Regional utvecklingsplanering

Enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ska samordning med kommunernas översiktsplanering särskilt eftersträvas i det regionala tillväxtarbetet. Under senare år har intresset bland såväl regionala som kommunala företrädare att ta in ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet ökat.

Ansvaret för regionalt tillväxtarbete

Utvecklingen inom det regionala tillväxtarbetet har gått från ett regionalt statligt ansvar, där staten genom länsstyrelsen haft ett huvudansvar för de regionala utvecklingsfrågorna till en modell där kommuner i samverkan, dels kommunerna själva, dels i samverkan med landstinget, åtagit sig ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken. I förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs bl.a. hur det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas och vem som har ansvaret ute i regionerna, samt vad som ingår i det regionala tillväxtarbetet.

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 5 §

Utvecklingsansvaret är fördelat på olika sätt inom Sveriges 21 län. Bortsett från Stockholm så har idag politiska beslutsorgan ansvaret i samtliga län för att utarbeta och fastställa såväl en strategi för länens utveckling (RUS) som en länsplan för regional transportinfrastruktur. I tretton län är det direktvalda regioner som ansvarar för arbetet med regionala tillväxtfrågor och regional transportinfrastrukturplanering medan det i sju län är kommunala samverkansorgan som innehar detta ansvar. I Stockholms län kvarstår det formella ansvaret för regionala utvecklingsfrågor i länsstyrelsens regi.

Det regionala tillväxtarbetets innebörd

Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. Arbetet kan också utformas och bedrivas i samarbete med aktörer på europeisk nivå. Samordning med regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet, kommunernas översiktsplanering, landsbygdsprogrammet, program för de areella näringarna, lokala utvecklingsavtal samt länsplaner för regional transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet.

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 4 §

Översiktsplanen
Samtidigt som det i förordningen om regionalt tillväxtarbete finns en bestämmelse om samordning med kommuners översiktsplanering så finns det i bestämmelserna om översiktsplanering enligt plan- och bygglagens krav på hänvisning till relevanta regionala mål, planer och program.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

 

Karta: Tillväxtansvariga regionala organ med ansvar för transportinfrastrukturplaneringen från och med 2017
Tillväxtansvariga regionala organ med ansvar för transportinfrastrukturplaneringen från och med 2017. Karta: Isabelle Ripa/Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej