Utställning av översiktsplan

Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till översiktsplanen vid antagandet. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget på nytt. För ändringar av översiktsplanen för en viss del av kommunen (fördjupning) kan kommunen istället för att ställa ut förslaget kungöra och hålla förslaget tillgängligt för granskning.

Efter de ändringar och kompletteringar som gjorts med anledning av de synpunkter som kommit fram under slutfasen av samrådet ska planförslaget, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, ställas ut i minst två månader. Förslaget måste nu uppfylla lagstiftningens krav på innehåll och utformning. 

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 12 §

Det finns inget som hindrar att kommunen förlänger utställningstiden. Det kan till exempel vara lämpligt om utställning sker över semestertider, om det förväntas finnas ett stort intresse från allmänheten eller om kommunen vill få tid att hålla flera informationsmöten.

Kungörelse och utskick

Kommunen ska före utställningstidens början kungöra att en utställning ska genomföras. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning för att meddela den lokala allmänheten. Den bör också publiceras på kommunens webbplats. Av kungörelsen ska framgå var utställningen äger rum och när, hur och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 13 §

Innan utställningen startar ska kommunen skicka planförslaget, samrådsredogörelsen, miljökonsekvensbeskrivning och kungörelsen om utställningen till länsstyrelsen och till berörda kommuner och regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Utskicket ska ske så att mottagarna har hela utställningstiden på sig att svara.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 14 §

Skriftliga synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på det utställda planförslaget ska göra detta skriftligen Synpunkterna ska lämnas till kommunen inom den tid som kungörelsen anger att utställningen pågår.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 15 §

Synpunkter under utställningstiden kan komma i form av brev, e-post och telefax och det finns för översiktsplan inget krav på undertecknande, utan synpunkterna kan lämnas anonymt. Synpunkter på en översiktsplan kan även lämnas av intresseorganisationer och andra sammanslutningar.
En handling med synpunkter på översiktsplanen anses komma in till kommunen den dag då den anländer till kommunen eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Handlingen kan även anses ha inkommit om en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anländer till kommunen eller till behörig tjänsteman.

Förvaltningslag (2017:900) 22 §

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Länsstyrelsens ska under utställningstiden framföra sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande över planförslaget som sedan ska bifogas planen vid antagandet. Av yttrandet ska framgå om staten har något att erinra mot planförslaget beträffande riksintressen, miljökvalitetsnormer, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning eller hälsa och säkerhet. Läs mer under rubriken Länsstyrelsens roll i vänstermenyn

Särskilt utlåtande

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 17 §

Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga översiktsplanehandlingarna. (prop 2009/10: 170 sid 422) Om synpunkter som inkommit under utställningen inte kan tillgodoses i planförslaget bör detta särskilt motiveras.

Väsentlig ändring av förslaget

Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut förslaget på nytt.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 18 §

Som väsentliga ändringar räknas inte bara sådant som är av väsentlig vikt för medborgarinflytandet utan även sådana ändringar som berör områden av riksintresse och mellankommunala samordningsfrågor. (prop 1985/86:1 sid 547)

Det är kommunen själv som ska ta ställning till om en ändring efter utställning är väsentlig och om utställningen i så fall behöver göras om. Bedömningen om en ändring är väsentlig kan få betydelse vid ett eventuellt överklagande, då det kan utgöra en sådan formell grund som översiktsplaner kan överklagas på.

Granskningsförfarande för en viss del av översiktsplanen

För ändringar av översiktsplanen för en viss del (fördjupningar) kan kommunen istället för att ställa ut förslaget anslå en kungörelse och hålla förslaget tillgängligt för granskning.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 24 §

Av kungörelsen ska det då framgå var området som fördjupningen eller ändringen berör ligger, var förslaget finns tillgängligt för granskning, att den som vill se förslaget får göra det och inom vilken tid man kan lämna synpunkter och var synpunkterna ska lämnas. (prop 2009/10:170 sid 186)

När kungörelsen görs ska kommunen samtidigt skicka ett meddelande om innehållet i kungörelsen till länsstyrelsen, berörda kommuner och regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Till länsstyrelsen ska även planförslaget skickas samtidigt. (prop 2009/10:170 sid186)

Granskningstiden ska vara minst sex veckor och kommunen ska se till att förslaget finns tillgängligt för alla som vill se och granska det under den tiden. För att underlätta för dem som är intresserade bör planen publiceras på kommunens webbplats. (prop 2009/10:170 sid 188)

Om förslaget ändras väsentligt efter granskningstiden ska det ställas ut eller kungöras för en ny granskningstid. (prop 2009/10:170 sid186)
Fördjupningar kan många gånger engagera allmänheten och medborgarna och för att motsvara ett sådant intresse är det då lämpligare att använda ett utställningsförfarande.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej