På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsstrategi – en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis fångas eventuella förändrade förutsättningar. Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse. Kommunen ska ta anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet 2022.

Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara aktuell. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Därför är det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val.

Om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom samma period.

Planeringsstrategi verkar för måluppfyllelse

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen måste vara aktuell för att hela PBL-systemet ska vara effektivt och för att planen ska fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att översiktsplanen är aktuell för att företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur.

I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön. Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva prioriteringar och satsningar i kommunens fortsatta översiktsplanering.

Här kan du läsa mer om processen att ta fram en planeringsstrategi.

Ingen antagen planeringsstrategi medför inaktuell översiktsplan

Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsspann blir översiktsplanen inaktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar i att detaljplaner ska handläggas med utökat planförfarande. Det innebär också att andra myndigheter får göra egna bedömningar om hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det medför även att översiktsplanen inte kan fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej