Regionala aktörers roller och ansvar enligt PBL

Fysisk samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter. När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Regionplaneorganets ansvar

Regionplaneorganet ska bevaka regionala frågor och lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 5 §

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för hela regionen eller en del av den.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 6 §

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med regionplaneorgan.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Befintliga regionplaneorgan
Regeringen har utsett Göteborgsregionens kommunalförbund till regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 2,3 §§

Bestämmelserna om regionplanering i Stockholms län finns i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län.Enligt den lagen är Stockholms läns landsting regionplaneorgan.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 4 §

Regionalt tillväxtansvariga organens ansvar

Ansvaret för att bedriva regionalt tillväxtarbete är fördelat mellan regionkommuner, kommunala samverkansorgan och länsstyrelser. Vem som ansvarar i de olika länen i Sverige framgår av kartan under rubriken om regional utvecklingsplanering.När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med kommunala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen är en statlig aktör som agerar på regional nivå. Enligt plan- och bygglagen är det länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena i planprocessen. De centrala myndigheterna ska lämna underlag till länsstyrelserna för sitt respektive ansvarsområde. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka frågor som rör riksintressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar eller erosion.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 16 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej