. Där står också när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan kallas standardens samexistensperiod. Den är till för att tillverkarna ska hinna med allt som krävs innan CE-märkning måste göras.

En lista med harmoniserade standarders titlar på svenska finns under "Relaterad information".

På webbplatsen danishcprcontactpoint.dk sorteras de harmoniserade standarderna efter produktgrupp. Där kan det vara enklare att hitta de standarder som kan vara relevanta för en viss produkt.

För att veta om en produkt verkligen omfattas av en standard, behöver tillverkaren först läsa standardens omfattning (scope). Standarderna finns att köpa på SIS webbplats, se "Relaterad information". För vägledning om en produkt omfattas av en standard kan tillverkaren kontakta ett av de organ som är anmälda för att bedöma produkter enligt den standarden. De anmälda organen för varje harmoniserad standard finns angivna i Nando.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

I standardens ZA-bilaga anges bland annat vilket system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (så kallat AVCP-system) som gäller för produkten, det vill säga i vilken utsträckning tillverkaren måste anlita ett oberoende tredjepartsorgan för att bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda. Vilka uppgifter tillverkaren respektive de oberoende tredjepartsorganen (anmälda organen) har i de olika AVCP-systemen framgår av bilaga V till byggproduktförordningen. Notera att bilaga V uppdaterades i juni 2014.

1. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

Tillverkaren ska upprätta prestandadeklarationer och fastställa produkttyp på grundval av bedömningar och fortlöpande kontroll av prestanda enligt de nedanstående systemen:

1.1 System 1+

  a) Tillverkaren ska utföra

      i) tillverkningskontrollen i fabrik,

      ii) ytterligare provning av stickprov som tagits i tillverkningsanläggningen enligt fastställd provningsplan.

  b) Det anmälda produktcertifieringsorganet ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

      i) En bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

      ii) En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.

      iii) Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

      iv) Revisionsprovning av stickprov som tagits av det anmälda produktcertifieringsorganet i tillverkningsanläggningen eller i tillverkarens lager.

1.2 System 1

  a) Tillverkaren ska utföra

      i) tillverkningskontrollen i fabrik,

      ii) ytterligare provning av stickprov som tagits i tillverkningsanläggningen enligt fastställd provningsplan.

  b) Det anmälda produktcertifieringsorganet ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

      i) En bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

      ii) En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.

      iii) Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

1.3 System 2+

  a) Tillverkaren ska utföra

      i) en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten,

      ii) tillverkningskontroll i fabrik,

      iii) provning av stickprov som tagits av tillverkaren i tillverkningsanläggningen enligt fastställd provningsplan.

  b) Det anmälda certifieringsorganet för tillverkningskontroll i fabrik ska besluta om utfärdande, begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik på grundval av resultaten av följande bedömningar och kontroller som organet utför:

      i) En första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik.

      ii) Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

1.4 System 3

  a) Tillverkaren ska utföra tillverkningskontroll i fabrik.

  b) Det anmälda laboratoriet ska bedöma prestanda på grundval av provning (baserad på stickprov som tas av tillverkaren), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av byggprodukten.

1.5 System 4

  a) Tillverkaren ska utföra

      i) en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten,

      ii) tillverkningskontroll i fabrik.

  b) Inga uppgifter kräver anmälda organs insatser.

1.6 Byggprodukter för vilka en europeisk teknisk bedömning har utfärdats

Anmälda organ som utför uppgifter inom systemen 1+, 1 och 3 samt tillverkare som utför uppgifter inom systemen 2+ och 4 ska betrakta europeiska tekniska bedömningar för den aktuella byggprodukten som en bedömning av produktens prestanda. Anmälda organ och tillverkare ska därför inte utföra de uppgifter som avses i punkterna 1.1 b i, 1.2 b i, 1.3 a i, 1.4 b respektive 1.5 a i.

2. ORGAN SOM DELTAR I BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

Med avseende på uppgifterna för de anmälda organ som deltar i bedömningen och den fortlöpande kontrollen av byggproduktens prestanda ska en åtskillnad göras mellan

 1. produktcertifieringsorgan: ett organ som anmälts enligt kapitel VII för att utföra certifiering för fortlöpande kontroll av prestanda,
 2. certifieringsorgan för tillverkningskontroll i fabrik: ett organ som anmälts enligt kapitel VII för att utföra certifiering för tillverkningskontroll i fabrik,
 3. laboratorium: ett organ som anmälts enligt kapitel VII för att mäta, undersöka, prova, beräkna eller på annat sätt bestämma byggprodukters prestanda.

3. ÖVERGRIPANDE ANMÄLNINGAR: FALL AV VÄSENTLIGA EGENSKAPER DÄR HÄNVISNING TILL EN RELEVANT HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION INTE KRÄVS

 1. Reaktion vid brandpåverkan
 2. Brandmotstånd
 3. Utvändig brandpåverkan
 4. Akustiska prestanda
 5. Emissioner av farliga ämnen

Syftet med de olika AVCP-systemen är att säkerställa att olika produkters prestanda bedöms på ett likvärdigt sätt. Vidare ska tillverkaren ha en sådan kontroll över tillverkningsprocessen att produktens prestanda inte ändras. Det innebär att tillverkaren enligt samtliga system har ansvaret för tillverkningskontrollen i fabrik. I vissa fall ska tillverkningskontrollen och/eller produkten granskas av ett anmält organ.

3.   Tillverkarna ska se till att det finns förfaranden för att säkerställa att serietillverkning upprätthåller angivna prestanda. Ändringar av produkttypen och av de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna ska beaktas på lämpligt sätt.

När det anses lämpligt för att säkerställa riktighet, tillförlitlighet och stabilitet i fråga om byggproduktens angivna prestanda, ska tillverkarna utföra stickprov av byggprodukter som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden, utreda och vid behov registerföra klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

Prestandadeklaration

När produktens prestanda bedömts enligt metoderna i den harmoniserade standarden, kan tillverkaren upprätta en prestandadeklaration. Genom att upprätta prestandadeklarationen och skriva under den tar tillverkaren ansvar för att uppgifterna är korrekta och att den angivna prestandan överensstämmer med den faktiska.

3.   Genom att upprätta prestandadeklarationen ska tillverkaren ta ansvar för att byggprodukten överensstämmer med denna angivna prestanda. I avsaknad av objektiva indikationer på motsatsen ska medlemsstaterna utgå från att den prestandadeklaration som upprättas av tillverkaren är riktig och tillförlitlig.

Vad som ska ingå i deklarationen är bestämt i byggproduktförordningen och till viss del i den specifika harmoniserade standarden. I prestandadeklarationen finns det information om;

 • vem som tillverkat produkten,
 • kontaktuppgifter till tillverkaren,
 • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
 • om ett anmält organ har varit inblandat, och
 • prestanda för produktens egenskaper.

2.   Prestandadeklarationen ska särskilt innehålla följande uppgifter:

a) referensen till den produkttyp för vilken prestandadeklarationen upprättats,

b) systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V,

c) referensnummer för och datum för utfärdande av den harmoniserade standard eller den europeiska tekniska bedömning som använts för bedömningen av varje väsentlig egenskap,

d) i förekommande fall, referensnummer för den specifika tekniska dokumentation som använts och de krav som tillverkaren hävdar att produkten uppfyller.

Till hjälp för tillverkarna finns en mall och instruktioner för prestandadeklarationen i bilaga III till byggproduktförordningen, se "Relaterad information".

För byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationen vara på svenska.

2 §    Prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Allmänt råd Säkerhetsdatablad som ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011, ska vara på svenska enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet .

Spårbarhet

En viktig funktion med prestandadeklarationen är att skapa spårbarhet mellan produkten, CE-märkningen, prestandadeklarationen och tillverkaren. Det är därför viktigt att prestandadeklarationen får ett referensnummer och att produkttypen anges på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att tillverkarens namn och kontaktuppgifter framgår.

Redovisning av prestanda

I ZA-bilagan anges vilka som är de väsentliga egenskaperna [lägg till i ordlistan] för produkten. Prestanda ska redovisas för de egenskaper som är relevanta utifrån produktens avsedda användning. Det framgår även hur prestandan ska redovisas: med en klass, ett värde eller nivå. Det är viktigt att redovisa prestandan på det sätt som anges i den harmoniserade standarden. För de egenskaper där tillverkaren väljer att inte redovisa någon prestanda, ska istället NPD anges. NPD står för No Performance Determined eller ingen prestanda fastställd.

CE-märkning

När tillverkaren har upprättat en prestandadeklaration ska produkten CE-märkas. CE-märkningen innehåller förutom CE-symbolen också en sammanfattning av informationen i prestandadeklarationen. CE-märkningen ska bland annat innehålla prestandadeklarationens referensnummer och produkttypens unika identifikationskod, så att det går att koppla ihop CE-märkningen med den underliggande prestandadeklarationen.

2.   CE-märkningen ska anbringas på de byggprodukter för vilka tillverkaren upprättat en prestandadeklaration i enlighet med artiklarna 4 och 6.

Om en prestandadeklaration inte har upprättats av tillverkaren i enlighet med artiklarna 4 och 6 får CE-märkningen inte anbringas.

Genom att anbringa eller låta anbringa CE-märkningen anger tillverkaren att han tar ansvar för att byggprodukten överensstämmer med dess angivna prestanda och med alla tillämpliga krav som fastställs i denna förordning och i annan tillämplig unionslagstiftning om harmonisering som innehåller föreskrifter om dess anbringande.

Bestämmelserna om anbringande av CE-märkningen som föreskrivs i annan tillämplig unionslagstiftning om harmonisering ska tillämpas utan att detta påverkar tillämpningen av denna punkt.

2.   CE-märkningen ska följas av de två sista siffrorna i det årtal då det först anbringats, tillverkarens namn och registrerade adress, eller ett identifieringsmärke som gör det möjligt att enkelt och otvetydigt identifiera tillverkarens namn och adress, produkttypens unika identifieringskod, prestandadeklarationens referensnummer och värdet eller klassen för angivna prestanda, hänvisningen till de harmoniserade tekniska specifikationer som tillämpats, i förekommande fall det anmälda organets identifikationsnummer och den avsedda användningen enligt den harmoniserade tekniska specifikation som tillämpats.

CE-märkningen ska fästas på produkten. Märkningen ska vara synlig, läsbar och outplånlig. Om produktens beskaffenhet gör det omöjligt att fästa CE-märkningen direkt på produkten, kan den istället finnas på förpackningen eller medföljande dokument.

1.   CE-märkningen ska anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på byggprodukten eller på en etikett som är fäst vid produkten. Om detta inte är möjligt eller inte tillåtet med hänsyn till produktens beskaffenhet ska den anbringas på förpackningen eller på medföljande dokument.

Boverket rekommenderar att CE-märkningen är på svenska för produkter som säljs i Sverige.

1 §    Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.

Allmänt råd CE-märkning enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 305/2011 av byggprodukter som ska tillhandahållas här i landet bör vara skriven på svenska.

Tillhandahållande av prestandadeklaration

Prestandadeklarationen ska följa med produkten när den säljs. Pestandadeklarationen kan tillhandahållas elektroniskt eller i pappersform. Det är även möjligt att tillhandahålla prestandadeklarationen via webben. I samtliga fall ställs krav på att tillverkaren bevarar prestandadeklarationen i minst tio år efter att produkten tillhandahållits.

1.   Ett exemplar av prestandadeklarationen för varje produkt som tillhandahålls på marknaden ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

Om ett tillverkningsparti av samma produkt tillhandahålls en enda användare får den emellertid åtföljas av ett enda exemplar av prestandadeklarationen antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

2.   En papperskopia av prestandadeklarationen ska tillhandahållas om mottagaren begär det.

3.   Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får en kopia av prestandadeklarationen göras tillgänglig på en webbplats i enlighet med de villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 60. Dessa villkor ska bland annat garantera att prestandadeklarationen finns tillgänglig under åtminstone den period som anges i artikel 11.2.

4.   Prestandadeklarationen ska tillhandahållas på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden.

2.   Tillverkarna ska bevara den tekniska dokumentationen och prestandadeklarationen under en period på tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden.

I förekommande fall får kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 60 ändra denna period för grupper av byggprodukter på grundval av förväntad livslängd eller byggproduktens funktion i byggnadsverken.

1. Ekonomiska aktörer får med avvikelse från artikel 7.1 i förordning (EU) nr 305/2011 göra en sådan prestandadeklaration som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 tillgänglig på en webbplats, förutsatt att de uppfyller samtliga följande villkor:

  a) De ska se till att innehållet i en prestandadeklaration inte ändras efter det att den har lagts ut på webbplatsen.

  b) De ska se till att den webbplats där de prestandadeklarationer som upprättats för byggprodukter har gjorts tillgängliga övervakas och underhålls så att webbplatsen och prestandadeklarationerna är kontinuerligt tillgängliga för byggprodukternas mottagare.

  c) De ska se till att prestandadeklarationen kan nås av byggprodukternas mottagare kostnadsfritt under tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden, eller under den tid som kan vara tillämplig i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 305/2011.

  d) De ska förse byggprodukternas mottagare med instruktioner om hur man får tillgång till webbplatsen och prestandadeklarationerna för sådana produkter som är tillgängliga på den webbplatsen.

2. Tillverkarna ska se till att varje enskild produkt eller parti av samma produkt som de släpper ut på marknaden kopplas till en viss prestandadeklaration med hjälp av produkttypens unika identifikationskod.

Frivillig CE-märkning

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter går att CE-märka på frivillig väg. Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning, ETA.

1.   Efter en begäran från en tillverkare om en europeisk teknisk bedömning ska ett europeiskt bedömningsdokument upprättas och antas av de tekniska bedömningsorganens organisation för varje byggprodukt som inte omfattas eller inte helt omfattas av en harmoniserad standard, vars prestanda inte helt kan bedömas i förhållande till sina väsentliga egenskaper i enlighet med en gällande harmoniserad standard, bland annat då

a) produkten inte omfattas av någon gällande harmoniserad standard, eller

b) den bedömningsmetod som föreskrivs i den harmoniserade standarden inte är lämplig för minst en väsentlig egenskap för den produkten,

c) någon bedömningsmetod för minst en väsentlig egenskap för den produkten inte föreskrivs i den harmoniserade standarden.

Med en ETA som grund kan produktegenskaperna anges i prestandadeklarationen för att få CE-märka produkten. Det är helt frivilligt att begära en ETA. Fördelarna med att frivilligt CE-märka sin byggprodukt är bland annat att det kan underlätta att komma in på andra länders marknader.

EOTA är en europeisk organisation som samlar alla tekniska bedömningsorgan. På EOTA:s webbplats får du information om hur du ska gå tillväga om du vill få en ETA för din byggprodukt. Samtliga tekniska bedömningsorgan som kan ta fram en ETA finns publicerade på Europeiska kommissionens webbsida Nando. Regeringen har utsett RISE Certifiering som svenskt tekniskt bedömningsorgan.

Processbild EAD

När det finns en ETA för produkten ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten. De formella kraven på prestandadeklarationen och CE-märkning är samma som för den obligatoriska CE-märkningen.

Andra CE-märkningar

Vissa byggprodukter kan omfattas av andra regelverk som ställer krav på CE-märkning. Om en produkt är, eller ska vara, CE-märkt enligt annan lagstiftning, kan tillverkaren vända sig till ansvarig myndighet för produkten för att få reda på sin roll enligt den lagstiftningen. Se länk relaterad information till Marknadskontrollrådets sida om olika myndigheters ansvarsområde.

Exempel på produkter som ska CE-märkas enligt annan lagstiftning är ventilationssystem. Det är Arbetsmiljöverket som är huvudmyndighet för det området.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen