På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Importörer

Granskad: 

Den som köper in byggprodukter utanför EU:s inre marknad och säljer dem inom EU är importör. Den som köper och säljer produkter inom EU:s inre marknad är distributör.

Film: Importerar du byggprodukter?

En importör får inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta. Det är viktigt att den som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos sina leverantörer.

Ditt ansvar

För att få sälja byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska de vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Importören ska också se till att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Importören ska emellertid inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

1.   Importörerna får endast släppa ut sådana byggprodukter på unionsmarknaden som överensstämmer med tillämpliga krav i denna förordning.

Importören är skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en beteckning på produkten som gör den spårbar och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten, på förpackningen eller på medföljande dokument.
En importör får inte sälja produkten om denne har anledning att tro att produkten inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker importören att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska denne kontakta tillverkaren, så att bristerna kan rättas till. Importören ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

2.   Innan en byggprodukt släpps ut på marknaden ska importörerna se till att bedömningen och den fortlöpande kontrollen av prestanda utförts av tillverkaren. De ska se till att tillverkaren upprättat den tekniska dokumentation som avses i artikel 11.1 andra stycket och prestandadeklarationen i enlighet med artiklarna 4 och 6. De ska även se till att produkten, när så erfordras, bär CE-märkningen, att den åtföljs av de dokument som krävs och att tillverkaren iakttagit de krav som anges i artikel 11.4 och artikel 11.5.

Om en importör anser eller har skäl att tro att byggprodukten inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte släppa ut byggprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om byggprodukten utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Utökat ansvar när byggprodukter säljs under eget varumärke

När någon importerar byggprodukter från tredje land och säljer dem vidare under eget företagsnamn eller varumärke, så betraktas denne som tillverkare enligt byggproduktförordningen och har fulla ansvaret för tillverkningen och dokumentationen. Det innebär att den som importerar byggprodukter och säljer dem vidare under eget namn eller varumärke ansvarar för tillverkningskontrollen och ska ha ett intyg från ett anmält organ om det krävs för produkten.

Mer information om detta ansvar finns på artikelsidan för tillverkare.

En importör eller distributör ska för denna förordnings syften anses som tillverkare och ska åläggas en tillverkares skyldigheter enligt artikel 11 när de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en byggprodukt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med prestandadeklarationen kan påverkas.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för importören att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste tillverkaren ge sitt tillstånd.

1.   När tillverkaren bestämmer produkttypen får denne ersätta typprovning eller typberäkning med lämplig teknisk dokumentation som visar

a) för en eller flera väsentliga egenskaper hos den byggprodukt som tillverkaren släpper ut på marknaden, att produkten bedöms uppnå ett visst prestandavärde eller en viss prestandaklass utan provning eller beräkning eller utan ytterligare provning eller beräkning i enlighet med de villkor som fastställs i den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen eller i ett kommissionsbeslut,

b) att den byggprodukt, som omfattas av en harmoniserad standard, som tillverkaren släpper ut på marknaden motsvarar produkttypen hos en annan byggprodukt som tillverkas av en annan tillverkare och som redan provats i enlighet med den relevanta harmoniserade standarden; om dessa villkor är uppfyllda får tillverkaren ange prestanda som motsvarar alla eller en del av provningsresultaten för denna andra produkt; tillverkaren får använda de provningsresultat som uppnåtts av en annan tillverkare endast efter att ha erhållit tillstånd av denne tillverkare som förblir ansvarig för dessa provningsresultats riktighet, tillförlitlighet och stabilitet,

c) att den byggprodukt, som omfattas av harmoniserade tekniska specifikationer, som tillverkaren släpper ut på marknaden är ett system som består av komponenter som denne monterar och med noggrant iakttagande av de exakta anvisningar som ges av leverantören av ett sådant system eller av en komponent däri som redan provat detta system eller denna komponent för en eller flera av dess väsentliga egenskaper i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen; om dessa villkor är uppfyllda får tillverkaren ange prestanda som motsvarar alla eller en del av provningsresultaten för det system eller den komponent som tillhandahållits tillverkaren; denne får endast använda de provningsresultat som uppnåtts av en annan tillverkare eller systemleverantör efter att ha erhållit tillstånd av den tillverkare eller systemleverantör som förblir ansvarig för dessa provningsresultats riktighet, tillförlitlighet och stabilitet.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. En importör kan emellertid göra en egen översättning som tillhandahålls tillsammans med den underskrivna originalversionen av prestandadeklarationen.

4.   När importörerna tillhandahåller en byggprodukt på marknaden ska de se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av den berörda medlemsstaten och som lätt kan förstås av användarna.

2 §    Prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Allmänt råd Säkerhetsdatablad som ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011, ska vara på svenska enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet .

Importörens kontaktuppgifter

För att möjliggöra spårbarhet ska även importören ange sitt firmanamn eller varumärke och sina kontaktuppgifter på produkten. Detta gäller också i de fall importören inte tar över tillverkaransvaret. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna direkt på produkten kan dessa uppgifter anges på förpackningen eller bifogade dokument.

3.   Importörerna ska på byggprodukten eller, om detta inte är möjligt, på dess förpackning eller i ett dokument som åtföljer produkten ange sitt namn, sitt registrerade företagsnamn eller sitt registrerade varumärke samt den adress där de kan nås.

Ansvar för att produktens prestanda inte försämras

Importören är ansvarig för att produktens prestanda inte försämras under den tid som denne är ansvarig för produkten. Detta ansvar gäller bland annat under transport eller lagring innan produkten når återförsäljarledet, eller innan den når slutanvändaren om försäljning sker direkt till denne. Importören bör därför ha rutiner som säkerställer att produktegenskaperna inte äventyras.

5.   Importörerna ska, så länge de ansvarar för en byggprodukt, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med prestandadeklarationen och överensstämmelse med andra tillämpliga krav i denna förordning.

Register för klagomål

En importör har också skyldighet att, när det är lämpligt, sticksprovsvis undersöka produkterna som denne släpper ut på marknaden, för att säkerställa kontinuitet av produktens prestanda. Vidare ska importören vid behov föra ett register över bland annat eventuella klagomål och produktåterkallelser.

6.   När det anses lämpligt för att säkerställa riktighet, tillförlitlighet och stabilitet i fråga om byggproduktens angivna prestanda ska importörerna utföra stickprov av byggprodukter som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden, utreda och vid behov registerföra klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

En importör ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer och liknande information till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens webbplats. Importören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokumentation kan kopplas till rätt produkt.

Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), och
  • webbplatser.

Om prestandadeklarationen görs tillgänglig på importörens webbplats och produkten ändras och får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till.

1.   Ett exemplar av prestandadeklarationen för varje produkt som tillhandahålls på marknaden ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

Om ett tillverkningsparti av samma produkt tillhandahålls en enda användare får den emellertid åtföljas av ett enda exemplar av prestandadeklarationen antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

3.   Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får en kopia av prestandadeklarationen göras tillgänglig på en webbplats i enlighet med de villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 60. Dessa villkor ska bland annat garantera att prestandadeklarationen finns tillgänglig under åtminstone den period som anges i artikel 11.2.

Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste importören tillhandahålla kunden det.

2.   En papperskopia av prestandadeklarationen ska tillhandahållas om mottagaren begär det.

Dokumentation från tredjepartsorgan

I vissa fall krävs det ett tredjepartsorgan som bedömer produkten enligt den tillämpliga standarden. Det kan bara organ som är anmälda för uppgiften av någon medlemsstat inom den inre marknaden göra. De anmälda organen för varje harmoniserad standard finns angivna på EU-webbplatsen Nando.

Marknadskontroll

Om importören anser eller har skäl att tro att:

  • produktens prestanda inte stämmer med den angivna, eller
  • att tillverkningskontrollen, eller
  • bedömningen av produktegenskaperna

inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste importören informera både tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten om detta.

2.   Innan en byggprodukt släpps ut på marknaden ska importörerna se till att bedömningen och den fortlöpande kontrollen av prestanda utförts av tillverkaren. De ska se till att tillverkaren upprättat den tekniska dokumentation som avses i artikel 11.1 andra stycket och prestandadeklarationen i enlighet med artiklarna 4 och 6. De ska även se till att produkten, när så erfordras, bär CE-märkningen, att den åtföljs av de dokument som krävs och att tillverkaren iakttagit de krav som anges i artikel 11.4 och artikel 11.5.

Om en importör anser eller har skäl att tro att byggprodukten inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte släppa ut byggprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om byggprodukten utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

7.   Importörer som anser eller har skäl att tro att en byggprodukt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få denna byggprodukt att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten om detta och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

 En importör är också skyldig att se till att den teknisk dokumentation som utgör underlag för prestandadeklarationen finns tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten, på begäran. Denna skyldighet gäller under tio år efter att den sista produkten som omfattas av den versionen är såld. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll kan du läsa mer om Boverkets marknadskontrollarbete.

8.   Importörerna ska, under den period som avses i artikel 11.2, ställa en kopia av prestandadeklarationen till marknadskontrollmyndigheternas förfogande och se till att dessa myndigheter på begäran får tillgång till den tekniska dokumentationen.

Mer information

Eftersom nationella byggregler fortfarande gäller kan importörer vända sig till kontaktpunkten för byggprodukter i respektive land för att få reda på vilka regler som berör en viss CE-märkt produkt.

I "Relaterad information" hittar du även Marknadskontrollrådets importbroschyr som heter "Till dig som tänker importera produkter".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen