Översiktsplanens utformning

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är planeringsunderlag och vad som är ställningstaganden. Kommunerna har stor frihet i sitt val av utformning av översiktsplanen och kan anpassa den utifrån de behov som finns. Så länge planen innehåller det lagen kräver och dess innebörd och konsekvenser tydligt går att utläsa kan planerna se väldigt olika ut.

För att det ska bli tydligt att översiktsplanen bidrar till en hållbar utveckling måste konsekvenser av föreslagna förändringar analyseras. Under samråd och vid utställning ska kommunen redogöra för planförslagets konsekvenser. Den färdiga översiktsplanen ska vara utformad så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. En viktig anledning till det är att en tydlig beskrivning av konsekvenserna av ställningstagandena i översiktsplanen kan underlätta tillämpningen av planen och därmed öka förståelsen för kommunens bedömningar. (jfr prop 1994/95:230 sid.61)

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 6 §

För att inte översiktsplanen ska upplevas som alltför omfattande och överlastad med information och redovisningsdokument är det viktigt att försöka renodla den och tydligt skilja på själva planen och underlaget till den. Annars riskerars att planen blir otydlig för politiker, allmänhet och de myndigheter som ska använda planen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 177)

En översiktsplan kan se ut på många olika sätt beroende på de behov kommunen har. En genomtänkt utformning ökar förståelsen och läsbarheten av planen. Boverket har tagit fram ett förslag till ÖP-modell.

Här kan du läsa mer om innehållet i en översiktsplan

Förslag till ÖP-modell

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Däremot anger den ingen rekommendation för ÖP-kartornas manér och färger. Avsikten är att modellen ska vara så flexibel att den går att använda för alla kommuntyper och nivåer på den översiktliga planeringen, inklusive regional fysisk planering. Den kommer att utvecklas efterhand, utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej