Placering

Kommunen kan i en detaljplan bestämma placering av byggnadsverk på allmänna platser. Bestämmelser om placering på allmän plats betecknas på plankartan med plac.

Inom vissa allmänna platser är det möjligt att medge att mindre byggnader uppförs när dessa är förenliga med användningen. Det kan exempelvis vara väderskydd vid hållplatser, kiosker, toaletter, förråd och personalutrymmen. Kommunen kan också med egenskapsbestämmelser tillåta mer omfattande byggnader så länge de är förenliga med användningen.

Med planbestämmelser om placering kan kommunen reglera hur byggnadsverk ska placeras till exempel i förhållande till gata, egenskapsgräns, användningsgräns, fastighetsgräns eller till andra byggnadsverk. Det är också möjligt att styra bort bebyggelse från platser som inte är lämpliga att bebygga.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 8 §

Placering kan regleras på andra sätt

Genom att använda en bestämmelse om utformning av allmän plats är det möjligt att reglera en specifik placering. Utformningsbestämmelsen avgränsas då med egenskapsgräns på den exakta platsen för till exempel en byggnad.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 6.2

Tillämpning av planbestämmelser om placering

Med placeringsbestämmelser kan kommunen reglera placeringen av alla byggnadsverk. I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de allmänna platserna iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Detta innebär att kommunen ansvarar för att byggnadsverk uppförs i överensstämmelse med placeringsbestämmelser i planen på allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap.

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 18 §

Plan- och bygglag (2010:900) 6 kap 21 §

På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. De flesta byggnader liksom vissa anläggningar kräver dock bygglov. Placeringsbestämmelser som reglerar byggnader eller anläggningar som kräver lov prövas i bygglovsskedet. För att bygglov ska kunna ges behöver byggnadsverket som lovet sökts för alltså placeras så att placeringsbestämmelsen uppfylls.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30 §

Även anläggningar som inte kräver lov ska genomföras så att de inte strider mot planen. Byggnadsnämnden har då ingen möjlighet att i förväg pröva att sådana åtgärder placeras i enlighet med placeringsbestämmelserna. Om sådana åtgärder inte följer placeringsbestämmelser i detaljplan så är det möjligt för byggnadsnämnden att i efterhand ingripa med tillsyn enligt PBL.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om placering anges på plankartan med plac.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - AR DPB 6.1

Om det finns flera olika placeringsbestämmelser bör plac kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 7.1

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.2.1

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om placering för allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap är PBL 4 kap 5 § punkt 2 och för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 4 kap 8 § punkt 2.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 8 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 1.1.3

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
plac# Väderskydd ska placeras parallellt med gata (4 kap 5 § p. 2) eller (4 kap 8§ p.2)
plac# Servicebyggnad ska placeras minst 5 meter från användningsgräns. (4 kap 5 § p. 2) eller (4 kap 8§ p.2)
plac# Byggnad får inte placeras närmare fastighetsgräns än 10 meter (4 kap 5 § p. 2) eller (4 kap 8§ p.2)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen