Översiktsplanen

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.

Nyttan med översiktsplanering

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt? Med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Med stöd av planen kan mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk styras i önskad riktning. Läs mer under rubriken Översiktsplanens nytta i menyn.

Översiktsplanens funktion och användning

Översiktsplanen har flera funktioner. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön fungerar den som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas. Översiktsplanen kan sägas vara överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.  Läs mer under rubriken Översiktsplanens funktion i menyn.

Översiktsplanens innehåll

I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål planer och program av betydelse för hållbar utveckling. I planen ska också redovisas sådana områden i strandnära lägen som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling och där dispens från strandskyddet därför bör kunna ges. Läs mer under rubriken Översiktsplanens innehåll i menyn.

Översiktsplanens utformning

Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig. Konsekvenserna av den ska kunna utläsas och det bör tydligt framgå vad som är kommunfullmäktiges ställningstaganden och vad som är underlag. Kommunen har i övrigt stor frihet att utforma planen efter eget bevåg. Läs mer under rubriken Översiktplanens utformning i menyn.

Översiktsplanens roll för en hållbar utveckling

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Här kan du ta del av Boverkets vägledning "Hållbar utveckling i översiktsplaneringen" som bland annat innehåller en processmetodik för att arbeta med hållbar utveckling och exempel på hur olika kommuner arbetat med hållbar utveckling i sin översiktsplanering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej