Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategi är en av modellens tre aspekter. Här målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin och de regionala sambanden för den rumsliga utvecklingen.

I aspekten utvecklingsstrategi illustreras den mer strategiska delen av planen. Här redovisas långsiktiga intentioner i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera utvecklingsinsatser lyfts fram, liksom särskilt viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv har de största natur-, och rekreationsvärdena. "Utvecklingsstrategi" motsvarar benämningen "strukturbild".

Utvecklingsstrategi1
Symbolerna i illustrationskartan är bara exempel på hur de olika objektstyperna kan redovisas. Egna symboler kan användas, modellen gäller i första hand begreppen. Boverket

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 §

Den övergripande utvecklingsstrategin är särskilt viktig för det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen. Det är en stor fördel om de regionala och mellankommunala frågorna kan behandlas på ett likartat sätt. Inte minst för att få en bra samordning med den regionala planeringen.

Nytt i utvecklingstrategin version 1.0

Exempel på attributtabell

Attributtabell utvecklingsstrategi
Exempel på attributtabell för utvecklingsstrategi. Illustration: Boverket

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej