På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gränser

En planbestämmelse anger vad som gäller inom ett visst område på plankartan. Dessa områden avgränsas av olika typer av gränslinjer. Alla gränser ritas ut i sitt exakta läge och de olika typerna av gränser ska gå att skilja, dels från varandra dels från illustrationslinjer och från grundkartans information.

Varje detaljplan avgränsas av en planområdesgräns. Planområdesgränsen anger vilket geografiskt område detaljplanen omfattar. I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Respektive område avgränsas med användningsgränser och för varje del anges användningsbestämmelser som beskriver hur områdena får användas. För att reglera bland annat bebyggandets omfattning, utformning och olika typer av skydd anges egenskapsbestämmelser som inom användningsområdena avgränsas med egenskapsgränser. För att planen ska vara möjlig att genomföra kan olika administrativa bestämmelser tillföras. Inom vilket område dessa ska gälla avgränsas med administrativ gräns.

Exakta och tydliga gränser

På plankartan bör alla gränser, även planområdesgränsen, alltid ritas ut i sitt exakta läge. Om det inte anges på plankartan hur en planbestämmelse är avgränsad gäller den inom hela planområdet. Det är viktigt att de gränser som avgränsar planbestämmelser i en detaljplan är tydliga. Man bör enkelt kunna skilja de olika gränserna från varandra. Det är också viktigt att det tydligt går att skilja de olika plangränserna från det som är illustrationslinjer och från grundkartans information. Linjebredden väljs så att kartbilden som helhet blir tydlig. Boverket rekommenderar att tidigare gällande plangränser inte redovisas i planer, om det inte är avgörande för förståelsen av planen.

Planområdesgräns

Varje detaljplan avgränsas av en planområdesgräns. Planområdesgränsen anger vilket geografiskt område detaljplanen omfattar. Planområdesgränsen anges i sitt exakta läge och bör tydligt kunna urskiljas från andra gränser och linjer på plankartan.

Planområdesgräns Planområdesgräns

Användningsgräns

Användningsgränser delar upp planområdet i allmän plats, kvartersmark och vattenområden. Områden med olika användningar avgränsas med användningsgränser. Användningsgränser gäller till planområdesgräns eller till annan användningsgräns. Användningsgränser anges i sitt exakta läge och bör tydligt kunna urskiljas från andra gränser och linjer på plankartan.

Användningsgräns Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgränser visar inom vilka delar av ett användningsområde som olika egenskapsbestämmelser gäller. En egenskapsgräns gäller fram till planområdesgräns, användningsgräns eller en annan egenskapsgräns. Egenskapsgränser anges i sitt exakta läge och bör tydligt kunna urskiljas från andra gränser och linjer på plankartan.

Egenskapsgräns Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativa gränser avgränsar de områden inom vilka olika administrativa planbestämmelser gäller. En administrativ gräns gäller fram till planområdesgräns, användningsgräns eller en annan administrativ gräns.

Administrativ gräns Administrativ gräns

Illustrationslinje

Illustrationslinjer kan ibland behövas för att förklara och förtydliga planen. Illustrationslinjer är inte bindande och bör därför vara tydligt skilda från bestämmelsegränser. Även om illustrationslinjer inte är bindande har de betydelse eftersom de kan användas för att tolka syftet med en detaljplan.

Illustrationslinje Illustrationslinje

Gränshierarki

Gränserna har en hierarkisk ordning enligt nedan:

 

Planområdesgräns

Planområdesgräns

 

 
 

Användningsgräns

Användningsgräns

 

 

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns

 

Administrativ gräns

Administrativ gräns

 

Planområdesgränsen avgränsar det geografiska område som detaljplanen omfattar. Användningsgränser gäller fram till planområdesgräns eller annan användningsgräns. Egenskapsgränser och administrativa gränser ligger på samma nivå i hierarkin och är oberoende av varandra. En egenskapsgräns gäller därför fram till planområdesgräns, användningsgräns eller annan egenskapsgräns. En administrativ gräns gäller fram till planområdesgräns, användningsgräns eller annan administrativ gräns. Egenskapsgränser och administrativa gränser kan korsas utan att det har någon inverkan på de bestämmelser som de reglerar.

I de fall flera gränstyper sammanfaller är det endast den högsta i hierarkin som ritas ut på kartan. Detta gäller dock inte egenskapsgränser och administrativa gränser som ritas ovanpå varandra om de sammanfaller.

Exempel på gränsbeteckning när egenskapsgräns och administrativ gräns sammanfaller:

Egenskapsgräns och administrativ gräns Egenskapsgräns och administrativ gräns
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej