På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Distributörer

Granskad: 
Bild på byggprodukter, Boverket

Distributör är den som köper och säljer vidare byggprodukter inom EU:s inre marknad. Den som köper produkter från tredjeland är importör. Distributören ska du se till CE-märkning och annan dokumentation följer med produkten när den säljs.

Den som säljer byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste efterfråga prestandadeklaration och CE-märkning hos leverantörerna. En distributör får inte sälja produkter som omfattas av en harmoniserad standard, men som inte är CE-märkta.

2.   Innan en byggprodukt tillhandahålls på marknaden ska distributörerna se till att produkten, när så krävs, bär CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs enligt denna förordning och av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av medlemsstaten och som lätt kan förstås av användarna. Distributörerna ska även se till att tillverkaren och importören har uppfyllt de krav som anges i artikel 11.4 och 11.5 samt i artikel 13.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en byggprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadskontrollmyndigheterna.

1.   När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration när denna produkt släpps ut på marknaden.

2.   När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, får uppgifter i varje form om dess prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna enligt definitionen i de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna endast lämnas om de ingår och specificeras i prestandadeklarationen, med undantag för de fall då det, i enlighet med artikel 5, inte har upprättats någon prestandadeklaration.

3.   Genom att upprätta prestandadeklarationen ska tillverkaren ta ansvar för att byggprodukten överensstämmer med denna angivna prestanda. I avsaknad av objektiva indikationer på motsatsen ska medlemsstaterna utgå från att den prestandadeklaration som upprättas av tillverkaren är riktig och tillförlitlig.

Som distributör är det därför viktigt att hålla sig informerad om nya harmoniserade standarder för byggprodukter, som publiceras successivt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Av förväntade cirka 600 harmoniserade standarder för byggprodukter är drygt 450 klara hittills.

Ditt ansvar

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Distributören ska kontrollera att produkten bär rätt märkning och åtföljs av all nödvändig dokumentation, såsom prestandadeklaration, bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Distributören får inte upprätta någon av denna dokumentation själv, utan det är tillverkaren som är ansvarig för sin produkt och den medföljande dokumentationen.

2.   Innan en byggprodukt tillhandahålls på marknaden ska distributörerna se till att produkten, när så krävs, bär CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs enligt denna förordning och av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av medlemsstaten och som lätt kan förstås av användarna. Distributörerna ska även se till att tillverkaren och importören har uppfyllt de krav som anges i artikel 11.4 och 11.5 samt i artikel 13.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en byggprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadskontrollmyndigheterna.

1.   När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration när denna produkt släpps ut på marknaden.

2.   När en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, får uppgifter i varje form om dess prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna enligt definitionen i de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna endast lämnas om de ingår och specificeras i prestandadeklarationen, med undantag för de fall då det, i enlighet med artikel 5, inte har upprättats någon prestandadeklaration.

3.   Genom att upprätta prestandadeklarationen ska tillverkaren ta ansvar för att byggprodukten överensstämmer med denna angivna prestanda. I avsaknad av objektiva indikationer på motsatsen ska medlemsstaterna utgå från att den prestandadeklaration som upprättas av tillverkaren är riktig och tillförlitlig.

Distributören har ansvar för att byggprodukters prestanda inte försämras och att dokumentation inte förändras under den tid som denne hanterar produkten.

3.   En distributör ska, så länge han ansvarar för en byggprodukt, se till att lagrings- eller transportförhållanden inte äventyrar dess överensstämmelse med prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning.

Distributören är vidare skyldig att se till att prestandadeklarationen innehåller en unik beteckning på produkten som gör den spårbar (samma beteckning ska finnas i CE-märkningen) och att tillverkaren har uppgett sitt firmanamn eller varumärke samt kontaktuppgifter på produkten. Om distributören har köpt produkten av en importör så ska även denna ha uppgett sitt firmanamn, varumärke och kontaktuppgifter på produkten. Är det inte möjligt att ange information på produkten kan den istället finnas på förpackningen eller på medföljande dokument.

2.   Innan en byggprodukt tillhandahålls på marknaden ska distributörerna se till att produkten, när så krävs, bär CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs enligt denna förordning och av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av medlemsstaten och som lätt kan förstås av användarna. Distributörerna ska även se till att tillverkaren och importören har uppfyllt de krav som anges i artikel 11.4 och 11.5 samt i artikel 13.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en byggprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadskontrollmyndigheterna.

En distributör får inte sälja en byggprodukt om denne har anledning att tro att den faktiska produkten inte stämmer överens med den information som finns i prestandadeklarationen. Misstänker distributören att det finns felaktigheter eller saknas uppgifter i dokumentationen ska denne kontakta tillverkaren, som kan rätta till det. Distributören ska också informera Boverket, se mer under avsnittet marknadskontroll.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en byggprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadskontrollmyndigheterna.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. Om tillverkaren inte har gjort en översättning, är det möjligt för distributören att själv översätta prestandadeklarationen och vid försäljning se till att både översättningen och den av tillverkaren underskrivna versionen av prestandadeklarationen följer med produkten.

2.   Innan en byggprodukt tillhandahålls på marknaden ska distributörerna se till att produkten, när så krävs, bär CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs enligt denna förordning och av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som bestämts av medlemsstaten och som lätt kan förstås av användarna. Distributörerna ska även se till att tillverkaren och importören har uppfyllt de krav som anges i artikel 11.4 och 11.5 samt i artikel 13.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en byggprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning får han inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med den åtföljande prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning eller prestandadeklarationen har korrigerats. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadskontrollmyndigheterna.

2 §    Prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Allmänt råd Säkerhetsdatablad som ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen enligt artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011, ska vara på svenska enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet .

Utökat ansvar vid försäljning under eget namn

När en distributör säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke räknas denne som tillverkare och är därmed skyldig att själv prestandadeklarera och CE-märka produkterna. Det innebär att den aktör som säljer produkten under sitt eget namn eller varumärke har fulla ansvaret för tillverkningskontrollen och att denne ska ha ett intyg från ett anmält organ när så krävs. Läs mer om tillverkaransvaret på sidan om tillverkare.

En importör eller distributör ska för denna förordnings syften anses som tillverkare och ska åläggas en tillverkares skyldigheter enligt artikel 11 när de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en byggprodukt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med prestandadeklarationen kan påverkas.

Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprungliga tillverkaren, finns det möjlighet för den som säljer produkten under eget namn att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste denne ha tillstånd från den ursprungliga tillverkaren.

1.   När tillverkaren bestämmer produkttypen får denne ersätta typprovning eller typberäkning med lämplig teknisk dokumentation som visar

a) för en eller flera väsentliga egenskaper hos den byggprodukt som tillverkaren släpper ut på marknaden, att produkten bedöms uppnå ett visst prestandavärde eller en viss prestandaklass utan provning eller beräkning eller utan ytterligare provning eller beräkning i enlighet med de villkor som fastställs i den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen eller i ett kommissionsbeslut,

b) att den byggprodukt, som omfattas av en harmoniserad standard, som tillverkaren släpper ut på marknaden motsvarar produkttypen hos en annan byggprodukt som tillverkas av en annan tillverkare och som redan provats i enlighet med den relevanta harmoniserade standarden; om dessa villkor är uppfyllda får tillverkaren ange prestanda som motsvarar alla eller en del av provningsresultaten för denna andra produkt; tillverkaren får använda de provningsresultat som uppnåtts av en annan tillverkare endast efter att ha erhållit tillstånd av denne tillverkare som förblir ansvarig för dessa provningsresultats riktighet, tillförlitlighet och stabilitet,

c) att den byggprodukt, som omfattas av harmoniserade tekniska specifikationer, som tillverkaren släpper ut på marknaden är ett system som består av komponenter som denne monterar och med noggrant iakttagande av de exakta anvisningar som ges av leverantören av ett sådant system eller av en komponent däri som redan provat detta system eller denna komponent för en eller flera av dess väsentliga egenskaper i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen; om dessa villkor är uppfyllda får tillverkaren ange prestanda som motsvarar alla eller en del av provningsresultaten för det system eller den komponent som tillhandahållits tillverkaren; denne får endast använda de provningsresultat som uppnåtts av en annan tillverkare eller systemleverantör efter att ha erhållit tillstånd av den tillverkare eller systemleverantör som förblir ansvarig för dessa provningsresultats riktighet, tillförlitlighet och stabilitet.

Tillhandahållande av prestandadeklarationer

Distributören ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer, bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter och eventuell kemikalieinformation till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens eller importörens webbplats. Distributören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokument kan kopplas till rätt produkt.

Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom;

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • webbplatser.

1.   Ett exemplar av prestandadeklarationen för varje produkt som tillhandahålls på marknaden ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

Om ett tillverkningsparti av samma produkt tillhandahålls en enda användare får den emellertid åtföljas av ett enda exemplar av prestandadeklarationen antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

2.   En papperskopia av prestandadeklarationen ska tillhandahållas om mottagaren begär det.

3.   Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får en kopia av prestandadeklarationen göras tillgänglig på en webbplats i enlighet med de villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 60. Dessa villkor ska bland annat garantera att prestandadeklarationen finns tillgänglig under åtminstone den period som anges i artikel 11.2.

4.   Prestandadeklarationen ska tillhandahållas på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden.

Om distributören gör prestandadeklarationen tillgänglig på sin webbplats och produkten får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste distributören ge kunden det.

Marknadskontroll

Om distributören har skäl att tro att en produkt kan innebära en risk, till exempel om uppgifterna om prestanda inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste distributören informera både tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyndigheten om detta.

4.   Distributörer som anser eller har skäl att tro att en byggprodukt som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med prestandadeklarationen eller med andra tillämpliga krav i denna förordning ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden. Om produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten om detta och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Distributören är också skyldig att ge all information och dokumentation som behövs på begäran av en marknadskontrollmyndighet. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll finns mer information om Boverkets marknadskontrollarbete.

5.   Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge denna myndighet all information och dokumentation som behövs för att visa att byggprodukten överensstämmer med prestandadeklarationen och med andra tillämpliga krav i denna förordning, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran av den myndigheten samarbeta med denna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de byggprodukter som de tillhandahållit på marknaden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen