Olika utvecklingsalternativ

Halmstad har tagit fram en samlad ekologisk, social och ekonomisk konsekvensbedömning av sin översiktsplan.

I ett avsnitt i sin konsekvensbedömning jämför Halmstads kommun konsekvenserna av den nya översiktsplanen med både ett nollalternativ (det vill säga hur utvecklingen skulle kunna se ut om planen inte följs och nuvarande utvecklingstrender håller i sig) och två utvecklingsalternativ.

Utvecklingsstrategier
I Halmstads konsekvensbedömning av översiktsplanen jämförs översiktsplanens konsekvenser med konsekvenserna av ett nollalternativ samt ytterligare ett utvecklingsalternativ. Illustration:

I slutet av konsekvensbedömningen har Halmstads kommun även valt att göra en samlad bedömning om den nya översiktsplanen verkligen leder till de framtidsbilder som togs fram i förarbetet till översiktsplanen och vilka kompletterande åtgärder som behövs för att uppnå även de mål som inte uppnås genom översiktsplanens realiserande.

"I vår översiktsplan har vi försökt lyfta de tre dimensionerna likvärdigt, den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Vi har alltså försökt få med alla tre dimensionerna i avvägningarna men sen är det olika vilken som har fått väga tyngst" berättar översiktsplaneraren Martina Pihl Fritsi. I sidkanten av texterna i konsekvensbedömningen valde kommunen att indikera om konsekvenserna för någon av de tre hållbarhetsdimensionerna är betydligt större än för någon av de andra.

Framgångsfaktorer

I Halmstads översiktsplan beskriver kommunen arbetet med konsekvensbedömningen i följande ord:

"Genom att tidigt och kontinuerligt i planeringen diskutera möjliga konsekvenser av de förslag som ges för samhällets fysiska utveckling, kan mer hållbara lösningar identifieras. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Halmstads kommun har kommunen därför valt att redan från början och parallellt och integrerat med hela planeringsdiskussionen arbeta med konsekvensbedömningen. I programskedet lyftes de hållbarhetsaspekter som man då såg skulle behöva belysas i översiktsplanens konsekvensbeskrivning. Dessa har sedan legat till grund för den konsekvensbeskrivning som nu redovisas."

Andra faktorer än de som kan ha bidragit till framgångarna med översiktsplanen och konsekvensbedömningen och arbetet med dessa är att:

  • Kommunen har tidigt och löpande i planeringen diskuterat möjliga konsekvenser av de förslag som har tagits fram. Detta har öppnat för att de tidigt i planeringsprocessen har kunnat identifiera mer hållbara lösningar än vad de tror sig skulle ha gjort utifrån ett mer traditionellt planeringsarbete.
  • Konsekvensbedömningen tar med klimatförändringens eventuella framtida påverkan på kommunen och vad kommunen behöver göra och tänka på för att minska negativ inverkan på kommunen till följd av detta.

I "Relaterad information" finns en länk till Halmstads kommuns översiktsplan "Framtidsplan 2030". Det sista kapitlet i översiktsplanen innehåller konsekvensbedömningen med MKB.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej