På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Material i kontakt med dricksvatten

Granskad: 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det är av stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet. Denna vägledning handlar om att material för rör, ventiler, blandare med mera inte ska påverka kvalitén på dricksvatten negativt.

Livsmedelsverket har regler om kvalitet på dricksvatten från både vattenverk och enskilda brunnar. Boverkets regler handlar om att en byggnads installationer för tappkallvatten inte ska försämra dricksvattnet så att det inte uppfyller Livsmedelsverkets regler.

Vilken betydelse har kvaliteten på dricksvattnet för hur ämnen avges från materialet till tappvattnet

Plaströr, gummikopplingar och andra organiska produkter kan vara tillverkade av hundratals ämnen, medan metaller kan bestå av olika legeringar. För produkter av metall gäller att dricksvattenkvaliteten har betydelse för i vilken utsträckning produkten avger ämnen till dricksvattnet. Plast, gummi och andra organiska produkter är inte lika beroende av vattenkvaliteten som metallprodukter, utan det som främst har betydelse för i vilken utsträckning ämnen avges är tillverkningsprocessen.

Vad anger byggreglerna

Boverkets byggregler, BBR, föreskriver att tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. En metall är särskilt nämnd i byggreglerna, och det är bly. I ett allmänt råd anges värden som inte bör överstigas i fråga om mängden upplöst bly i vattnet i tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, till exempel i kök och i tvättställ. Anledningen till att bly behandlas särskilt i det allmänna rådet är risken för att foster och små barn ska skadas av för höga halter av bly i blodet.

6:62 Installationer för tappvatten

Installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten ska uppfylla kvalitetskraven för dricksvatten efter tappstället. Tappvarmvatten ska vara så varmt att man kan sköta personlig hygien och hushållssysslor.

Tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

Allmänt råd Mängden upplöst bly i vattnet bör inte överstiga värdena i tabell 6:62, vid testning enligt NKB 4 eller enligt SS-EN 15664. Värdena avser tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, exempelvis i kök och tvättställ. Andra testmetoder än de som anges i tabellen får användas om de visar att föreskriftens krav uppfylls. (BFS 2014:3).
Tabell 6:62 Mängden upplöst bly i vattnet för tappställen där man normalt tar vatten för att dricka, exempelvis i kök och tvättställ.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket. (BFS 2014:3).

Hur vet man om en produkt är lämplig att använda

Det är byggherren som ansvarar för att kraven i BBR uppfylls. Byggherren ska välja produkter med kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven. Därför är det viktigt för byggherren att det finns dokumentation från tillverkaren som visar vilka vattenkvaliteter som produkten är lämplig för. Om man har svårt för att själv bedöma om produkten är lämplig för viss användning, kan man använda produkter som är typgodkända. Att en produkt är typgodkänd innebär att ett ackrediterat företag har certifierat, dvs. godkänt, att produkten uppfyller krav i BBR för en viss användning.

5 §
  Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

2:1 Material och produkter

De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.

Allmänt råd Relevanta krav anges i respektive avsnitt 3–9. Egenskaperna bör vara dokumenterade.

Här kan du läsa mer om typgodkännande

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen