Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Material i kontakt med dricksvatten

Granskad:

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det är av stor betydelse att det är av god kvalitet. Livsmedelsverket har regler om kvalitet på dricksvatten från både vattenverk och enskilda brunnar. Boverkets byggregler, BBR, handlar bland annat om att en byggnads installationer för tappkallvatten inte ska försämra dricksvattnet.

Dricksvattendirektivet

EU:s nya dricksvattendirektiv, (EU) 2020/2184 trädde i kraft den 12 januari 2023. Artikel 11 i dricksvattendirektivet reglerar material i kontakt med dricksvatten och kommissionen tar nu fram sex delegerade akter för genomförandet. Dessa akter är nu på en publik remiss inom EU. Remisserna är öppna från den 19 oktober till 13-16 november 2023. Remissen är tillgänglig på EU-kommissionens Have Your Say-portal.

Kom med synpunkter (på EU:s webbplats)

Dricksvattendirektivet ska implementeras i svensk lagstiftning genom ändringar i lagar och förordningar. 

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv (på regeringens webbplats)

Vad reglerar Boverkets byggregler?

I BBR föreskrivs i avsnitt 6:62 att installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och att tappkallvatten efter tappstället ska uppfylla kvalitetskraven för dricksvatten. Sådana kvalitetskrav finns i föreskrifter från Livsmedelsverket. Vidare föreskrivs i BBR att tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska heller inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

När det gäller avgivning av bly till dricksvattnet finns det ett allmänt råd i BBR om hur föreskriften kan uppfyllas. Rådet gäller för tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, till exempel kök och tvättställ, och anger värden som inte bör överskridas vid mätning enligt två alternativa testmetoder. Den ena metoden gäller testning av armatur och avser ett blyvärde om 5 mikrogram i armaturens vattenmängd. Testning ska då ske enligt NKB 4, utgiven av Nordiska kommittén för byggbestämmelser. Den andra metoden gäller testning av material och avser ett blyvärde om 5 mikrogram per liter vatten. Testning ska i så fall ske enligt standarden SS-EN 15664.

Utöver det allmänna rådet om avgivning av bly finns det inga föreskrifter eller allmänna råd i BBR om värden för migration av ämnen från material i kontakt med dricksvatten. Anledningen till att bly behandlas särskilt i det allmänna rådet är risken för att foster och små barn skadas av för höga halter av bly i blodet.

6:62 Installationer för tappvatten

Installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten ska uppfylla kvalitetskraven för dricksvatten efter tappstället. Tappvarmvatten ska vara så varmt att man kan sköta personlig hygien och hushållssysslor.

Tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

Allmänt råd Mängden upplöst bly i vattnet bör inte överstiga värdena i tabell 6:62, vid testning enligt NKB 4 eller enligt SS-EN 15664. Värdena avser tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, exempelvis i kök och tvättställ. Andra testmetoder än de som anges i tabellen får användas om de visar att föreskriftens krav uppfylls. (BFS 2014:3).
Tabell 6:62 Mängden upplöst bly i vattnet för tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, exempelvis i kök och tvättställ.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket. (BFS 2014:3).

Mer utförlig information om samhällets krav på material i kontakt med dricksvatten finns på Boverket.se, se länk i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen