Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arvidsjaur – Agenda 2030, EU 2020 och RUS som stöd för målarbetet

Granskad:

Arvidsjaurs kommun har utarbetat det de kallar en kombinerad översikts- och tillväxtplan. Planingenjör Britta Lundgren berättar att arbetet med den nya översiktsplanen inleddes 2019 och fick laga kraft 2021. Fokus har till stora delar legat på tillväxtfrågor. I detta arbete har man bland annat utgått från målformuleringarna i den regionala utvecklingsstrategin, EU 2020 och Agenda 2030.

Hur har kommunen arbetat med nationella och regionala mål?

I början av arbetsprocessen för den nya översiktsplanen låg huvudfokus på att bryta ner mål från regional och internationell nivå till kommunal nivå. Kommunen har gjort avgränsningar kring vilka planer och mål som de kan hantera i översiktsplanen. Man valde att främst fokusera på målformuleringarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), EU 2020 och Agenda 2030.

Foto på Britta Lundgren planingenjör på Arvidsjaurs kommun.
Britta Lundgren, planingenjör Arvidsjaurs kommun. Foto: Kent Norberg/Arvidsjaurs kommun

"Det finns så många mål och det går inte att fördjupa sig i alla. I början kändes det som en pålaga, men under processens gång fick hanteringen av målen ett eget driv. Agenda 2030 handlar just om hållbar utveckling vilket är en bra ingång i arbetet", berättar Britta Lundgren.

Britta Lundgren menar även att det är viktigt att koppla översiktsplanen till tillväxtfrågor för att den i praktiken ska få något genomslag och bidra till utvecklingen. Därför har näringslivsavdelningen varit delaktiga i den arbetsgrupp som arbetat fram planen och kommunen utgick ifrån den regionala utvecklingsstrategin.  Sedan 2012 är översiktsplanen och kommunens tillväxtplan hopslagna till ett dokument, och översiktsplanen har därigenom fått en stark koppling till tillväxtfrågor och den regionala utvecklingsstrategin.

Utgångspunkter för kommunens översiktsplan, grafiskt redovisade. Från global , ner till kommunal nivå.
Bild från Arvidsjaurs översikts- och tillväxtplan som beskriver processen att bryta ner globala, europeiska och regionala mål till en kommunal nivå. Illustration: Arvidsjaurs kommun, omarbetad av Boverket

Verktyg och metoder vid framtagandet av översiktsplanen

När Arvidsjaur utarbetade sin översiktsplan höll de dialogmöten med bland andra de berörda samebyarna, företagarna, föreningen Arvidsjaurs byar och de större markägarna i kommunen.

Kommunen fokuserade tidigt på extern dialog och det gjordes en sammanställning, motsvarande samrådsredogörelse, för den tidiga dialogen för att synliggöra hur den tidiga dialogen har påverkat planen. Läs mer om Tidig extern dialog till översikts- och tillväxtplanen under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information” 

Implementering och uppföljning

I mål- och resursplanerna ska nämnden eller styrelsen ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen man avser att prioritera under kommande år.  Uppföljningen av arbetet med rekommendationerna i översiktsplanen ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet, bland annat genom att redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året. Det finns även ett upplägg för hur information om planen ska ske, såväl internt som externt. Där är en del att lyfta frågan på kommunens chefsträffar.

"Det är viktigt att det finns ett strukturerat arbetssätt för att planen inte ska bli en pappersprodukt och för att kommunen ska driva egna frågor. Annars finns en risk att kommunen bara agerar reaktivt på de intresseförfrågningar som kommer in", säger Britta Lundgren.

Framgångsfaktorer

Det finns enligt Britta Lundgren flera fördelar med att ha ett nära samarbete med näringslivssidan inom kommunen. En gemensam planeringsprocess innebär dels en högre resurseffektivitet, dels att fler förvaltningar och intressegrupper blir mer involverade.

"Översiktsplanen har varit ett jättebra redskap, inte bara för bygglovsärenden, utan arbetet har även inneburit ett tillfälle för kommunen att prioritera och hitta synergieffekter. Det har varit resurssparande att göra arbetet tillsammans och processen har skapat ett bra samarbetsklimat som även underlättar samarbeten i vardagliga ärenden", konstaterar Britta Lundgren. "En liten kommun kan inte fördjupa sig i alla detaljer. Översiktsplanearbetet måste läggas på en rimlig nivå. Det är viktigt att man fokuserar och till exempel väljer ut vilka nationella och regionala mål, planer och program som har störst betydelse för hållbar utveckling utifrån kommunens förutsättningar."

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du ta del av Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen