Hänsyn

Förslag till ÖP-modell

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Den kommer att utvecklas efterhand, utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen. Avsikten är att utifrån ett par års användning i praktisk översiktsplanering bearbeta modellen till allmänna råd. Skicka därför gärna in synpunkter.

Hänsyn är en av modellens tre aspekter. Områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden som det bör tas hänsyn till vid exempelvis detaljplanering och bygglovprövning pekas ut. För varje område anges vilken typ av hänsyns som bör tas. Om det är av riksintresse ska detta anges och framgå av kartan.

Ett exempel på hur en hänsyn kan se ut. Illustration:
Ett exempel på hur hänsyn kan redovisas på karta. Illustration: Boverket

Aspekten hänsyn knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen vid beslut om användningen av mark- och vatten. Aspekten användning redovisar kommunens ställningstagande när det gäller avvägningar och prioritering mellan allmänna intressen, oftast det allmänna intresset av ändamålsenlig tätortsutveckling och annat byggande gentemot bevarandeintressen och areella näringar, och baseras således på samma underlag som ligger till grund för redovisningen av hänsynsområden. Läs mer om användning i menyn.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 4 §

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat allmänt intresse. Hänsynsområden kan därför överlappa exempelvis ett område för ny stadsbygd i aspekten användning. Är det ett riksintresseområde måste utbyggnaden då ta sådan hänsyn att dess värden inte påtagligt skadas. Samtliga riksintresseområden måste redovisas.

Det är inte heller möjligt att vid upprättandet av översiktsplanen förutse alla framtida önskemål om byggande och andra åtgärder, varför avvägningen mot allmänna intressen i många fall måste göras vid varje enskilt fall. Redovisning av hänsynsområden underlättar prövning av sådana ärenden. I aspekten hänsyn redovisas exempelvis områden där kommunen anser att viss typ av bebyggelse är olämplig eller där särskilda krav bör ställas på utformning eller detaljplacering av ny bebyggelse om sådan skulle bli aktuell. Det kan gälla områden med särskilda natur- eller kulturvärden eller områden med risker eller störningar av olika slag. Kraven på särskild hänsyn kan givetvis också gälla andra typer av åtgärder i området.

Hänsynsområdena i översiktsplanen kan vara ett resultat av en kartläggning och analys av de allmänna intressena i enlighet med vad som beskrivs i Process för översiktsplan/Underlag och analyser.

Hänsynsområden bör utgöras av områden för vilka det i översiktsplanen behövs särskild vägledning för hur ett allmänt intresse ska tillgodoses. Redovisning av områden med särskilda förordnaden eller av inventeringar och liknande, kan lämnas utanför själva översiktsplanen.Hit hör t.ex. naturreservat, strandskyddsområden, vattenskyddsområden, liksom ängs- och hagmarksinventeringar, våtmarksinventeringar, kartredovisningar av nyckelbiotoper och liknande. De är givetvis viktiga underlag vid bedömningen av hänsynen till de allmänna intressena enligt 2 kap plan- och bygglagen och kan ligga till grund för avgränsning av hänsynsområden och områden med olika avsedd användning. Ett område med stor koncentration av exempelvis fornlämningar, nyckelbiotoper och/eller andra kvaliteter kan det dock finnas anledning att redovisa som ett sammanhängande hänsynsområde i översiktsplanen.

Fyra hänsynskategorier med specifika hänsynstyper

För varje hänsynsområde anges hänsynskategori, hänsynstyp, om området är av riksintresse samt vägledning. Det finns fyra hänsynskategorier: natur- och kulturvärden, areella näringar, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter samt miljö, hälsa och säkerhet. Varje hänsynskategori är i sin tur indelad i olika hänsynstyper. Hänsynskategorierna och hänsynstyperna definieras nedan. Flera av hänsynstyperna är direkt kopplade till hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken . Är området av riksintresse ska detta anges. I en GIS-karta kan detta göras genom ett särskilt fält som man fyller i med "Ja". I vägledning förtydligas med fri löpande text vad det är som ska beaktas och hur intressena ska tillgodoses.

Olika hänsynsområden kan överlappa varandra. Ett område med stora kulturmiljövärden kan givetvis också vara bullerstört.

Hänsynskategorier och hänsynstyper till aspekten Hänsyn

Natur- och kulturmiljövärden

Område där särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till dess natur- eller kulturmiljövärden i enlighet med miljöbalkens 3 eller 4 kapitel.

Naturvård

Kulturmiljövård

Friluftsliv

Ekologi

Opåverkat

Rörligt friluftsliv

Obruten kust

Högexploaterad kust

Obrutet fjäll

Skyddade vattendrag

Nationalstadspark

Natura 2000

Areella näringar

Område där särskild hänsyn bör eller ska (om det är riksintresse) tas till att det är särskilt betydelsefull för areella näringar i enlighet med miljöbalkens 3 kapitel.

Jordbruk

Skogsbruk

Rennäring

Vattenbruk

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

Område som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhällsviktiga verksamheter och där möjligheten att utnyttja respektive driva dessa bör eller ska (om det är riksintresse) värnas enligt miljöbalkens 3 kapitel.

Utvinning

Industri

Energiproduktion

Energidistribution

Kommunikationer

Vattenförsörjning

Avfallshantering

Försvar

Miljö, hälsa, säkerhet

Områden där särskild hänsyn bör tas till att där råder eller kan råda förhållanden som negativt kan påverka miljön eller människors hälsa och säkerhet.

Buller

Luftkvalitet

Vattenkvalitet

Olycksrisk

Översvämning

Erosion

Förorenad mark

Dåliga grundförhållanden

VA-problem

Exempel på attributtabell

Exempel på attributtabell till varje område i aspekten Hänsyn. Illustration: Boverket
Exempel på attributtabell till varje område i aspekten Hänsyn. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej