På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ÖP-modell 2.1

Granskad:

Boverket presenterar här ett förslag på hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt för att skapa möjlighet att utbyta information digitalt och få en mer effektiv process. Avsikten är att modellen ska vara flexibel för att kunna användas av alla kommuner och för olika nivåer i översiktsplaneringen.

ÖP-modellen version 2.1

Nu gällande version av ÖP-modellen är 2.1, som publicerades i augusti 2020. ÖP-modellen innehåller i dagsläget endast rekommendationer kring hur plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som är lämpliga att använda. Modellen är på sikt tänkt att utvecklas vidare och då även inkludera rekommendationer för planbeskrivningen och anpassas bättre även för regional fysisk planering.

Många kommuner har utvecklat digitala översiktsplaner eftersom fördelarna och möjligheterna är stora. Om varje del av samhällsbyggnadsprocessen blir digitalt tillgänglig bidrar det till minskat dubbelarbete och att information kan återanvändas. Med en mer enhetlig översiktsplanering gör det lättare för kommunerna att utbyta erfarenheter och kan bidra till att höja kompetensen och ge högre kvalité till de översiktsplaner som tas fram.

Enhetlig planinformation leder till effektivisering

Eftersom det hittills saknats förutsättningar för enhetlig planinformation i översiktsplaner har det medfört att varje kommun spenderar stora resurser på framtagande av egna informationsmodeller och databaser innan planarbetet kan påbörjas. Om en enhetlig modell kan tillhandahållas via staten effektiviseras processen både tidsmässigt och ekonomiskt sett till personella resurser. Boverket har därför utvecklat en modell för hur plankartan kan byggas upp framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda.

Inledningsvis kommer modellen vara frivillig att använda som ett stöd i översiktsplaneringen. Det kommer att bli nödvändigt att utgå ifrån en gemensam modell när kravet införs i plan- och bygglagen (2010:900) med tillämpningsföreskrifter att informationen i översiktsplaner och regionplaner måste kunna behandlas digitalt. Detsamma gäller för att i framtiden kunna hantera informationen i en gemensam nationell plattform för geodata.

Förenklar länsstyrelsens granskning

I dagsläget måste länsstyrelsen sätta sig in i varje enskild kommuns sätt att presentera sin översiktsplan. Det gör det svårt för länsstyrelsen att få en överblick och försäkra sig om de läst och beaktat hela planförslaget. Om den geografiska planinformationen och den övriga planinformationen struktureras på ett enhetligt sätt blir denna process mer effektiv och med högre kvalitetssäkring. Länsstyrelserna får också utrymme till att ge ett bättre stöd till kommunerna och kan ägna tid åt sakfrågorna.

Underlättar medborgardialogen

Digitala översiktsplaner underlättar medborgardialogen eftersom det är enklare att nå en bredare allmänhet med informationen och dessutom kunna intressera fler åldersgrupper. Arbetet med att ta fram en plan underlättas också genom att modellen skapar möjligheter att utbyta information digitalt. En väl genomarbetad och förankrad översiktsplan kan effektivisera efterföljande steg i planeringen, som detaljplaner, bygglov och andra tillstånd som berör mark- och vattenanvändning.

ÖP-modell 2.1

Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas i modellen på tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen, LIS och andra värden. Varje aspekt innehåller ett antal kategorier som bör användas i planeringen för en kommunomfattande översiktsplan. Se vidare på sidorna för respektive aspekt.

I aspekten Mark- och vattenanvändning har varje kategori även underkategorier om kommunen har behov av att precisera användningen ytterligare. Läs vidare i vägledningen för respektive kategori för Mark- och vattenanvändning.

Bilden visar ÖP modellens tre delar. Utvecklingsinriktning, mark och vattenanvänding och riksintresse, LIS och andra värden.
ÖP-modell 2.1 består av tre aspekter som är Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning och den tredje aspekten Riksintresse, LIS och andra värden. Illustration: Boverket

ÖP-modellen 2.1 publicerades i augusti 2020 och ersätter ÖP-modell 2.0 som lanserades i februari samma år. I sak har endast mindre justeringar i själva modellen gjorts. Modellen har nu dock kompletterats med en databas.

Databasmodell för ÖP-modell 2.1

ÖP-modell 2.1 innehåller en databas. Databasmodellen ska underlätta för er i kommunen att bygga upp och lagra er översiktsplan digitalt i enlighet med ÖP-modellen. Databasen innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1 och finns att hämta både som en filbaserad geodatabas och som en xml-fil. Den är samtidigt helt öppen så att ni på kommunen själva kan lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är av intresse.

Ni hittar mer information om databasen under Databasmodell. Ni kan ladda hem databasen direkt på Öppna data på Boverket.se, se länk under Relaterad information. Förutom databasmodellen hittar ni här en beskrivning av innehållet i respektive attributfält i databasen och en teknisk beskrivning samt en teknisk struktur i form av en excelfil.

ÖP-modell 1.0

Om ni har ett pågående planarbete och använder er av den äldre versionen av ÖP-modellen och avser att fortsätta med det hittar ni vägledning i Relaterad information.

Lämna synpunkter på ÖP-modellen 2.1

ÖP-modellen kommer att fortsätta att utvecklas. Vi skulle därför uppskatta om du tog dig tid att lämna synpunkter på ÖP-modellen 2.1. Du hittar formuläret i menyn under rubriken "Lämna synpunkter".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen