På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varsamhet

Kommunen kan i detaljplan reglera krav på varsamhet genom att ange vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden eller den bygglovspliktiga anläggningen som varsamheten ska inriktas på. Bestämmelser om varsamhet betecknas på plankartan med k.

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. I en detaljplan kan kommunen precisera det generella kravet på varsamhet genom att ange bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som varsamheten speciellt ska inriktas på.

Varsamhetsbestämmelser kan användas för byggnader och bygglovspliktiga anläggningar där ändringar behöver genomföras varsamt så att deras karaktärsdrag värnas. Med varsamhetsbestämmelser preciseras vilka karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning och utseende. Detta innebär att ett visst material kan vara möjligt att byta ut, men att utformningen och utseendet ska motsvara de värden planbestämmelsen avser att värna.

Vad kan en varsamhetsbestämmelse omfatta

Varsamhetsbestämmelser kan användas för att värna värden i bebyggelsen där det finns ett behov av att garantera att ändring genomförs varsamt. Bestämmelsen är alltså inte enbart tillämplig på särskilt värdefulla byggnader och bygglovspliktiga anläggningar. En varsamhetsbestämmelse kan dock inte omfatta mer än vad som ligger inom ramarna för det generella kravet på varsamhet. Om det krävs ett mer kostnadskrävande utförande eller utformning behöver kommunen i stället använda en bestämmelse om skydd av kulturvärden. En bestämmelse om skydd av kulturvärden bör även användas om kommunen vill ställa krav på att ett visst befintligt material ska bevaras. (jfr prop. 1994/95:230 sid 88.)

Med varsamhetsbestämmelser kan kommunen precisera och tydliggöra vilka krav som blir aktuella vid ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar. Bestämmelserna kan exempelvis omfatta sådant som takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmaterial och kulör. I mera värdefulla miljöer kan bestämmelserna vara mer detaljerade som till exempel taksprång, fönstrens utformning och deras läge i vägglivet och utsmyckningsdetaljer.

Här kan du läsa mer om varsamhetsbestämmelser.

Varsamhetsbestämmelser avser befintliga byggnader

Varsamhetsbestämmelser används för befintliga byggnader och bygglovspliktiga anläggningar på en specifik plats. För tillkommande byggnader och bygglovspliktiga anläggningar är det istället lämpligt att använda utformningsbestämmelser. Även vid flytt av byggnader kan utformningsbestämmelser användas på den nya platsen.

Om varsamhetsbestämmelser föreskriver en annan utformning än den befintliga innebär det att bygganden blir planstridig, vilket kan påverka förutsättningarna för bygglov.

Skillnad mellan varsamhetsbestämmelser och bestämmelser om skydd av kulturvärden

För att värna värdefull bebyggelse i detaljplan kan kommunen använda varsamhetsbestämmelser eller bestämmelser om skydd av kulturvärden. Ofta är det tillräckligt att använda varsamhetsbestämmelser. Räcker inte varsamhetsbestämmelserna till kan de kompletteras med bestämmelser om skydd av kulturvärden för en särskilt värdefull byggnad eller lovpliktig anläggning. Då kan specifika detaljer skyddas med bestämmelser om skydd av kulturvärden medan varsamhetsbestämmelser kan användas för att värna värden och karaktärsdrag.

Bestämmelser om skydd av kulturvärden får endast användas för särskilt värdefull bebyggelse. Bestämmelser om skydd av kulturvärden ställer mer långtgående krav på fastighetsägaren och kan till skillnad från varsamhetsbestämmelser leda till ersättningsrätt.

Krav som innebär speciellt och kostnadskrävande underhåll eller utförande går dock inte att reglera med varsamhetsbestämmelser. Om kravet på att bibehålla vissa karaktärsdrag och värden innebär att kommunen behöver reglera en metod eller material som är kostnadskrävande ska bestämmelse om skydd av kulturvärden användas. (jfr prop. 1994/95:230 sid 88.)

Här kan du läsa mer om skydd av kulturvärden.

Motivera i planbeskrivningen

Av planens syfte bör motivet till varsamhetsbestämmelserna framgå. I planbeskrivningen behöver kommunen också redovisa de överväganden och slutsatser som har gjorts i planarbetet och som har lett till planbestämmelsen. Motiveringen till bestämmelserna kan utgå från överväganden och ställningstaganden som har gjorts i översiktsplanen, bebyggelseinventeringar eller kulturmiljöprogram. Texten kan kompletteras med foton på detaljer som omfattas av en bestämmelse, förtydligande kartskisser och planritningar samt illustrationer över exempelvis byggnadsdetaljer eller byggnadsdelar.

Utökad lovplikt

Det kan finnas behov av att kombinera en varsamhetsbestämmelse med en bestämmelse om ändrad lovplikt, till exempel för att återinföra lovplikt för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus. Genom att införa lovplikt ges byggnadsnämnden möjlighet att kontrollera att den preciserade varsamhetsbestämmelsen följs.

Här kan du läsa mer om ändrad lovplikt.

Här kan du läsa mer om hur lovbefrielse kan hanteras

Andra planbestämmelser för tillkommande bebyggelse

Med planbestämmelser som på olika sätt reglerar omfattning, placering och utformning kan kommunen ta tillvara befintliga karaktärsdrag och värden genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig struktur, utformning och stadsbild. Med bestämmelser om placering kan kommunen reglera hur nya byggnader ska placeras i förhållande till exempelvis gata, tomtgräns eller andra byggnader. Med bestämmelser om utformning och omfattning kan till exempel höjd och bredd på byggnader regleras. Utformning kan regleras genom bestämmelser om material och färg. Det går även att ange att en byggnad ska ha, respektive inte får ha, vissa detaljer och byggnadsdelar som till exempel balkonger eller skorstenar.

Här kan du läsa mer om olika bestämmelser för att värna kulturvärden i bebyggelsen.

Varsamhetsbestämmelser ger ingen rätt till ersättning

Då varsamhetsbestämmelserna enbart utgör en precisering av de generella varsamhetskraven som gäller enligt plan-och bygglagen, PBL, så kan bestämmelserna inte ge någon rätt till ersättning. Eftersom någon ersättning till fastighetsägaren inte kan utgå för varsamhetsbestämmelser, får sådana inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras. (jfr prop. 1994/95:230 sid 87- 88)

Tillämpning av planbestämmelser om varsamhet

I bygglovsskedet prövas varsamhetsbestämmelser för byggnader, bygglovspliktiga anläggningar och för åtgärder för vilka lovplikt införts. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de handlingar som behövs. En ansökan om lov ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ansökan. När det gäller värdefulla byggnader och bygglovspliktiga anläggningar kan det behövas en redogörelse för hur byggherren har tänkt exempelvis hantera kulturvärdena.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om varsamhet betecknas på kvartersmark med bokstaven k. Om det finns flera olika bestämmelser för varsamhet bör varje k kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra.

Varsamhetsbestämmelser kan formuleras öppet så att varsamheten inriktas på en byggnads stil eller karaktär, till exempel att idrottsplatsens arkitektoniska utformning i nationalromantisk stil ska bibehållas. För att underlätta tolkningen av en sådan bestämmelse är det viktigt att kommunen i planbeskrivningen beskriver vilka karaktärsdrag som är utmärkande för den aktuella stilen och den aktuella byggnaden. Bestämmelserna bör dock inte hänvisa till planbeskrivningen eller till något annat dokument. Vet kommunen exakt vilken utformning som värnas kan varsamhetsbestämmelsen också anges precist för att peka ut exakt vilka egenskaper som ska bibehållas till sin utformning. Ett exempel på en sådan formulering kan vara att fasadernas locklistpanel ska bibehållas till sin utformning. Varsamhetsbestämmelser kan även utformas som en lista över vilka egenskaper som bestämmelsen omfattar, till exempel att fönster till form, material, indelning och proportioner ska bibehållas till sin utformning. Bestämmelsen blir då en uttömmande lista. Varsamhetsbestämmelser kan i vissa fall behöva vara omfattande för att det tydligt ska framgå vilka värden som varsamheten omfattar.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om varsamhet är PBL 4 kap 16 § p. 2.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
k# Fasadernas locklistpanel ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
k# Fasadernas locklistpanel ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
k# Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning (4 kap 16 § p. 2)
k# Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas. (4 kap 16 § p. 2)
k# Byggnadens schweizerstil ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
k# Idrottsplatsens nationalromantiska stil ska bibehållas till sin utformning. (4 kap 16 § p. 2)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej