Riksintresse, LIS och andra värden

I översiktsplanen ska kommunen redovisa riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose dem. Kommunen ska också i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Grafisk bild av ÖP-modellen 2.0 med fokus på aspekten riksintresse, LIS och andra värden och de kategorier aspekten innehåller. Det vill säga riksintressen, landsbygdsutveckling i strandnära läge och andra värden enligt miljöbalken.
Modellen visar de kategorier som riksintressen, LIS och andra värden innehåller. De övriga två aspekterna i ÖP-modellen visas på respektive sida. Illustration: Boverket

I sin planläggning ska kommunen ta hänsyn till de värden som finns på platsen. Vissa värden kan vara en del av den föreslagna markanvändningen och noteras under attributdatafältet Hänsyn, medan andra behöver redovisas i sin helhet för att ge förståelse för deras funktion och redovisas därför i den här aspekten.

Riksintressen

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats av nationella myndigheter med stöd av 3 kap miljöbalken (MB) eller angivits direkt i 4 kap MB eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Översiktsplanen, jämte länsstyrelsens granskningsyttrande, är det viktigaste vägledande underlaget för myndigheter när de ska tillämpa bestämmelserna om riksintressen vid beslut enligt plan- och bygglagen (PBL), MB och andra lagar som berör användningen av mark och vatten. Av det skälet är kommunen skyldig att tillhandahålla planer och deras planeringsunderlag när en beslutande instans begär detta.

Enligt PBL ska riksintressen som utpekats enligt 3 kap. MB samt som anges i 4 kap. MB alltid redovisas i översiktsplanen och hur kommunen ska tillgodose dem. I översiktsplanens planbeskrivning redovisas kommunens syn på riksintresseanspråken och av plankartan ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Andra värden i miljöbalken

Miljöbalken tar upp de värden som kommunen ska ta hänsyn till vid sin planläggning av mark- och vattenområden. Flera värden är också användningar, som till exempel jordbruk. Kommunen redovisar i informationen till användningen vilka hänsyn kommunen gjort till de värden som finns på platsen. Vissa värden behöver dock redovisas i sin helhet för att uppmärksamma i vilket sammanhang de tillhör. Dessa värden följer här:

Andra värden i miljöbalken

Teknisk struktur för ÖP-modell 2.0

Den tekniska strukturen för ÖP-modell 2.0 är tillgänglig som öppen data i Excel, se Relaterad information. Där finns beskrivning av den information som ska redovisas i respektive kolumn. Du hittar informationen som kommentar till fältet för rubriken.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej