På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Importörer

Den som köper in byggprodukter utanför EU:s inre marknad och säljer dem inom EU är importör. Den som köper och säljer produkter inom EU:s inre marknad är distributör.

Film: Importerar du byggprodukter?

En importör får inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta. Det är viktigt att den som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos sina leverantörer.

Ditt ansvar

För att få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Importören ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Importören ska emellertid inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

Importören är skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en beteckning på produkten som gör den spårbar och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten, på förpackningen eller på medföljande dokument.
En importör får inte sälja produkten om denne har anledning att tro att produkten inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker importören att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska denne kontakta tillverkaren, så att bristerna kan rättas till. Importören ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Utökat ansvar när byggprodukter säljs under eget varumärke

När någon importerar byggprodukter från tredje land och säljer dem vidare under eget företagsnamn eller varumärke, så betraktas denne som tillverkare enligt byggproduktförordningen och har fulla ansvaret för tillverkningen och dokumentationen. Det innebär att den som importerar byggprodukter och säljer dem vidare under eget namn eller varumärke ansvarar för tillverkningskontrollen och ska ha ett intyg från ett anmält organ om det krävs för produkten.

Mer information om detta ansvar finns på artikelsidan för tillverkare.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för importören att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste tillverkaren ge sitt tillstånd.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. En importör kan emellertid göra en egen översättning som tillhandahålls tillsammans med den underskrivna originalversionen av prestandadeklarationen.

Importörens kontaktuppgifter

För att möjliggöra spårbarhet ska även importören ange sitt firmanamn eller varumärke och sina kontaktuppgifter på produkten. Detta gäller också i de fall importören inte tar över tillverkaransvaret. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna direkt på produkten kan dessa uppgifter anges på förpackningen eller bifogade dokument.

Ansvar för att produktens prestanda inte försämras

Importören är ansvarig för att produktens prestanda inte försämras under den tid som denne är ansvarig för produkten. Detta ansvar gäller bland annat under transport eller lagring innan produkten når återförsäljarledet, eller innan den når slutanvändaren om försäljning sker direkt till denne. Importören bör därför ha rutiner som säkerställer att produktegenskaperna inte äventyras.

Register för klagomål

En importör har också skyldighet att, när det är lämpligt, sticksprovsvis undersöka produkterna som denne släpper ut på marknaden, för att säkerställa kontinuitet av produktens prestanda. Vidare ska importören vid behov föra ett register över bland annat eventuella klagomål och produktåterkallelser.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

En importör ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer och liknande information till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens webbplats. Importören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokumentation kan kopplas till rätt produkt.

Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), och
  • webbplatser.

Om prestandadeklarationen görs tillgänglig på importörens webbplats och produkten ändras och får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till.

Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste importören tillhandahålla kunden det.

Dokumentation från tredjepartsorgan

I vissa fall krävs det ett tredjepartsorgan som bedömer produkten enligt den tillämpliga standarden. Det kan bara organ som är anmälda för uppgiften av någon medlemsstat inom den inre marknaden göra. De anmälda organen för varje harmoniserad standard finns angivna på EU-webbplatsen Nando.

Marknadskontroll

Om importören anser eller har skäl att tro att:

  • produktens prestanda inte stämmer med den angivna, eller
  • att tillverkningskontrollen, eller
  • bedömningen av produktegenskaperna

inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste importören informera både tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten om detta.

 En importör är också skyldig att se till att den teknisk dokumentation som utgör underlag för prestandadeklarationen finns tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten, på begäran. Denna skyldighet gäller under tio år efter att den sista produkten som omfattas av den versionen är såld. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll kan du läsa mer om Boverkets marknadskontrollarbete.

Mer information

Eftersom nationella byggregler fortfarande gäller kan importörer vända sig till kontaktpunkten för byggprodukter i respektive land för att få reda på vilka regler som berör en viss CE-märkt produkt.

I "Relaterad information" hittar du även Marknadskontrollrådets importbroschyr som heter "Till dig som tänker importera produkter".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej