På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillverkare

Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklaration och CE-märker sin byggprodukt. I denna artikel finns en beskrivning av när CE-märkning är obligatoriskt och hur tillverkare ska göra för att CE-märka sin byggprodukt. I slutet beskrivs även den frivilliga vägen till CE-märkning.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas. Den som tillverkar byggprodukter måste själv ta reda på om produkterna berörs. Tillverkare är den som själv tillverkar eller låter tillverka en byggprodukt och sedan säljer den under eget namn eller varumärke. Även den som säljer en byggprodukt tillverkad av någon annan är tillverkare enligt byggproduktförordningen när försäljningen sker under eget namn eller varumärke.

Film: Tillverkar du byggprodukter?

Hitta en harmoniserad standard

EU-webbplatsen Nando finns en lista över alla harmoniserade standarder. Där står också när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan kallas standardens samexistensperiod. Den är till för att tillverkarna ska hinna med allt som krävs innan CE-märkning måste göras.

En lista med harmoniserade standarders titlar på svenska finns under "Relaterad information".

På webbplatsen danishcprcontactpoint.dk sorteras de harmoniserade standarderna efter produktgrupp. Där kan det vara enklare att hitta de standarder som kan vara relevanta för en viss produkt.

För att veta om en produkt verkligen omfattas av en standard, behöver tillverkaren först läsa standardens omfattning (scope). Standarderna finns att köpa på SIS webbplats, se "Relaterad information". För vägledning om en produkt omfattas av en standard kan tillverkaren kontakta ett av de organ som är anmälda för att bedöma produkter enligt den standarden. De anmälda organen för varje harmoniserad standard finns angivna i Nando.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

I standardens ZA-bilaga anges bland annat vilket system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (så kallat AVCP-system) som gäller för produkten, det vill säga i vilken utsträckning tillverkaren måste anlita ett oberoende tredjepartsorgan för att bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda. Vilka uppgifter tillverkaren respektive de oberoende tredjepartsorganen (anmälda organen) har i de olika AVCP-systemen framgår av bilaga V till byggproduktförordningen. Notera att bilaga V uppdaterades i juni 2014.

Kommissionens delegerade förordning 568/2014 Byggproduktförordningen bilaga V - Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

Syftet med de olika AVCP-systemen är att säkerställa att olika produkters prestanda bedöms på ett likvärdigt sätt. Vidare ska tillverkaren ha en sådan kontroll över tillverkningsprocessen att produktens prestanda inte ändras. Det innebär att tillverkaren enligt samtliga system har ansvaret för tillverkningskontrollen i fabrik. I vissa fall ska tillverkningskontrollen och/eller produkten granskas av ett anmält organ.

Prestandadeklaration

När produktens prestanda bedömts enligt metoderna i den harmoniserade standarden, kan tillverkaren upprätta en prestandadeklaration. Genom att upprätta prestandadeklarationen och skriva under den tar tillverkaren ansvar för att uppgifterna är korrekta och att den angivna prestandan överensstämmer med den faktiska.

Vad som ska ingå i deklarationen är bestämt i byggproduktförordningen och till viss del i den specifika harmoniserade standarden. I prestandadeklarationen finns det information om;

  • vem som tillverkat produkten,
  • kontaktuppgifter till tillverkaren,
  • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
  • om ett anmält organ har varit inblandat, och
  • prestanda för produktens egenskaper.

Till hjälp för tillverkarna finns en mall och instruktioner för prestandadeklarationen i bilaga III till byggproduktförordningen, se "Relaterad information".

För byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationen vara på svenska.

Spårbarhet

En viktig funktion med prestandadeklarationen är att skapa spårbarhet mellan produkten, CE-märkningen, prestandadeklarationen och tillverkaren. Det är därför viktigt att prestandadeklarationen får ett referensnummer och att produkttypen anges på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att tillverkarens namn och kontaktuppgifter framgår.

Redovisning av prestanda

I ZA-bilagan anges vilka som är de väsentliga egenskaperna [lägg till i ordlistan] för produkten. Prestanda ska redovisas för de egenskaper som är relevanta utifrån produktens avsedda användning. Det framgår även hur prestandan ska redovisas: med en klass, ett värde eller nivå. Det är viktigt att redovisa prestandan på det sätt som anges i den harmoniserade standarden. För de egenskaper där tillverkaren väljer att inte redovisa någon prestanda, ska istället NPD anges. NPD står för No Performance Determined eller ingen prestanda fastställd.

CE-märkning

När tillverkaren har upprättat en prestandadeklaration ska produkten CE-märkas. CE-märkningen innehåller förutom CE-symbolen också en sammanfattning av informationen i prestandadeklarationen. CE-märkningen ska bland annat innehålla prestandadeklarationens referensnummer och produkttypens unika identifikationskod, så att det går att koppla ihop CE-märkningen med den underliggande prestandadeklarationen.

CE-märkningen ska fästas på produkten. Märkningen ska vara synlig, läsbar och outplånlig. Om produktens beskaffenhet gör det omöjligt att fästa CE-märkningen direkt på produkten, kan den istället finnas på förpackningen eller medföljande dokument.

Boverket rekommenderar att CE-märkningen är på svenska för produkter som säljs i Sverige.

Tillhandahållande av prestandadeklaration

Prestandadeklarationen ska följa med produkten när den säljs. Pestandadeklarationen kan tillhandahållas elektroniskt eller i pappersform. Det är även möjligt att tillhandahålla prestandadeklarationen via webben. I samtliga fall ställs krav på att tillverkaren bevarar prestandadeklarationen i minst tio år efter att produkten tillhandahållits.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 157/2014 om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats artikel 1

Frivillig CE-märkning

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter går att CE-märka på frivillig väg. Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning, ETA.

Med en ETA som grund kan produktegenskaperna anges i prestandadeklarationen för att få CE-märka produkten. Det är helt frivilligt att begära en ETA. Fördelarna med att frivilligt CE-märka sin byggprodukt är bland annat att det kan underlätta att komma in på andra länders marknader.

EOTA är en europeisk organisation som samlar alla tekniska bedömningsorgan. På EOTA:s webbplats får du information om hur du ska gå tillväga om du vill få en ETA för din byggprodukt. Samtliga tekniska bedömningsorgan som kan ta fram en ETA finns publicerade på Europeiska kommissionens webbsida Nando. Regeringen har utsett RISE Certifiering som svenskt tekniskt bedömningsorgan.

Processbild EAD

När det finns en ETA för produkten ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten. De formella kraven på prestandadeklarationen och CE-märkning är samma som för den obligatoriska CE-märkningen.

Andra CE-märkningar

Vissa byggprodukter kan omfattas av andra regelverk som ställer krav på CE-märkning. Om en produkt är, eller ska vara, CE-märkt enligt annan lagstiftning, kan tillverkaren vända sig till ansvarig myndighet för produkten för att få reda på sin roll enligt den lagstiftningen. Se länk relaterad information till Marknadskontrollrådets sida om olika myndigheters ansvarsområde.

Exempel på produkter som ska CE-märkas enligt annan lagstiftning är ventilationssystem. Det är Arbetsmiljöverket som är huvudmyndighet för det området.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej