Boverkets ÖP-modell version 1.0

Boverket presenterar här en första version av sin begreppsmodell för översiktlig- och regional planering. Modellen kommer fortsätta att utvecklas utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen.

En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och vilka hänsyn som bör tas till allmänna intressen. Områden av riksintresse ska anges särskilt. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Mer om planens funktion och innehåll på sidorna Översiktsplanens funktion och Översiktsplanens innehåll.

Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i modellen på tre aspekter. Läs mer om de olika aspekterna i menyn.

Tre aspekter
Bilden visar exempel på hur de tre olika aspekterna kan se ut. Illustration: Boverket

Övergripande struktur med tre aspekter

Utvecklingsstrategi

Övergripande utvecklingsstrategier och regionala samband.

  • 3 grundläggande strukturer med redovisning av nod-stråk-område.

Användning

Grunddragen i mark- och vattenanvändning samt byggd miljö.

  • Kommunövergripande nivå: Områdesanvändning med
    6 övergripande områdestyper.
  • Fördjupad nivå: Preciserad användning enligt lista med markanvändningstyper. Anges med stor bokstav.

Värden och hänsyn

Hur kommunen tillgodoser allmänna intressen, MKN och riksintressen.

  • 4 värde- och hänsynskategorier kopplade till allmänna intressen. Anges med liten bokstav.

Byggklossar som används efter behov

Modellen tillhandahåller en låda med byggklossar som man väljer efter behov, vilket ger möjlighet att anpassa översiktsplanen till vad som är relevant i kommunen.

Modellen är i första hand en begreppsmodell men anger även en struktur för hur översiktsplanens kartor kan byggas upp. Illustrationskartorna är enbart illustrationer. De symboler och färger som används är inte genomarbetade förslag på ritmanér.

Vi har eftersträvat en modell som är flexibel och lättillgänglig, som ger frihet att utforma översiktsplanen efter de lokala förutsättningarna och som fungerar från regional- och mellankommunal nivå ner till fördjupningar för tätorter och stadsdelar.

Vi tar tacksamt emot synpunkter för att kunna göra modellen ännu bättre till nästa version!

Jon Resmark
jon.resmark@boverket.se
0455-35 31 85

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej