Utvecklingsstrategi

Förslag ÖP-modell

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Den kommer att utvecklas efterhand, utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen. Avsikten är att utifrån ett par års användning i praktisk översiktsplanering bearbeta modellen till allmänna råd. Skicka därför gärna in synpunkter.

Utvecklingsstrategi är en av modellens tre aspekter. Med hjälp av nio olika objektstyper målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin för den rumsliga utvecklingen. För varje enskilt objekt kan vägledning och nivå anges.

Utvecklingsstrategi
Ett exempel på hur en utvecklingsstrategi kan se ut. Illustration: Boverket

Den långsiktiga intentionen

I aspekten utvecklingsstrategi illustreras den mer strategiska delen av översiktplanen. Här redovisas kommunens långsiktiga intentioner i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera utvecklingsinsatser lyfts fram, liksom särskilt viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv har de största natur-, och rekreationsvärdena. Utvecklingsstrategi motsvarar benämningen "strukturbild" som blivit vanlig. En strukturbild kan dock även illustrera ett nuläge, varför utvecklingsstrategi bör användas i översiktplanen.

Den övergripande utvecklingsstrategin är särskilt viktig för det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen. Det är en stor fördel om de regionala och mellankommunala frågorna kan behandlas på ett likartat sätt. Inte minst för att få en bra samordning med en mer rumslig regional utvecklingsplanering, vilket är statsmakternas ambition. Aspekten är dock även möjlig att tillämpa på fördjupningar av översiktsplanen.

Nio objektstyper i tre teman - plus vägledning och nivå om det behövs

Utvecklingsstrategin byggs upp med hjälp av objektstyper som tillämpas på tre teman: bebyggelse, transporter och teknisk försörjning samt natur och rekreation. Totalt finns nio objektstyper att välja mellan:

Kärna

Nod

Värdekärna

Viktig funktion

Utvecklingsstråk

Transportsamband

Grönt samband

Utvecklingsområde

Natur- och rekreationsområde

Objektstyperna används efter behov. En av objektstyperna – viktig funktion – tillhör alla tre temana, ett annat – utvecklingsområde – gäller för två teman, medan de andra är unika för ett tema. Se tabellen nedan. De olika temana kan med fördel redovisas med olika färg.

Objektstyper

Då all "natur" är mer eller mindre påverkad av mänsklig verksamhet omfattar objektstypen Natur- och rekreationsområde även värdefulla kulturlandskap.

Objektstypen Viktig funktion avser betydelsefulla målpunkter och anläggningar, exempelvis större sjukhus, utbildningsinstitutioner, handelscentra och arenor av olika slag. De bör specificeras med hjälp av beteckningarna från listan med användningsslag eller ta del av listan i Relaterad information.

För att beskriva vad kommunen vill åstadkomma och på vilket sätt anges vägledning för varje enskilt objekt, med fri text, till exempel att vissa utvecklingsinsatser ska göras i ett natur- och rekreationsområde.

För att tydliggöra dess roll i regionen eller kommunen kan också nivå anges:

Regional

Kommunal

Lokal

Observera: Symbolerna i illustrationskartan är bara exempel på hur de olika objektstyperna kan redovisas. Egna symboler kan användas, modellen gäller i första hand begreppen.

Aspekten utvecklingsstrategi kan redovisas som en separat kartbild som schematiskt visar kommunens långsiktiga utvecklingsstrategi, så som nedanstående exempel från Kungälv visar. Men den kan också redovisas på samma karta som aspekten användning, vilket Stockholms översiktsplan illustrerar.

Redovisning av utvecklingsstrategi
Exempel på redovisning av utvecklingsstrategi, separerat på karta (Kungälv) Illustration: Kungälvs kommun
Redovisning av utvecklingsstrategi 2
Exempel på redovisning av utvecklingsstrategi, överlagrat mark- och vattenanvändningen (Stockholm). Illustration: Stockholms stad

Exempel på attributtabell

Exempel på attributtabell till varje objekt i en digital kartredovisning av aspekten utvecklingsstrategi. Nivå anges om så behövs.
Exempel på attributtabell till varje objekt i en digital kartredovisning av aspekten utvecklingsstrategi. Nivå anges om så behövs. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej