Barn- och socialkonsekvensanalyser i Göteborg

Processteg
Arbetet med att ta fram barn- och socialkonsekvensanalyserna (förkortas BKA och SKA) integreras i planprocessen där mycket av arbetet görs i ett tidigt skede. Illustration: Göteborgs stad

De inledande skedena i analysprocessen startar långt före de formella samråds- och granskningsfaserna i planprocessen. Under de inledande mötena bestäms ramarna och ambitionsnivån för arbetet. Så här genomförs arbetet i Göteborg:

 1. Inventering

  Arbetet med själva analysen inleds med en inventering. Vilka sociala kvaliteter, värden och behov finns? Kontinuerlig samverkan är en nödvändig förutsättning för detta arbete. Tjänstemän från andra kommunala förvaltningar, invånare, besökare, föreningar, skolor, med flera bör medverka i arbetet. Ett lämpligt kunskapsunderlag kan till exempel vara befolkningsstatistik, enkäter, brottsstatistik och trygghetsundersökningar.

 2. Åtgärder

  När väl inventeringen är slutförd börjar arbetet med att ta fram åtgärder. Vilka åtgärder behövs för att förverkliga de sociala aspekterna i området eller staden? De föreslagna åtgärderna kan ge såväl positiva som negativa effekter för människor i stadsdelen. Det är viktigt att belysa dessa dilemman och lämna de slutgiltiga avgörandena till politiskt beslut.

 3. Konsekvenser

  I konsekvensbeskrivningen analyseras de sociala aspekterna som tidigt inventerades och samlades in, utifrån hur planens utformning kan ge positiva, oförändrade eller negativa konsekvenser. Det är bra att föra ett resonemang om de val och ställningstaganden som gjorts under planprocessens gång för att skapa transparens i tankegångarna och ge stöd för slutsatserna.

 4. Genomförande

  När planen och dess intentioner sedan ska genomföras och förverkligas ligger ansvaret i flera händer. Hur den sociala konsekvensanalysens resultat förs vidare och realiseras är en fråga som bör följas upp.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej