Statens roll i översiktsplaneprocessen

Dialogen mellan stat och kommun är en väsentlig del i processen att ta fram en översiktsplan. Länsstyrelsen ska företräda statens intressen i planeringen. I planprocessen ska länsstyrelsen särskilt bevaka riksintressen, frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormerna, samt områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med kommunens antagna översiktsplan.

Dialogen mellan stat och kommun under processen att ta fram en översiktsplanen är en väsentlig del i planeringen. Under samrådet har länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen vissa specifika uppgifter. 

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 10 §

Ta tillvara och samordna statens intressen

Länsstyrelsen ska under samrådet särskilt ta till vara och samordna statens intressen och hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har också ansvaret för att förmedla samrådshandlingar till berörda statliga myndigheter, hämta in deras synpunkter och samordna dessa i ett statligt yttrande.

Leverera underlag och ge råd

Länsstyrelsen ska ge kommunen underlag och råd i fråga om sådana allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. För att bidra till en mer aktiv och strategisk översiktsplanering ska länsstyrelsen också sammanställa och tillhandahålla underlag om skilda nationella och regionala mål och intressen.

Riksintressen och miljökvalitetsnormer
I länsstyrelsens uppgift ligger också att verka för att riksintressen enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel tillgodoses och att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens femte kapitel följs. Det kräver bland annat en utvecklad dialog med kommunerna om hur riksintressen ska avgränsas och konkretiseras. Det förutsätter också att både länsstyrelsen och berörda centrala myndigheter tar ansvar för att precisera och aktualisera underlaget om riksintressen.

Det finns två typer av riksintressen, dels verksamhetsanknutna riksintressen och dels geografiska områden med särskilda hushållningsbestämmelser. (miljöbalken 3 och 4 kapitlen.) Bestämmelserna om riksintressen ska tillämpas när olika myndigheter fattar beslut som påverkar mark- och vattenanvändningen enligt ett antal bestämda lagar. Då bör översiktsplanens bedömningar vara vägledande (prop 1994/95:230 sid 70)

Det är naturligt att kommunen och länsstyrelsen diskuterar sektorsmyndigheternas underlag om områden av riksintresse under planeringsprocessen. Diskussionerna kan aktualisera förslag till ändringar i avgränsningen eller i preciseringarna i fråga om innebörden av myndigheternas bedömning av riksintresset.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Under samrådet ska länsstyrelsen bistå kommunen med befintliga planeringsunderlag och föra en diskussion med kommunen om kriterierna för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. På detta sätt ska länsstyrelsen verka för att kommunens redovisning i översiktsplanen är förenlig med kriterierna i miljöbalkens sjunde kapitel.

Verka för mellankommunal samordning
Länsstyrelsen ska också se till att frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår en eller flera andra kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen har en regional överblick och helhetssyn på strategiska frågor och har därför ansvaret för de mellankommunala frågorna.

Kommunala beslut som rör bebyggelseutvecklingen får ibland effekter för hela regionen, eller åtminstone för delar av den. Kommunerna är i dessa fall starkt beroende av varandra, och det är angeläget att de satsningar som görs blir samstämda. Under planprocessen ska länsstyrelsen därför göra kommunerna uppmärksamma på om planläggningen kan påverka utvecklingen i någon annan kommun. Länsstyrelsens uppgift är vidare att bevaka att planer från olika kommuner inte blir oförenliga och att planer inte får oacceptabla effekter för någon grannkommun. Det kan röra frågor som påverkan på vattenområden som delas av flera kommuner, utbyggnad av en ny väg, utbyggnad och lokalisering av ett nytt större köpcentrum eller en vindkraftspark.

Människors hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen ska verka för att bebyggelse och byggnadsverk i förslaget till översiktsplan inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet. Förslaget får inte heller innebära ökade risker för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen ska kontrollera att kommunerna tar hänsyn till miljöstörningar som buller, markföroreningar, radon och luftföroreningar. Andra faktorer som kommunerna måste ta hänsyn till är exempelvis risken för skred, översvämningar, utsläpp av farliga ämnen vid olyckshändelser eller från anläggningar. Länsstyrelsens kontroll av hälsa och säkerhetsfrågor syftar till att planen ska utformas så att det inte, när planen väl har genomförts, finns risk för att olika tillsynsmyndigheter behöver ingripa.

Länsstyrelsens samrådsyttrande
Länsstyrelsen bör ställa samman sina synpunkter från samrådet i ett skriftligt samrådsyttrande över planförslaget.

Länsstyrelsen bör i samrådsyttrandet skilja på sådana synpunkter som är att betrakta som råd till kommunerna och sådana frågor som vid senare prövningar kan utgöra grund för
ingripande. Det kan gälla till exempel påpekanden om att riksintressen, mellankommunala intressen eller hälsoskydds- och säkerhetsintressen inte har tillgodosetts.

Länsstyrelsens agerande under utställningstiden

Länsstyrelsen ska under utställningstiden framföra sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande över planförslaget.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 16 §

Om planförslaget gäller en ändring av översiktsplanen och kommunen väljer att hålla planförslaget tillgängligt för granskning istället för utställning ska länsstyrelsen lämna sitt yttrande under granskningstiden.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 26 §

Om kommunen kungör ett förslag enligt 24 §, ska det som sägs i 15,17 §§ om utställningstiden i stället avse granskningstiden. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, får kommunen kungöra det ändrade förslaget i stället för att ställa ut det på nytt.

När planen antas ska kommunen redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande tillsammans med planen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del ska detta tydligt framgå i planen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 20 §

Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.  

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen ska minst en gång varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen. I denna redovisas de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Där ska det även framgå hur länsstyrelsens synpunkter förhåller sig till översiktsplanen. En sådan redogörelse ska också lämnas när en kommun begär det, exempelvis vid en aktualitetsprövning.
Länsstyrelsen ska minst en gång under den mandattid som avses i 27 § redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen begär det.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 27 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej