På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Egenskapsbestämmelser för allmän plats

Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas. Egenskapsbestämmelser för allmän plats betecknas med ord i klartext eller förkortningar skrivna med gemener. Utöver detta kan bestämmelserna även betecknas med symboler, punkter, raster, linjer och mått.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats preciserar och avgränsar vilken miljö och vilka funktioner detaljplanen reglerar på en allmän plats. Med egenskapsbestämmelser för allmän plats är det möjligt att reglera utformningen av den allmänna platsen, placering, mark och vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet samt skydd mot störningar. Bestämmelserna tillämpas när det är nödvändigt för att uppnå planens syfte. Alla egenskapsbestämmelser som används i en detaljplan måste fungera tillsammans för att det ska vara möjligt att genomföra detaljplanen.

Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap

Utformningen av allmänna platser ska alltid anges i de fall kommunen är huvudman. En anledning är att allmänheten har rätt att få veta vilken miljö och vilka funktioner detaljplanen garanterar. Bestämmelser om utformning ligger också till grund för kostnadsberäkningar för anläggande och drift av allmänna platser med tillhörande anordningar. De som berörs av planen ska därför ges möjlighet till inflytande och kunna utläsa vilken utformning som är tänkt, inte minst eftersom kommunen får ta ut ersättning av fastighetsägarna för att anlägga eller förbättra allmänna platser.

I områden med kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som ansvarar för att de allmänna platserna iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut. Det är också kommunen som ansvarar för utbyggnad och underhåll av åtgärder på allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap.

Allmän plats med enskilt huvudmannaskap

På allmänna platser med enskilt huvudmannaskap kan utformningen anges vid behov. Ofta är det en samfällighetsförening bestående av fastighetsägarna som är huvudman för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras. Detta innebär att kommunen inte har möjlighet att kontrollera genomförandet av åtgärder på allmän plats. Om kommunen ser ett behov av detaljreglering av utformningen är det lämpligare att kommunen är huvudman.

Reglera inte mer än nödvändigt

Egenskapsbestämmelser för allmän plats ger möjlighet att i detalj styra hur dessa områden ska utformas. En detaljplan får dock inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med planläggningen. Vid val av egenskapsbestämmelser är det därför viktigt att ta hänsyn till syftet med detaljplanen och vilka följder bestämmelserna får vid genomförandet. Detta är också viktigt för att förlänga planens aktualitet och användbarhet.

Egenskapsbestämmelser kan kombineras

Flera egenskapsbestämmelser kan gälla inom samma avgränsade område. Egenskapsbestämmelser som kombineras inom samma område måste samordnas så att de inte motsäger eller motverkar varandra.

Bestämmelser och beteckningar

Det finns flera sätt att beteckna egenskapsbestämmelser för allmän plats på plankartan. Oftast betecknas egenskapsbestämmelserna med ord i klartext skrivna med gemener, till exempel lek eller dike. Långa ord skrivs med fördel som förkortning med gemener, till exempel kan hpl stå för bestämmelsen hållplats med väderskydd. Egenskapsbestämmelser för allmän plats kan även betecknas med symboler, punkter, linjer och mått.

Egenskapsbestämmelser kan gälla för ett helt användningsområde eller för delområden som avgränsas med egenskapsgränser. Om samma egenskapsbeteckning anges flera gånger på plankartan men har olika innebörd behöver varje beteckning kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om egenskapsbestämmelser på allmän plats är PBL 4 kap 5 § punkt 2 eller PBL 4 kap 8 § punkt 2.

Koppla egenskaper till användningar i skilda plan

I vissa fall anges olika användningskategorier, det vill säga allmän plats, kvartersmark och vattenområde, för skilda plan i en detaljplan. Det kan till exempel handla om att allmän plats behöver överlappa kvartersmark eller vattenområde.

För att särskilja de olika användningskategorierna från varandra används parenteser. Den huvudsakliga användningen betecknas utan parentes och den sekundära användningen anges inom parentes. Egenskapsbestämmelser som hör till en sekundär användning bör på plankartan sättas inom samma parentes som användningen de hör till. I listan med planbestämmelser redovisas de separat inom parentes.

Dela upp olika bestämmelser

För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig bestämmelse med eget lagstöd och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Flera bestämmelser bör inte sättas ihop under samma beteckning. Sådant som regleras genom egenskapsbestämmelser ska inte heller sättas ihop med användningsbestämmelser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej