Användning

Användning är en av modellens tre aspekter. Den knyter an framför allt till kraven att översiktsplanen ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och att planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning.

Områdesanvändning
Ett exempel på hur en områdesanvändning kan se ut. Områdestyperna markeras med färg. Illustration: Boverket

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 §

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

Områdesanvändning

Det finns sex områdestyper att välja mellan:

Stadsbygd och tätortsområden

Landsbygd

Verksamheter

Transporter och infrastruktur

Grönstruktur

Vatten

Preciserad användning

Vid behov – t.ex. vid en fördjupning för en tätort eller stadsdel, eller om man vill tydliggöra att en viss funktion bör finnas i ett område – kan områdesanvändningen preciseras med hjälp av ett eller flera användningsslag, ta del av listan "Användningsslag för precisering" under rubriken "Dokument" i "Relaterad information" . Beteckningarna överensstämmer i huvudsak med de som används för kvartersmark i detaljplan. Preciseringen görs på följande sätt: 

Dominerande användning

Annan betydande markanvändning

Viktig verksamhet

LIS-område

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge kan redovisas som preciserad användning med exempelvis beteckningen B (bostäder), O (tillfällig vistelse) eller R (besöksanläggning) se mer i listan med användningsslag för precisering. Kompletteras med en vägledning om att strandskydd kan upphävas eller ges dispens enligt miljöbalken 7 kap 18 e §.

Varje område har några fasta rubriker:

Vägledning

Vägledning skrivs i löpande fri text. De bör ge tydlig vägledning för eventuella fördjupningar av översiktsplanen, för detaljplanering samt för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning. Här beskriver kommunen exempelvis vilka kvaliteter man vill uppnå i ett område, om det finns förhållanden som särskilt ska beaktas, etc.

Avsikt

Med avsiktstyp anges om områdets användning avses ändras på något sätt eller fortgå som idag.Översiktsplanen ska redovisa planerad användning av mark- och vattenområden. Modellen anger därför inget sätt att redovisa pågående användning annat än i de fall den avses fortgå.

Ny/Ändrad

Oförändrad

Tidshorisont

För att etappindela planen kan tidshorisont användas.

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt

Nivå

Regional

Kommunal

Lokal

Hållbarhetsbedömning/ Nationell strategi

Redovisar argument eller dokumentation från hållbarhetsbedömning samt hur den nationella strategin för fysisk planering och bostadsförsörjning beaktas.

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Om det finns kvarvarande synpunkter från länsstyrelsens granskningsyttrande så redovisas de här.

Nytt i användning version 1.0

Exempel på attributtabell 

Attributtabell Användning
Exempel på en attributtabell för aspekten användning. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej