Användning

Förslag ÖP-modell

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Den kommer att utvecklas efterhand, utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen. Avsikten är att utifrån ett par års användning i praktisk översiktsplanering bearbeta modellen till allmänna råd. Skicka därför gärna in synpunkter.

Användning är en av modellens tre aspekter. Den knyter an framför allt till kraven att översiktsplanen ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och att planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Hela kommunen delas in i områden med olika typ av användning.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 3 §

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

Exempel på hur användning kan se ut. Illustration: Boverket
Exempel på hur aspekten användningar kan se ut. Användning består av tre delaspekter: Områdesanvändning, Grönstråk och vattenstråk samt Transportsystem. Illustration: Boverket Illustration: Boverket

Översiktsplanen ska redovisa avsedd användning av mark- och vattenområden. Modellen anger därför inget sätt att redovisa pågående användning annat än i de fall den avses fortgå. Användningen när översiktsplanen upprättades torde framgå av underlagskartan, men kan också tas med i en eventuell beskrivning av de områden där användningen avses förändras.

Områdesanvändningen kompletteras med det övergripande transportsystemet och med de grönstråk och vattenstråk som behövs för att tillsammans med områdesanvändningen redovisa en sammanhängande grön- och blåstruktur. Med transportsystem menas här både infrastrukturen i form av vägar och järnvägar med mera, och de kollektivtrafiklinjer som avses bli bestående och som är viktiga för att åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig bebyggelsestruktur.

Om kommunen vill redovisa också annan infrastruktur än transportinfrastrukturen kan detta göras på motsvarande sätt med hjälp av listan för användningsslag eller i Relaterad information.

För varje område och objekt anges vägledning och om det är fråga om planerad förändring eller om pågåenda användning avses fortsätta ungefär som idag. Vid behov kan användningen preciseras. Tidshorisont för genomförande och graden av täthet i bebyggelsen kan också anges.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej