På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stängsel och utfart

Kommunen kan i en detaljplan reglera stängsel, utfart eller annan utgång mot allmän plats. Sådana bestämmelser betecknas på plankartan med fyllda respektive ofyllda cirklar över användningsgräns.

Med planbestämmelser om stängsel och utfart kan kommunen reglera utfartsförbud eller om det ska finnas stängsel mot allmän plats. Begreppet utfart innefattar även infart eller annan ut- och ingång. Bestämmelserna används främst om det behövs av trafiksäkerhetsskäl både vid reglering i befintliga miljöer och vid nyexploatering. Bestämmelserna kan till exempel användas i samband med trafiksanering eller om fastigheters utfarter kan innebära en ökad olycksrisk. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 584)

Stängsel och utfart kan endast regleras mot allmän plats

Bestämmelse om stängsel och utfart får endast anges i gräns mot allmän plats. Det innebär att bestämmelsen kan användas mellan kvartersmark och allmän plats. Kommunen kan alltså inte använda denna bestämmelse för att bestämma att staket eller liknande ska finnas mellan tomter på kvartersmark. Eftersom bestämmelsen främst används av trafiksäkerhetsskäl är det endast i gräns mot allmänna platser som tillåter trafik, till exempel GATA och VÄG, som utfartsförbud eller krav på stängsel är lämpliga att använda. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 584)

En planbestämmelse om stängsel och utfart kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två användningsområden och båda användningsområdena måste finnas inom samma plan. I de fall då ett planområde gränsar mot statlig väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt bestämmelser i väglagen.

Reglera med lokala trafikföreskrifter

I vissa fall kan det vara nödvändigt att reglera en utfart så att den endast tillåter trafik i ena riktningen eller hindrar en viss typ av fordon, till exempel lastbilar av en viss höjd eller vikt. Dessa trafikregleringar är inte lämpliga att göra genom bestämmelser om utfart i en detaljplan utan regleras i första hand genom lokala trafikföreskrifter.

Föreläggande för omedelbar efterlevnad

I plan- och bygglagen finns inbyggt en rätt till pågående markanvändning. En bestämmelse om utfartsförbud innebär alltså inte att det är förbjudet att använda en befintlig utfart utan förbudet avser anläggande av ny utfart. För att åstadkomma omedelbar efterlevnad av ett utfartsförbud kan byggnadsnämnden, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, förelägga ägaren av en fastighet eller byggnad att ändra en befintlig utfart. Ett sådant föreläggande ger dock rätt till ersättning för den skada som föreläggandet medför. Detta bör framgå av planbeskrivningens redovisning av konsekvenser. Ett sådant föreläggande kan användas inom detaljplanelagt område även om det inte finns en planbestämmelse om utfartsförbud.

Av trafiksäkerhetsskäl kan kommunen på samma sätt förelägga att stängsel ska uppföras. Ett sådant föreläggande leder dock inte till ersättning för skada. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 584)

Här kan du läsa mer om ersättning

Här kan du läsa mer om förelägganden om trafiksäkerhet

Utfart kan flyttas genom villkor för lov eller villkor för startbesked

För att säkerställa att en befintlig utfart flyttas kan kommunen använda en administrativ bestämmelse om villkor för lov eller villkor för startbesked. Ett sådant villkor innebär att lov eller startbesked endast får ges under förutsättning att en viss utfart är flyttad. För att förhindra att nya olämpliga utfarter anläggs efter att bygglov eller startbesked getts, kan bestämmelsen kompletteras med en bestämmelse om utfartsförbud.

Villkor för lov eller villkor för starbesked kan endast anges för åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning. I en plan som i huvudsak reglerar befintliga förhållanden kan sådana villkor därför inte användas. Till skillnad från när en utfart flyttas genom ett föreläggande så har fastighetsägaren inte rätt till ersättning om utfarten flyttas på grund av ett villkor för lov eller villkor för startbesked.

Läs mer om villkor för lov och villkor för startbesked här

Tillämpning av planbestämmelser om stängsel och utfart

Att anordna stängsel och utfarter kräver inte bygglov i sig. Bestämmelser om stängsel och utfart aktualiseras dock i vissa fall i samband med bygglovsprövningen av en åtgärd som kräver lov, till exempel vid nybyggnad av ett bostadshus. I plan- och bygglagen finns krav på tomter som ska prövas i bygglovet. Dessa krav innebär bland annat att det ska finnas en lämpligt belägen utfart och att tomten ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Planbestämmelser som reglerar utfartsförbud eller att stängsel ska finnas är då ett stöd för bygglovhandläggaren vid prövningen av tomtkraven.

Dessutom kan byggnadsnämnden, med hänsyn till trafiksäkerheten, åstadkomma omedelbar efterlevnad av ett utfartsförbud eller krav på stängsel. Detta görs då genom ett särskilt föreläggande.

Även vid fastighetsbildning tas det hänsyn till bestämmelser om utfartsförbud. Vid förrättningen säkerställs att det finns möjlighet till en lämplig utfart från fastigheten, antingen direkt eller genom servitut över en annan fastighet.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelse om var stängsel ska finnas anges på plankartan med fyllda cirklar över användningsgräns.

Stängsel ska finnas
Illustration: Boverket

Egenskapsbestämmelse om utfartsförbud anges på plankartan med ofyllda cirklar över användningsgräns.

Utfartsförbud
Illustration: Boverket

Utbredningens början och slut markeras på användningsgränsen med halv cirkel och tvärställt streck.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om stängsel och utfart är PBL 4 kap. 9 §.

Exempel

Exempel
Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej