Översiktsplanens nytta

Att tänka efter i god tid före. Att se till helhet, sammanhang och fysisk struktur, snarare än till enskildheter. Att främja en bättre miljö, enklare vardagsliv och en attraktiv kommun. Att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade. Att underlätta detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning. Att främja en god kommunal ekonomi. Detta är några av de viktigaste skälen till och nyttorna med översiktsplaneringen. Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.

Långsiktigt helhetsperspektiv

All mänsklig verksamhet äger rum någonstans. Varje ny byggnad och varje annan förändring i mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad konsekvenser för omgivningen under en lång tidsperiod. Fysisk planering syftar till att beslut i sådana ärenden fattas med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar och konsekvenser så att de sammantaget främjar en önskvärd utveckling och en god helhet. Det är därför viktigt att inte bara planera de enskilda byggprojekten var för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. Blir det en bra del i en bra helhet, även på lång sikt? Med översiktsplaneringen skaffar sig kommunen ett verktyg för att sätta de enskilda besluten i ett sådant perspektiv. I processen för att upprätta och ändra översiktsplanen kan en samlad framtidsdiskussion föras med såväl medborgarna som samhällsbyggandets aktörer, grannkommuner och statliga myndigheter. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas, och därmed ett viktigt politiskt måldokument. Den är ett medel för att styra utvecklingen mot de uppställda målen.

Bättre miljö, enklare vardagsliv och attraktivare kommun

Den fysiska strukturen, det vill säga hur bostäder, arbetsplatser, service, vägar, järnvägar och grönområden är lokaliserade i förhållande till varandra, är avgörande för möjligheterna att åstadkomma en hållbar utveckling och en god livsmiljö för stadens invånare. Är det inbjudande, säkert och lagom långt att gå eller cykla till arbetsplatser, skolor och butiker främjas både miljön och folkhälsan. En effektiv kollektivtrafik kan underlättas genom medveten lokalisering av ny bebyggelse. Parker, rekreationsområden och mötesplatser är viktiga för trivsel och hälsa. En av översiktsplaneringens viktigaste uppgifter är därför att främja en ”ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder”. 

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 §

Att skapa en bra mix av bostäder, verksamheter, service, kultur, mötesplatser, parker och rekreationsområden bidrar också till kommunens attraktivitet och förmåga att locka till sig nya invånare och företag. Att i översiktsplanen lyfta fram en tydlig, framåtsyftande och tilltalande bild av vad kommunen har för kvaliteter, vartåt man strävar och på vilket sätt, kan i sig vara både god marknadsföring och ge samordning mellan olika sektorer. Fel lokaliserade satsningar, dåligt utformade miljöer och sargade natur- och kulturvärden ger låg attraktivitet.

Beredskap för det oväntade

Översiktlig planering handlar inte om att lägga fast de kommande 10-15 årens utveckling, för att efter antagandet sätta spaden i jorden och förverkliga planen. Översiktsplanen är inte produktionsförberedande. Istället handlar det till stor del om att skapa beredskap för mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk. Många i och för sig små projekt kan sammantaget få stor påverkan på omgivningen. Den explosionsartade utbyggnaden av vindkraftsanläggningar på senare år illustrerar vikten av en i förväg genomtänkt övergripande strategi.
Med ett bra och aktuellt underlag som anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar utveckling – var det finns kvaliteter att värna om, var det är risk för översvämningar och andra naturolyckor, var möjligheten till en bra kollektivtrafik är störst, etc. – kan även förändringar som inte förutsågs när planen gjordes hanteras på ett enhetligt och för helheten bra sätt. En slumpmässigt samhällsbyggande kan däremot bjuda på obehagliga överraskningar och leda till obalans mellan kommunens olika delar.

Effektivare detaljplanering och tillståndsprövning

Antagande av en översiktsplan innebär alltså inte beslut om konkreta och faktiska förändringar. I sig åstadkommer den inte. Den anger förutsättningar och ger vägledning för dem som vill åstadkomma något och för dem som ska besluta. Den är ett hjälpmedel för myndigheter att bedöma om olika åtgärder är förenliga med en god och önskvärd utveckling så att ett beslut om ja eller nej underlättas. En väl genomarbetad, förankrad och aktuell översiktsplan underlättar detaljplanering, bygglovhantering och andra tillståndsprövningar.
Genom en aktiv dialog med såväl allmänhet som mer direkt berörda parter i arbetet med att ta fram planen har viktiga frågor diskuterats igenom på förhand. Beslut som grundar sig på bra och aktuella översiktsplaner minskar också sannolikt risken för överklaganden.

God samhällsekonomi

Att skapa en långsiktigt hållbar samhällsstruktur ger inte bara miljömässiga och sociala fördelar utan också ekonomiska. Ju mer ogenomtänkt och splittrad kommunens fysiska struktur är, ju längre avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser och ju fler otrivsamma och bullriga miljöer, desto större kostnader för gator, va-ledningar, skolskjutsar, kollektivtrafik, sjukvård, brottsbekämpning och socialtjänst.

Läs mer om syftet och nyttan med översiktsplanering i skriften ”Framgångsfaktorer för översiktsplanering” som du hittar en länk till i högermarginalen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej