Olika typer av buller

Buller brukar beskrivas som oönskat ljud. Sådant oönskat ljud kan vara störande, i synnerhet när människor söker tystnaden för vila, rekreation och återhämtning. Buller i omgivningen kommer från olika källor och beroende på typen av källa finns olika riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla.

De vanligaste källorna till buller är väg-, spår- och flygtrafik, samt industrier och andra verksamheter. Dessa brukar sammanfattas som omgivningsbuller. I plan- och bygglagen, PBL, definieras omgivningsbuller som buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar.

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Beroende på bullrets karaktär och ursprung så bedöms bullret på olika sätt och har därmed olika riktvärden.

Trafikbuller

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader behandlar buller från spårtrafik, vägar och flygplatser. Det är endast buller utomhus vid bostadsbyggnader som avses.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 1 §

Förordningen skiljer dock på buller från spårtrafik och vägar och på buller från flygplatser.

Buller från väg och spårtrafik

Trafik på väg eller järnväg bedöms som trafikbuller. Trafik inom och i anslutning till verksamhetsområden som industrier, hamnar, rangerbangårdar eller lastterminaler kan i vissa fall bedömas som industri- och verksamhetsbuller.

För att inspirera och ge vägledning gav Boverket år 2008 ut en handbok med allmänna råd: Buller i Planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg och spårtrafik 2008:1. De allmänna råden togs fram till den äldre plan- och bygglagen. De allmänna råden gäller alltså inte till nya plan- och bygglagen. I handboken
ingår också en exempelsamling med beskrivningar av bebyggelseutformning. Exemplen kan fortfarande användas som stöd när nya bostäder planläggs i områden med väg- och spårtrafik.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3-5 §§

Flygbuller

Med buller från flygplatser avses i förordningen buller från flygtrafik vid start och landning, både från rullbanan och upp till den höjd som flygtrafiken bidrar till ljudnivån på marken.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2,6-8 §§

Som stöd i arbetet med att planera ny bebyggelse i närheten av en flygplats finns Boverkets vägledning och allmänna råd om flygbuller: Flygbuller i planeringen – Allmänna råd 2009:1. Vägledningen innehåller riktlinjer för att hantera buller från flygtrafik vid planering och byggande av nya bostäder. Råden är framtagna till den äldre plan- och bygglagen och gäller alltså inte den nuvarande lagstiftningen, men vägledningen till det allmänna rådet kan fortfarande användas som stöd. Vid sidan av vägledningen finns även ett faktaunderlag med mer fördjupade analyser av flygbullerproblematiken.

Industri- och verksamhetsbuller

I Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder 2015:21 behandlas buller från industriell verksamhet. Vägledningen omfattar buller utomhus från miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär. Bland annat ingår buller från teknisk utrustning som fläktar, kompressorer och värmepumpar, bangårdar och serviceplatser för tåg och godshantering, rangering och uppställningsplatser. Vägledningen avser dock inte buller från skjutbanor, vindkraft, motorbanor och byggplatser samt tillfälliga verksamheter. Den är inte heller framtagen för buller från lek- och idrottsutövning, musik och sorl från restauranger och evenemang som konserter, idrottstävlingar mm.

Buller från vindkraft

Buller från vindkraft klassificeras som en egen bullerkategori. Det är framförallt ljuden som uppstår av rotorbladens rörelse genom luften som upplevs som buller. Boverket har inte tagit fram någon vägledning om planering och buller från vindkraft. För tillsynen finns riktvärden från Naturvårdsverket.

Lågfrekvent buller

En del buller är lågfrekvent. Lågfrekvent buller kan komma från flera olika källor, till exempel fläktar, och är särskilt problematisk eftersom det är svårt att skärma och upplevs som mer störande. Boverket har inte tagit fram någon vägledning om planering och lågfrekvent buller.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej