Varför ÖP-modell?

Förslag ÖP-modell

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Den kommer att utvecklas efterhand, utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen. Avsikten är att utifrån ett par års användning i praktisk översiktsplanering bearbeta modellen till allmänna råd. Skicka därför gärna in synpunkter.

En ÖP-modell behövs för att översiktsplanerna ska bli tydligare och därmed mer användbara, för att planerarna i allt högre grad vill ha råd om hur översiktsplanen bör utformas, för att det skulle underlätta samordning mellan översiktsplanering och en mer rumslig regional utvecklingsplanering.

Det finns bestämmelser om vad en översiktsplan ska innehålla men inte några bestämmelser om hur den ska utformas. Det enda krav plan- och bygglagen ställer, är att den ska utformas så att innebörden och konsekvenserna tydligt framgår. Form och innehåll hänger ihop. De förhållanden som råder i kommunen och de planeringsproblem som planen syftar till att lösa påverkar givetvis dess utformning. Landets översiktsplaner ser därför mycket olika ut. En plan i en glesbygdskommun kan inte se likadan ut som i en storstad.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 6 §

Efterfrågan på vägledning om hur en översiktsplan kan utformas är stor, samtidigt som allt fler kommuner också söker efter former för en enklare och mer rullande översiktsplanering. Trots stadgandet om att översiktsplanen ska vara tydlig är många översiktsplaner oöverskådliga och svårlästa. Därmed blir de också svåra att använda som underlag inför beslut om byggande och mark- och vattenanvändning. Förhoppningsvis förenklas såväl planerarnas som användarnas arbete om det finns en färdig uppsättning "byggklossar" och begrepp att välja på och som alla är förtrogna med. Förhoppningsvis blir det också lättare att hålla översiktsplanen aktuell.

Behovet av att kunna jämföra kommunernas översiktsplaner och att analysera dem i ett regionalt perspektiv ökar. Statsmakterna efterfrågar också en bättre samordning mellan översiktsplaneringen å ena sidan och arbetet med regionala utvecklingsstrategier och infrastrukturplanering å den andra. Regioner och kommuner tar självmant i allt högre grad initiativ till en sådan samordning. Planeringen blir allt mer en växelverkan mellan regional, mellankommunal och lokal nivå. Det är då en stor fördel om översiktsplanerna är utformade på liknande sätt och ger en jämförbar bild av planerad utveckling i en region eller delregion. Även för den som söker en lokalisering och för överprövande myndigheter underlättas analyser och bedömning om översiktsplanernas begrepp och översiktsplanekartornas strukturella uppbyggnad överensstämmer med varandra.

Boverket har eftersträvat en modell som är flexibel, som ger frihet att utforma översiktsplanen efter de lokala förutsättningarna och som fungerar från regional och mellankommunal nivå till fördjupningar för tätorter och stadsdelar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej