Visionen och de fyra riktningarna i översiktsplanen

Luleå inledde arbetet med sin nya översiktsplan med att ta fram en vision. Visionen utgår från de tre aspekterna i hållbarhetsbegreppet. Den sociala hållbarheten är målet med det goda livet, den ekologiska hållbarheten är ramen för vad ekosystemets bärkraft klarar av och den ekonomiska hållbarheten är medlet.

Alla politikområden och kommunens medlemmar involverades i arbetet med visionen för att få en helhetssyn utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna med sig in i den fysiska planeringen. Visionen har därför ett brett politiskt stöd.

"När vi hade antagit visionen upptäckte vi att vi behövde något mer innan vi gick in i arbetet med översiktsplanen. Att välja och välja bort var så pass tufft politiskt att vi behövde ett mellansteg. Därför formulerade vi också fyra riktningar kring vilka områden som är viktigast att jobba med halvvägs in i visionen", berättar Anna Lindh Wikblad chef för samhällsutvecklingskontoret på Luleå kommun.

Luleås fyra riktningar är:

  • Stå för öppenhet och mångfald.
  • Lyft identiteten som kuststad året runt.
  • Ta sats för en ledande nordlig region.
  • Bygg för framtiden.

Riktningarna är kommunens utvecklingsstrategi. Grunden för översiktsplanen är att strategierna för samhällsutveckling bygger på helhet, hållbarhet och demokrati. Det krävs metoder, strukturer och en tydlig ansvarsfördelning för att visionen ska kunna hållas levande och kunna sätta riktning för den verksamhet som pågår dagligen.

"Visionen och framtidsbilderna behöver också kommuniceras utåt för att kunna sprida bilden av framtidstro och drivkraft. Översiktsplanen är kommunkoncernens övergripande styrdokument för samhällets utveckling. Alla strategier, planer och beslutsunderlag som tas fram av kommunens förvaltningar och bolag ska utvärderas och jämföras med den", säger Anna Lindh Wikblad.

Snurra som vidar hur de olika delarna förhåller sig till varandra
Kommunen beskriver hur visionen, de fyra riktningar (rosa fälten) och programmen förhåller sig till varandra genom ”snurran”. Utifrån riktningarna har sex program (yttre ringen) med tidsperspektivet 2020 tagits fram och till varje program hör strategiområden. Riktningarna och programmen utgör tillsammans kommunens översiktsplan. Alla politiska nämnder ska förhålla sig till ”snurran” och förstå den. Illustration: Luleå kommun
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej