På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rivningsförbud

Kommunen kan i detaljplan införa rivningsförbud för byggnader som är särskilt värdefulla. Bestämmelser om rivningsförbud betecknas på plankartan med r.

Om en byggnad inom detaljplan bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde så kan kommunen med hänvisning till det neka rivningslov. För att göra det behövs inget stöd av ett rivningsförbud i detaljplan.

Genom att införa planbestämmelser om rivningsförbud har dock frågan avgjorts innan den aktualiseras av andra skäl. För att införa en planbestämmelse om rivningsförbud för en byggnad krävs det dock att det är en särskilt värdefull byggnad eller ingår i ett bebyggelseområde av den karaktären.

För vad kan rivningsförbud införas

Bestämmelser om rivningsförbud kan användas för att skydda sådana särskilt värdefulla byggnader som omfattas av förbud mot förvanskning. Det omfattar både byggnader som är särskilt värdefulla samt byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla, men som ingår i bebyggelseområde av den karaktären.

Bestämmelser om rivningsförbud kan endast användas för att skydda byggnader, men inte andra typer av byggnadsverk. Sådana kan under vissa förutsättningar i stället skyddas genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Komplettera med andra bestämmelser

Ett rivningsförbud skyddar endast byggnadens stomme. Därför behöver planbestämmelser om rivningsförbud i de flesta fall kombineras med varsamhetsbestämmelser eller bestämmelser om skydd av kulturvärden. Detta för att ge ett mer fullgott skydd för de värden som rivningsförbudet grundar sig på. (jfr prop. 1985/86:1 sid.706)

Rivningsförbud endast för befintliga byggnader på platsen

Bestämmelser om rivningsförbud kan endast anges för befintliga byggnader på en specifik plats. En kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska flyttas kan inte skyddas genom rivningsförbud på den nya platsen innan flytten är genomförd. Finns det ett behov av bestämmelser om rivningsförbud för byggnaden kan en sådan bestämmelse införas genom planändring i ett senare skede.

Motivera i planbeskrivningen

Av planens syfte bör motivet till rivningsförbudet framgå. I planbeskrivningen behöver kommunen också redovisa de överväganden och slutsatser som har gjorts i planarbetet och som har lett till planbestämmelsen. Motiveringen till bestämmelserna kan utgå från överväganden och ställningstaganden som har gjorts i översiktsplanen, bebyggelseinventeringar eller kulturmiljöprogram.

Om byggnaderna namnges i planbestämmelserna, till exempel stationshuset får inte rivas, så behöver kommunen i planbeskrivningen ange vilken byggnad som avses.

Ersättning

Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse om rivningsförbud kan den som äger fastigheten som berörs ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som bestämmelsen medför. Rätten till ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Frågan om ersättning är beroende av i vilket skick byggnaden befinner sig i vid antagandet av detaljplanen.

I planer med bestämmelser om rivningsförbud får kommunen förelägga den som kan drabbas av skadan att anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen. Föreläggandet görs innan antagandet och de som berörs ska ha minst två månader på sig att skicka in sina anspråk. Vid ett föreläggande får kommunen inte anta detaljplanen innan tidsfristen löpt ut.

Om kommunen inte använder ett föreläggande för att ta reda på ersättningsanspråk har den som berörs möjlighet att anmäla anspråk om ersättning för uppkommen skada. Grundregeln är att anspråket ska göras inom två år från det att planen har vunnit laga kraft.

Här kan du läsa mer om ersättning och inlösen.

Tillämpning av planbestämmelser om rivningsförbud

Om det finns en bestämmelse om rivningsförbud i detaljplan, innebär det att byggnadsnämnden inte kan bevilja rivningslov. Ett rivningsförbud skyddar endast byggnadens stomme. Byggnadsnämnden kan därför inte med stöd av rivningsförbudet neka ett bygglov för till exempel byte av fasadbeklädnad eller för en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Ett rivningsförbud hindrar heller inte att interiöra delar, såsom fast inredning och fasta installationer av en byggnad tas bort eller rivs. (jfr prop. 1985/86:1 sid.706)

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om rivningsförbud betecknas med bokstaven r.

Om det finns behov av flera olika bestämmelser om rivningsförbud bör varje r kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. I listan med planbestämmelser behöver rivningsförbud redovisas under en egen tydlig rubrik.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om rivningsförbud är PBL 4 kap 16 § 4 punkten.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
r# Byggnad får inte rivas (4 kap. 16 § 4 p.)
r# Prästgården får inte rivas (4 kap. 16 § 4 p.)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej