Varsamhet

Kommunen kan i detaljplan precisera krav på varsamhet på allmän plats genom att ange vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden eller den bygglovspliktiga anläggningen som varsamheten ska inriktas på. Bestämmelser om varsamhet på allmän plats betecknas på plankartan med varsam.

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar på allmänna platser ska alltid utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. I en detaljplan kan kommunen precisera det generella kravet på varsamhet genom att ange bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 18 §

För vad kan varsamhetsbestämmelser användas på allmän plats

På allmän plats kan varsamhetsbestämmelser endast användas för byggnader och bygglovspliktiga anläggningar där ändringar behöver genomföras varsamt så att dess karaktärsdrag värnas. Varsamhetsbestämmelser kan alltså inte användas för att reglera annat såsom markbeläggning, räcken, trappor, alléer med mera. Bestämmelsen är inte enbart tillämplig på särskilt värdefulla byggnadsverk, utan även för andra byggnader och anläggningar där det finns ett behov av att garantera att ändring genomförs varsamt. En varsamhetsbestämmelse kan dock inte omfatta mer än vad som ligger inom ramarna för det generella kravet på varsamhet.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 18 §

Med varsamhetsbestämmelser preciseras vilka karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning och utseende. Detta innebär att ett visst material kan vara möjligt att byta ut, men att utformningen och utseendet ska motsvara de värden planbestämmelsen avser att skydda. Om det krävs ett mer kostnadskrävande utförande eller utformning behöver kommunen i stället använda en bestämmelse om skydd av kulturvärden.

Varsamhetsbestämmelser avser befintliga byggnader

Varsamhetsbestämmelser kan enbart användas för befintliga byggnader och bygglovspliktiga anläggningar på en specifik plats. Bestämmelsen kan alltså inte användas för att reglera nya byggnadsverk eller reglera byggnadsverk som ska flyttas till en allmän plats.

Motivera i planbeskrivningen

Av planens syfte bör motivet till varsamhetsbestämmelserna framgå. I planbeskrivningen behöver kommunen också redovisa de överväganden och slutsatser som har gjorts i planarbetet och som har lett till planbestämmelsen. Motiveringen till bestämmelserna kan utgå från överväganden och ställningstaganden som har gjorts i översiktsplanen, bebyggelseinventeringar eller kulturmiljöprogram. Texten kan kompletteras med foton på detaljer som omfattas av en bestämmelse, förtydligande kartskisser och planritningar samt illustrationer över exempelvis byggnadsdetaljer eller byggnadsdelar.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.1.2

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §

Varsamhetsbestämmelser ger ingen rätt till ersättning

Då varsamhetsbestämmelserna enbart utgör en precisering av de generella varsamhetskraven som gäller enligt plan-och bygglagen, PBL så kan bestämmelserna inte ge någon rätt till ersättning. Eftersom någon ersättning till fastighetsägaren inte kan utgå för varsamhetsbestämmelser, får sådana inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras. (jfr prop. 1994/95:230 sid. 87- 88)

Tillämpning av varsamhetsbestämmelser

I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de allmänna platserna underhålls i enlighet med planbestämmelserna.

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 21 §

På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som ansvarar för att den allmänna platsen underhålls så att varsamhetsbestämmelsen följs. Om inte en samfällighetsförening har bildats är fastighetsägarna gemensamt ansvariga för de åtaganden som bestämmelsen innebär.

Varsamhetsbestämmelser prövas vid handläggning av bygglov. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de handlingar som behövs. En ansökan om lov ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ansökan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 21 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30 §

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om varsamhet på allmän plats anges på plankartan med varsam. Om det finns flera olika varsamhetsbestämmelser bör varje varsam kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 6.1

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.2.1

Varsamhetsbestämmelser kan formuleras öppet så att varsamheten inriktas på en byggnads stil eller karaktär, till exempel att byggnadens arkitektoniska utformning i nationalromantisk stil ska bibehållas. För att underlätta tolkningen av en sådan bestämmelse är det viktigt att kommunen i planbeskrivningen beskriver vilka karaktärsdrag som är utmärkande för den aktuella stilen och den aktuella byggnaden. Bestämmelserna bör dock inte hänvisa till planbeskrivningen eller till något annat dokument. Vet kommunen exakt vilken utformning som värnas kan varsamhetsbestämmelsen också anges precist för att peka ut exakt vilka egenskaper som ska bibehållas till sin utformning. Ett exempel på en sådan formulering kan vara att klocktornets huvtäckning av spån ska bibehållas till sin utformning. Varsamhetsbestämmelser kan även utformas som en lista över vilka egenskaper som bestämmelsen omfattar, till exempel att scenbyggnaden ska till material och färgsättning bibehållas till sin utformning. Bestämmelsen blir då en uttömmande lista. Varsamhetsbestämmelser kan i vissa fall behöva vara omfattande för att det tydligt ska framgå vilka värden som varsamheten omfattar.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.1.4

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om varsamhet är PBL 4 kap 16 § p. 2.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.1.3

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
varsam# Byggnadens nationalromantiska stil ska bibehållas till sin utformning (4 kap 16 § p. 2)
varsam# Scenbyggnaden ska till material och färgsättning bibehållas till sin utformning (4 kap 16 § p. 2)
varsam# Klocktornets huvtäckning av spån ska bibehållas till sin utformning.(4 kap 16 § p. 2)
varsam# Byggnaden ska bibehållas till sin karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå. (4 kap 16 § p. 2)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen