Värden och hänsyn

Värden och hänsyn är en av modellens tre aspekter. Områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden som det bör tas hänsyn till vid exempelvis detaljplanering och bygglovprövning pekas ut. För varje område anges vilken typ av värde som finns eller vilken hänsyn som bör tas. Om värdet är av riksintresse ska detta anges och framgå av kartan.

Ett exempel på hur en hänsyn kan se ut. Illustration:
Ett exempel på hur hänsyn kan redovisas på karta. Illustration: Boverket

Aspekten hänsyn knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen vid beslut om användningen av mark- och vatten. Aspekten användning redovisar kommunens ställningstagande när det gäller avvägningar och prioritering mellan allmänna intressen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 4 §

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat allmänt intresse. Hänsynsområden kan därför överlappa exempelvis ett område för ny stadsbygd och tätortsområde i aspekten användning.

Är det ett riksintresseområde måste utbyggnaden ta sådan hänsyn att dess värden inte påtagligt skadas. Samtliga riksintresseområden måste redovisas. Riksintressen där kommunen har avvikande syn på utbredningen särredovisas i värde- och hänsynskartan med redovisning av såväl kommunens förslag till utbredning som statens föreslagna avgränsning.

Hänsynsområdena i översiktsplanen kan vara ett resultat av en kartläggning och analys av de allmänna intressena i enlighet med vad som beskrivs i Process för översiktsplan/Underlag och analyser.

Fyra värde- och hänsynskategorier med specifika typer enligt lista

För varje hänsynsområde anges värde- och hänsynskategori, typ, om området är av riksintresse samt vägledning.

Det finns fyra hänsynskategorier: natur- och kulturvärden, areella näringar, råvarutillgångar och samhällsviktiga funktioner samt miljö, hälsa och säkerhet. Flera av hänsynstyperna är direkt kopplade till hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.

Natur- och kulturmiljövärden

Område med värden som kräver att särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till dess natur- eller kulturmiljövärden i enlighet med miljöbalkens 3 eller 4 kapitel.

Naturvård

Kulturmiljövård

Friluftsliv

Ekologi

Opåverkat

Rörligt friluftsliv

Obruten kust

Högexploaterad kust

Obrutet fjäll

Skyddade vattendrag

Nationalstadspark

Natura 2000

Areella näringar

Område med värden där särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till att det är särskilt betydelsefull för areella näringar i enlighet med miljöbalkens 3 kapitel.

Jordbruk

Skogsbruk

Rennäring

Vattenbruk

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

Område som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhällsviktiga verksamheter och där möjligheten att utnyttja respektive driva dessa bör eller ska (om det är riksintresse) värnas enligt miljöbalkens 3 kapitel.

Utvinning

Industri

Energiproduktion

Energidistribution

Kommunikationer

Vattenförsörjning

Avfallshantering

Försvar

Miljö, hälsa, säkerhet

Områden där särskild hänsyn bör tas till att där råder eller kan råda förhållanden som negativt kan påverka miljön eller människors hälsa och säkerhet.

Buller

Luftkvalitet

Vattenkvalitet

Olycksrisk

Översvämning

Erosion

Förorenad mark

Dåliga grundförhållanden

Övriga olägenheter

Närhet till Seveso-verksamhet

Nytt i värden och hänsyn version 1.0

Exempel på attributtabell

Exempel på attributtabell för aspekten värden och hänsyn
Exempel på Attributtabell värden och hänsyn. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej