På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utförande

Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik. Bestämmelsen betecknas på plankartan med b eller med olika symboler.

Med bestämmelser om utförande kan kommunen reglera olika former av byggnadsteknik. Bestämmelser om byggnadsteknik bör bara användas om det krävs för att bebyggelse ska kunna uppföras. Det kan till exempel handla om olika krav på fasader, och grundläggning. Det är även möjligt att reglera teknisk utförande av marken om det behövs för att bebyggelsen ska kunna uppföras. Det kan till exempel vara regleringar av en lämplig schaktningsnivå eller att en viss del av marken ska vara genomsläpplig eller inte får hårdgöras.

Bestämmelser om utförande användas alltså endast för att säkerställa markens lämplighet för det som planeras. Krav som går utöver detta är inte tillåtna. I en del områden kan ett visst utförande av byggnaderna vara en förutsättning för att områdena överhuvudtaget ska kunna bebyggas. Ett visst tekniskt utförande av byggnader kan ibland också behöva regleras med hänsyn till allmänna intressen eller grannarna. Det kan till exempel handla om krav avseende grundläggning som är en förutsättning för att marken ska bli lämplig att bebygga.

Reglera om möjligt inte metoder

Kommunen bör så långt som möjligt undvika att ange planbestämmelser som pekar ut en speciell metod eller teknik. Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt med nya och mer effektiva lösningar som resultat och det är därför inte lämpligt att slå fast en specifik metod eller teknik i detaljplan. Det ska dock under planprocessen klargöras att det går att uppnå det som bestämmelsen reglerar.

Planbestämmelser om utförande måste alltid tydligt motiveras och förklaras i planbeskrivningen. Detta kan göras genom beskrivningar i text, bilder, ritningar och kartskisser.

Byggregler eller planbestämmelser

Byggnaders tekniska egenskaper regleras i åttonde kapitlet plan- och bygglagen och preciseras i tredje kapitlet plan- och byggförordningen, PBF, samt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler, BBR och EKS. Planbestämmelser om utförande ska inte reglera sådant som regleras av dessa byggregler. Bestämmelser om utförande bör därför aldrig anges för att reglera tekniska lösningar inomhus. Planbestämmelser bör i normalfallet inte heller användas för att reglera tekniska egenskaper som räknas upp i byggreglerna i övrigt.

I vissa fall kan dock platsens förutsättningar innebära att kraven i byggreglerna inte är tillräckliga för att säkerställa att marken är lämplig för den planerade användningen. Det kan handla om platser med översvämningsrisk, mark med låg bärighet, bullerutsatta miljöer, närhet till farligt godsled eller andra riskkällor där planbestämmelser krävs för att säkerställa att byggnader klarar de särskilda förutsättningarna. I dessa fall kan utförandebestämmelser om byggnadsteknik för sådant som inte regleras tillräckligt i byggreglerna användas för att säkerställa markens lämplighet.

Utförandebestämmelser behöver ofta kompletteras med andra typer av bestämmelser

Bestämmelser om utförande reglerar tekniska åtgärder som gör det möjligt att uppföra ett byggnadsverk Det är viktigt att tänka på att det inte bara handlar om att säkerställa att byggnader klarar särskilda förutsättningar som översvämningsrisk, mark med låg bärighet eller liknande. Detaljplanen behöver även säkerställa att marken är lämplig i övrigt. Oftast räcker det alltså inte med utförandebestämmelser utan dessa behöver kompletteras med andra regleringar för att göra marken runt omkring byggnaden lämplig. Detta regleras oftast inte med bestämmelser om utförande men måste vara säkerställt för att planen ska kunna antas.

För att reglera att marken runt byggnadsverket blir lämplig kan bestämmelser om skydd mot störningar kompletterade med bestämmelser om villkor för lov eller startbesked användas. Vissa åtgärder kan också regleras genom olika typer av markbestämmelser. Det kan till exempel handla om markens höjdläge. Även placering av bebyggelsen eller begränsningar av markens utnyttjande kan användas som skyddsåtgärder.

För att säkerställa att markens genomsläpplighet inte försämras behöver ofta bestämmelser om att marken ska vara genomsläpplig eller inte får hårdgöras kombineras med en administrativ bestämmelse om utökad marklovsplikt.

Tillämpning av planbestämmelser om utförande

Planbestämmelser om utförande ska prövas i bygglovsskedet för byggnadsverk som kräver lov. I lovskedet har byggnadsnämnden möjlighet att begära in de handlingar som behövs för att kunna avgöra om en åtgärd uppfyller bestämmelsen. En åtgärd behöver alltså uppfylla utförandebestämmelsen för att nämnden ska bevilja bygglov.

Även åtgärder som inte kräver lov ska genomföras så att de inte strider mot planen. Om det finns utförandebestämmelser för sådana åtgärder så ansvarar byggherren för att dessa följs. Byggnadsnämnden har alltså ingen möjlighet att i förväg pröva att sådana åtgärder genomförs i enlighet med detaljplanen om inte den som avser att utföra åtgärden själv väljer att få åtgärden prövad. Om sådana åtgärder inte följer bestämmelser i detaljplan så är det möjligt för byggnadsnämnden att i efterhand ingripa med tillsyn enligt PBL.

För åtgärder som inte kräver lov men som kräver startbesked kan byggnadsnämnden uppmärksamma frågan i samband med tekniskt samråd och startbesked.

Bestämmelser i detaljplan om markens genomsläpplighet behöver kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att byggnadsnämnden får möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen följs.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om utförande anges på plankartan med b eller symbolerna

Beteckningar
Illustration: Boverket

Om det finns flera olika bestämmelser för utförande bör b kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Då en plan reglerar flera olika nivåer som ska betecknas med samma symbol skrivs värdet på de reglerade nivåerna i beteckningssymbolerna på plankartan. I listan med bestämmelser anges 0,0 i beteckningssymbolen.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om utförande är PBL 4 kap 16 § p. 1.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Exempel
Illustration: Boverket

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej