Översiktsplanens utformning

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är ställningstaganden och vad som är beslutsunderlag. Det bör tydligt framgå vad kommunfullmäktige har tagit ställning till. Kommunerna har stor frihet i sitt val av utformningen av översiktsplanen. Så länge planen innehåller det lagen kräver och dess innebörd och konsekvenser tydligt går att utläsa kan planerna se väldigt olika ut.

Samtidigt får inte översiktsplanen bli så förenklad att den inte uppfyller de nya intentionerna om en bredare, mer strategisk och bättre förankrad översiktplan. Till exempel bör det tydligt framgå hur kommunen bedömer att de allmänna intressena ska kunna tillgodoses.
För att inte översiktsplanen ska upplevas som alltför omfattande och överlastad med information och redovisningsdokument är det viktigt att försöka renodla den och tydligt skilja på plan och underlag. Annars riskerar man att planen blir otydlig för politiker, allmänhet och de myndigheter som ska använda planen. (prop 2009/10:170 sid 177)

Det är viktigt att det tydligt framgår vilken innebörd kommunens ställningstagande har och vad det får för konsekvenser för kommande beslut.

En översiktsplan kan se ut på många olika sätt och det finns inte en modell som passar i alla kommuner i alla situationer. Hur översiktsplaner ser ut och utformas är till stor del upp till kommunen att bestämma. En lyckad utformning är ändå en som är genomtänkt, där det går att förstå tanken bakom och anledningen till den valda utformningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej