Hållbar utveckling i översiktsplaneringen

Detta är en vägledning som Boverket tagit fram för att ge stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med hållbar utveckling i översiktsplaneringen.


Målsättningen med den fysiska planeringen, enligt plan- och bygglagen (PBL), är att sträva efter en hållbar samhällsutveckling genom hushållning med mark och vatten. I översiktsplanen formulerar kommunen strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Här redogör kommunen för avsedd mark- och vattenanvändning samt hur kommunen avser att tillgodose allmänna intressen och samordna sin planering med nationella och regionala mål, planer och program. Översiktsplanen har därför en central roll i kommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Om vägledningen

Vägvisare och människor

Här beskrivs kort tillvägagångssätt, källor och bakgrunden till vägledningen om hållbar utveckling i översiktsplaneringen samt till vem dessa texter vänder sig.

Begreppet hållbar utveckling

Här presenteras vilka allmänt vedertagna politiska förhållningssätt till hållbar utveckling som finns inom FN, EU och Sverige.

Fysisk planering

Hållbar utveckling i planering

I denna del beskrivs olika förhållningssätt till hållbar utveckling och hur olika kommuner har förhållit sig till begreppet i sin översiktsplan. Här beskrivs även hur PBL kan ses som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling i den fysiska planeringen och hur Vision för Sverige 2025 kan fungera som inspiration för arbetet.

Allmänna intressen

De allmänna intressena

Här beskrivs hur de allmänna intressena i PBL 2 kap. 3 § kan användas som en ingång för att arbeta med hållbar utveckling. I denna del presenteras även exempel på vad de allmänna intressena omfattar och exempel på planeringsunderlag och nationella mål, planer och program som knyter an till de allmänna intressena.

Process för hållbar utveckling i ÖP

Här beskrivs hur kommunerna kan arbeta med implementeringen och bedömningen av hållbarheten i dagens fysiska miljö och i arbetet med de strategier som kommunerna formulerar för sin framtida utveckling. Utgångspunkt är nulägesbeskrivning och uppföljning.

Kommunexempel

Kommunexempel

Här presenteras reportage från kommuner som på inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej