Fysisk planering - ett viktigt verktyg för minskad klimatpåverkan

I energi- och klimatplanen lyfter kommunen den fysiska planeringen som ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom strategisk planering av bebyggelse, trafikinfrastruktur, energiförsörjning, grönstruktur med mera i översiktsplaneringen kan samhällets klimatpåverkan minskas.

Yvonne Träff. Foto: Martin Frick
Yvonne Träff, miljöstrateg i Lidköping. Foto: Martin Frick

"Lokalisering av bostäder, verksamheter, handel och infrastruktur påverkar transportarbetet och därmed utsläppen", säger Yvonne Träff som är miljöstrateg i Lidköpings kommun.

"Attraktiva boendemiljöer i och nära tätorterna med bland annat rekreationsmöjligheter och väl utvecklade mötesplatser kan också bidra till att begränsa fritidsresandet."

I energi- och klimatplanen lyfter kommunen även fram möjligheterna till att minska utsläppen av växthusgaser genom krav på fysiska åtgärder i detaljplaneringen. I all detaljplanering utreds vilken hänsyn som behöver tas till lokalklimatet, som vind- och solljusförhållanden, behov av vindskyddande planteringar, närhet till befintliga kollektivtrafikstråk, samt gång- och cykelvägar.

Samtidigt som energi- och klimatplanen antogs 2013 togs även styrdokumentet Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun fram. Dokumentet håller nu på att revideras.

Målstyrning

Utgångspunkten i energi- och klimatplanen är de internationella, nationella och regionala energi- och klimatmålen. Kommunen redovisar övergripande energianvändningen och klimatpåverkan från hushållen, industrin, jordbruket, tjänstesektorn, transportsektorn och kommunkoncernens verksamheter. När det gäller energiproduktion är det fjärrvärme, biogas, vindkraft, vattenkraft, bioenergi från skog och åker samt solenergi som lyfts fram i planen. Till varje sektor och energikälla har kommunen fastställt mätbara mål som minst ska ligga på samma nivå som de nationella och regionala målen.

Exempel på mål för en sektor och en energikälla som fastställs i planen:

Mål för transporter:

  • År 2020 ska biltrafiken inom Lidköpings centralort ha minskat med 20 procent jämfört med 2010.
  • År 2020 ska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i transportsektorn ha minskat med 30 procent jämfört med 2010.
  • År 2030 ska fordonsflottan i Lidköping vara oberoende av fossila bränslen.

Mål för solenergi:

  • År 2020 ska kommunkoncernen äga anläggningar som producerar minst 300 MWh solenergi.
  • År 2020 ska det produceras minst 1000 MWh solenergi inom kommunens gränser.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej