På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad behandlas i planeringsstrategin?

Granskad:

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana ändrade planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även fördjupningar och tillägg till planen.

Syftet med planeringsstrategin är att främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att översiktsplanen ska vara aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om översiktsplanen fortfarande är ett uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar

Kommunen ska beskriva nya eller förändrade planeringsförutsättningar utifrån sin egen samhällskontext och visa på hur dessa påverkar ställningstagandena i översiktsplanen när det gäller hur mark- och vattenområden ska användas eller hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

Finns nya förutsättningar som framkommit sedan gällande översiktsplan togs fram? Ny politisk majoritet? Ändrad lagstiftning? Nytt planeringsunderlag? Har nya nationella och regionala mål, planer och program tillkommit? Har ny kunskap framkommit?
Hur påverkas ställningstagandena av de nya förutsättningarna? Behöver översiktsplanen revideras?
Hur behöver översiktsplanen i så fall revideras för att ta hand om de nya förutsättningarna? Behövs nytt underlag tas fram eller behövs befintligt underlag ändras?

Länsstyrelsens underlag om statliga och mellankommunala intressen är en viktig utgångspunkt för kommunen att uppmärksamma vilka förutsättningar som har förändrats. Utifrån detta underlag kan kommunen beskriva hur översiktsplanen förhåller sig till förändringar när det gäller statliga och mellankommunala intressen. Länsstyrelsen ska också ange om någon del av granskningsyttrandet till gällande översiktsplan inte längre är aktuellt. I strategin kan det redogöras för om behov finns av fortsatta diskussioner med länsstyrelsen angående exempelvis ändrade riksintresseanspråk.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin.

Kommunen bör redogöra för om och hur länsstyrelsens underlag har beaktats vid sin bedömning av översiktsplanen aktualitet. En sådan redogörelse kan ha betydelse för dialogen mellan staten och kommunen när det gäller förutsättningarna för efterföljande planering. Det gäller exempelvis om kommunen anser att översiktsplanens inriktning bör ligga fast trots att de förändrade planeringsförutsättningarna innebär att inriktningen står i konflikt med de så kallade ingripandegrunderna som länsstyrelsen har tillsyn över.

26 §
  Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76) .

Översiktsplanens aktualitet

Prövningen av översiktsplanens aktualitet ska göras i förhållande till om planen ger vägledningen om den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur planen tillgodoser värdena i riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer följs. Kommunen ska också beskriva hur planens aktualitet förhåller sig till de samhällsintressen som anges i 3 kap 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 § PBL

3 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76) .

4 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
   1. riksintressen ska tillgodoses,
   2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
   3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76) .

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även ändringar för viss del av kommunens yta och tillägg till planen. En översiktsplan kan vara delvis inaktuell, det vill säga den kan ha upphört att vara aktuell när det gäller hur den förhåller sig till ett allmänt intresse eller så kan det ha tillkommit kunskap om en viss del av kommunens yta som gör det omöjligt att genomföra planen där.

Ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering

Det centrala i planeringsstrategin är kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen. Förutom beskrivningen av ändrade planeringsförutsättningar ska kommunen alltså redogöra för hur översiktsplaneringen ska fortsätta framgent.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till behov av fortsatt översiktsplanering för att skapa förutsättningar för en önskad, långsiktigt hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett verktyg för politiska prioriteringar. Ställningstagandet kan exempelvis handla om att fullmäktige anser att

  • översiktsplanen behöver preciseras i vissa avseenden, exempelvis för en viss tätort eller stadsdel i syfte att möjliggöra ett större omvandlingsprojekt,
  • den befintliga planen behöver kompletteras med överväganden i förhållande till ett visst allmänt intresse, t.ex. vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder, kulturmiljöfrågor, miljökvalitetsmål, vattenkraft, bostadsförsörjning, områden för jordbruket och öppna landskap (jfr prop. 2006/07:122 s. 39 f.),
  • en tidigare beslutad planeringsinriktning bör ses över eller överges,
  • arbete bör inledas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen eller att det inte finns något sådant behov

Ställningstagandet bör avse åtgärder som enligt kommunen bör inledas eller vidtas under den aktuella eller den efterföljande mandatperioden. Planeringsstrategin medför inte att översiktsplanen ändras. Det finns inte heller något krav på att fullmäktige i strategin ska lägga fast mål eller en viss planeringsinriktning. Det finns alltså inget krav på att kommunfullmäktige ska ange hur arbetet ska bedrivas i strategin. Sammantaget ger detta förutsättningar för att ställningstagandet kan hållas kortfattat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen