Aktualitetsprövning av översiktsplan

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet.

Aktualitetsprövning varje mandatperiod

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Detta är i sin tur viktigt för att regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till om planen behöver göras om, helt eller delvis.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § på vad som ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. I arbetet med att ta fram underlag till aktualitetsprövningen har kommunen också en möjlighet att föra dialog med medborgarna. 

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 1,5,27 §§

Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar och tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Länsstyrelsen redovisar statliga och mellankommunala intressen

Som underlag till kommunernas aktualitetsprövning ska länsstyrelsen minst en gång under varje mandatperiod redogöra för vilka statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet. En sådan redogörelse kan också göras på begäran av kommunen. Läs mer om länsstyrelsens redogörelse under rubriken Länsstyrelsens roll som du hittar i vänstermenyn. 

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 28 §

Aktualiteten kan prövas vid fördjupningar och tillägg

Vid en fördjupning ändras översiktsplanen för det område fördjupningen omfattar. Tidigare ställningstaganden gällande detta område upphävs. Vid tillägg, till exempel för vindkraft, tillkommer på motsvarande sätt nya ställningstaganden. I de flesta fall gäller detta ett flertal områden. Det kan vara lämpligt att samtidigt med antagandet av fördjupningen eller tillägget också tydliggöra om översiktsplanen i övrigt ska fortsätta att gälla. Om en sådan aktualitetsbedömning funnits med under samråd och utställning och man då konstaterat att den, förutom ändringarna, är aktuell får hela översiktsplanen då status som en aktualiserad översiktsplan.

Beslutet skickas till länsstyrelsen och Boverket

När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och regionala samverkansorgan.

Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap 7 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej