Översiktsplanens funktion och användning

Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och att tolka innebörden i allmänna intressen. Översiktsplanen ska både vara strategisk och vägledande för vardagsbesluten i plan- och byggärenden. Den fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning och för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet.

Kravet att alla kommuner ska ha en kommuntäckande översiktsplan infördes genom plan- och bygglagen 1987. Översiktsplanen gavs då en nyckelroll i plansystemet i flera avseenden:

  • Den delegering till kommunerna att själva besluta i detaljplanefrågor som då infördes bygger på att stat och kommun i översiktsplanen kommit överens om huvuddragen i markanvändningen och att kommunen där anger hur man avser att tillgodose riksintressen. Tidigare fastställdes detaljplaner av länsstyrelsen.
  • Det tolkningsföreträde av allmänna intressen som kommunen också fick kräver att kommunen redovisar sin tolkning samlat och underbyggt i översiktsplanen.
  • Genom översiktsplanen blir de allmänt hållna hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel (tidigare naturresurslagen) begripliga och möjliga att tillämpa vid prövning enligt plan- och bygglagen och andra lagar som är anknutna till dessa kapitel i miljöbalken.

Strategisk och vägledande

Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 2 §

Kommunens verktyg

För kommunen själv fyller översiktsplanen flera viktiga funktioner:

  • Den anger en långsiktig vision eller målbild för bebyggelseutveckling, hushållning med naturresurser och utvecklingen av den fysiska miljön i övrigt. Därmed fungerar den sektorssamordnande och vägleder och underlättar kommunens planering och utbyggnad av och investeringar i infrastruktur och service. Den fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen och i dialogerna med Trafikverket angående investeringar i transportnäten och med andra större aktörer i samhällsbyggandet.
  • Den förenklar och rationaliserar kommunens vardagsbeslut. Den vägleder såväl detaljplaneringen som bygglovprövningen utanför detaljplanelagt område. Handläggningen av planbesked underlättas om det finns tydligt stöd i översiktsplanen. Fördjupningar av översiktsplanen kan fungera som program för detaljplaner. Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa syftet med översiktsplanen.
  • Den utgör en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning och ger därmed såväl ramarna som handlingsutrymmet för kommunen inom riksintresseområdena.

Andra användares verktyg

Översiktsplanen används också av andra myndigheter och aktörer i samhällsbyggandet. Den är till exempel ett viktigt underlag när Trafikverket planerar nya vägar och järnvägars sträckning. Liksom den är underlag för kommunen vid detaljplaneläggning och prövning av bygglov, samt för myndigheter som prövar tillstånd enligt miljöbalken, används den också av de myndigheter och domstolar som överprövar sådana ärenden. 
För exempelvis bygg-, industri-, handels och vindkraftsföretag är den ett viktigt underlag när de ska bedöma var de ska söka tillstånd för sin verksamhet. En tydlig och välunderbyggd översiktsplan talar om var chanserna att få igenom sina idéer är störst.

För allmänheten ger översiktsplanen information om kommunens utvecklingsplaner och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. Genom att planen ska hållas aktuell och ses över en gång varje mandatperiod ger den också underlag och utgångspunkt för att påverka utformningen av kommande plan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej