På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arvidsjaur – EU 2020 och RUS som stöd för målarbetet

Granskad:

Arvidsjaurs kommun håller på att utarbeta det de kallar en kombinerad översikts- och tillväxtplan. Planingenjör Britta Lundgren berättar att arbetet med den nya översiktsplanen inleddes 2009 och att fokus till stora delar legat på tillväxtfrågor. I detta arbete har man bland annat utgått från målformuleringarna i den regionala utvecklingsstrategin och EU 2020.

Hur har kommunen arbetat med nationella och regionala mål?

I början av arbetsprocessen för den nya översiktsplanen låg huvudfokus på att bryta ner mål från regional och internationell nivå till kommunal nivå. Kommunen har gjort avgränsningar kring vilka planer och mål som de kan hantera i översiktsplanen. Man valde att främst fokusera på målformuleringarna i EU 2020 och den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Britta Lundgren
Britta Lundgren, planingenjör Arvidsjaurs kommun. Foto: Kent Norberg /Arvidsjaur kommun

"Det finns så många mål och det går inte att fördjupa sig i alla. I början kändes det som en pålaga, men under processens gång fick hanteringen av målen ett eget driv. EU2020 handlar just om hållbar utveckling vilket är en bra ingång i arbetet", berättar Britta Lundgren.

Britta Lundgren menar även att det är viktigt att koppla översiktsplanen till näringslivssidan för att den i praktiken ska få något genomslag och bidra till utvecklingen. Därför utgick man ifrån den regionala utvecklingsstrategin som länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram och hade som målsättning att få näringslivssidan inom kommunen att bli mer aktiva i arbetet. De höll parallellt på att ta fram en tillväxtplan. Under 2012 beslutade Arvidsjaurs kommun att översiktsplanen och tillväxtplanen skulle slås ihop till ett dokument och översiktsplanen har därigenom fått en stark koppling till tillväxtfrågor och den regionala utvecklingsstrategin.

Arvidsjaurs översikts- och tillväxtplan
Bild från samrådshandlingen till Arvidsjaurs översikts-och tillväxtplan som beskriver processen att bryta ner europeiska, nationella och regionala mål till en kommunal nivå. Illustration: Arvidsjaur kommun

Verktyg och metoder vid framtagandet av översiktsplanen

När Arvidsjaur utarbetade sin översiktsplan höll de dialogmöten med de berörda samebyarna, företagarna, föreningen Arvidsjaurs byar och de större markägarna i kommunen. Utöver detta använde de även en metod som är utvecklad inom projektet Attraktiv Region i Norrbottens län, som kallas samsynsmetoden. Metoden är egentligen framtagen för att utveckla ett varumärke, men har enligt Britta Lundgren fungerat bra i arbetet med planen för att identifiera utmaningar och hitta nyckelfrågor.

"Metoden fungerade bra och gav en bra injektion i arbetet. Den gav en bild av hur kommunen uppfattas, vilka utmaningar som finns och vad som är viktigt att utveckla i kommunen", berättar Britta Lundgren.

Implementering och uppföljning

För att realisera översiktsplanen planeras tillväxtprogram som utarbetas med konkreta utvecklingsplaner. Uppföljningen av arbetet med rekommendationerna i översiktsplanen ska ske av respektive nämnd i årsbokslutet. Det finns även ett förslag på att ta in planen i chefsutbildningarna inom kommunen, men det är inte klart ännu.

"Det är viktigt att det finns ett strukturerat arbetssätt för att planen inte ska bli en pappersprodukt och för att kommunen ska driva egna frågor. Annars finns en risk att kommunen bara agerar reaktivt på de intresseförfrågningar som kommer in", säger Britta Lundgren.

Framgångsfaktorer

Det finns enligt Britta Lundgren flera fördelar med att ha ett nära samarbete med näringslivssidan inom kommunen. En gemensam planeringsprocess innebär dels en högre resurseffektivitet, dels att fler förvaltningar och intressegrupper blir mer involverade.

"Översiktsplanen har varit ett jättebra redskap, inte bara för bygglovsärenden, utan arbetet har även inneburit ett tillfälle för kommunen att prioritera och hitta synergieffekter. Det har varit resurssparande att göra arbetet tillsammans och processen har skapat ett bra samarbetsklimat som även underlättar samarbeten i vardagliga ärenden", konstaterar Britta Lundgren. "En liten kommun kan inte fördjupa sig i alla detaljer. Översiktsplanearbetet måste läggas på en rimlig nivå. Det är viktigt att man fokuserar och till exempel väljer ut vilka nationella och regionala mål, planer och program som har störst betydelse för hållbar utveckling utifrån kommunens förutsättningar."

I "Relaterad information" kan du ta del av samrådshandlingen till Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen