Stängsel och utfart

Kommunen kan i en detaljplan reglera stängsel, utfart eller annan utgång mot allmän plats. Sådana bestämmelser betecknas på plankartan med fyllda respektive ofyllda cirklar över användningsgräns.

Med planbestämmelser om stängsel och utfart kan kommunen reglera utfartsförbud eller om det ska finnas staket eller stängsel mellan allmänna platser. Begreppet utfart innefattar även infart eller annan ut- och ingång. Bestämmelserna används främst om det behövs av trafiksäkerhetsskäl. Ett utfartsförbud innebär inget fysiskt hinder för trafiken. Om ett hinder bedöms nödvändigt kan en bestämmelse om att stängsel ska finnas vara mer ändamålsenlig för att hindra trafiken.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 8 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 6.5

Stängsel och utfart endast mot annan allmän plats

Bestämmelse om stängsel och utfart kan endast anges i gränsen mellan två allmänna platser. Eftersom bestämmelsen främst används av trafiksäkerhetsskäl är det endast i gräns mot allmänna platser som tillåter trafik, till exempel GATA och VÄG, som utfartsförbud eller krav på stängsel är lämplig att använda.

En planbestämmelse om stängsel och utfart kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två användningsområden och båda användningsområdena måste finnas inom samma plan. I de fall då ett planområde gränsar mot statlig väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt bestämmelser i väglagen.

Väglag (1971:948) 39,40,42 §§

Reglera med lokala trafikföreskrifter

I vissa fall kan det vara nödvändigt att reglera en utfart så att den endast tillåter trafik i ena riktningen eller hindrar en viss typ av fordon, till exempel lastbilar av en viss höjd eller tyngd. Dessa trafikregleringar är inte lämpliga att göra genom bestämmelser om utfart i en detaljplan utan regleras i första hand genom lokala trafikföreskrifter.

Tillämpning av planbestämmelse om stängsel och utfart

I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de allmänna platserna iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Det är också kommunen som ansvarar för den skötsel och det underhåll som krävs i dessa områden. Detta innebär att kommunen ansvarar för att det inte anläggs några utfarter där det finns en bestämmelse om utfartsförbud och att stängsel uppförs där det finns krav på detta.

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 18 §

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 21 §

På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras. Byggnadsnämnden kan dock, med hänsyn till trafiksäkerheten, åstadkomma omedelbar efterlevnad av ett utfartsförbud eller krav på stängsel genom ett särskilt föreläggande.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 23 §

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelse om var stängsel ska finnas anges på plankartan med fyllda cirklar över användningsgräns.

Stängsel ska finnas
Illustration: Boverket

Egenskapsbestämmelse om utfartsförbud anges på plankartan med ofyllda cirklar över användningsgräns.

Utfartsförbud
Illustration: Boverket

Utbredningens början och slut markeras på användningsgränsen med halv cirkel och tvärställt streck.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 6.5

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om stängsel och utfart på allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap är PBL 4 kap 5 § punkt 2 och för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 4 kap 8 § punkt 2.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 8 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.1.3

Exempel
Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen