Att arbeta med regionplan

Ett regionplaneorgan kan anta en regionplan som anger grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk. En regionplan ska vara till ledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplanen kan också fylla en viktig funktion som stöd för arbetet i övrigt på regional nivå (prop. 2009/10:170 sid. 253). En regionplan gäller i åtta år.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 10 §

Regionplanens innehåll

Regionplanen ska ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk, om det har betydelse för regionen.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 6 §

Regionplaneprocessen

När man upprättar en regionplan så gäller samma krav på processen som för en översiktsplan förutom att en regionplan ska ställas ut under minst tre månader.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 8 §

En regionplan ska antas, ändras och upphävas av fullmäktige i det kommunalförbund eller regionplaneförbund som är regionplaneorgan. Regionplaneorganet ansvarar för att ett beslut att anta, ändra eller upphäva en regionplan tillkännages genom att ett justeringen av protokollet med beslutet tillkännages på förbundets anslagstavla. Ett meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet ska också sändas till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen, samt till regeringen senast dagen efter tillkännagivandet. När beslutet vunnit laga kraft ska planen även sändas till länsstyrelserna inom regionen och Boverket.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 9 §

Tillsyn över regionplanebeslut

När regeringen har fått ett meddelande om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en regionplan, ska regeringen inom tre månader besluta om den ska överpröva regionplaneorganets beslut eller inte. Regeringen får överpröva beslutet endast om det kan antas innebära att ett riksintresse enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel inte tillgodoses. Om regeringen beslutar sig för att överpröva har den möjlighet att upphäva beslutet.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 13,14 §§

Regionplanen gäller i åtta år räknat från dagen för regeringens beslut enligt bestämmelserna i plan- och bygglagens elfte kapitel.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 10 §

Samma bestämmelser om utgångspunkt för beräkning av planens giltighetstid gäller om en region-plan ändras eller upphävs, förutom att den ändrade planen endast gäller under återstoden av planens ursprungliga giltighetstid.

Plan- och bygglag (2010:900) 7 kap 11,12 §§

Befintlig regionplanering

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)
RUFS 2010 är en regional utvecklingsstrategi men har också ställning som regionplan enligt PBL. RUFS 2010 utgör ett samlat mål- och strategidokument för fysisk planering och regional utveckling med gemensamma inriktningar och som även innefattar en utblick över östra Mellansverige i ett rumsligt perspektiv.
Läs mer om RUFS 2010.

Regionplanering i Göteborgsregionen
I landets andra storstadsregion, Göteborg, finns ett formellt utpekat regionplaneorgan, även om regionen inte har utnyttjat möjligheten av att utarbeta en regionplan enligt PBL. Här har emellertid de 13 kommuner som utgör Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, enats kring en gemensam strukturbild som anger hur den regionala strukturen bör utvecklas.
Läs mer om Strukturbild för Göteborgsregionen

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej