På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Placering

Kommunen kan i en detaljplan bestämma placering av byggnadsverk och tomter. Bestämmelser om placering betecknas på plankartan med p.

Med planbestämmelser om placering kan kommunen reglera byggnadsverks placering, dels som läge på tomten och dels i förhållande till grannfastigheter, gata eller omgivning. Placeringsbestämmelser kan användas för att skapa en särskild karaktär eller utseende i ett område, för att anpassa bebyggelsen till förhållanden på platsen, eller för att skapa tillgänglighet eller av hälso- eller säkerhetsskäl. Det kan till exempel handla om att forma en viss karaktär på ett gaturum genom bestämmelser om en enhetlig placering av bebyggelsen längs gatan eller att bevara ett områdes karaktär genom att reglera ett visst avstånd mellan bebyggelsen i området. Genom att anpassa bebyggelsen till förhållanden på platsen kan förutsättningar skapas för till exempel bra ljusförhållanden och lokalklimat eller för att växtlighet och naturformationer ska kunna bevaras. God tillgänglighet kan uppnås genom att reglera hur bebyggelsen ska placeras i förhållande till terrängen. Med bestämmelser om placering kan bebyggelse också styras bort från platser som inte är lämpliga att bebygga av hälso- eller säkerhetsskäl eller placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till hälsa och säkerhet. Ibland kan placering av viss bebyggelse ge skydd mot annan känsligare användning.

Ofta regleras hur bebyggelsen ska placeras i förhållande till andra byggnader, till gatan eller avstånd till fastighetsgräns, egenskapsgräns eller användningsgräns. Det är även möjligt att peka ut var en viss typ av byggnad eller byggnadsverk ska placeras.

Reglera inte placering av tomt

Enligt PBL kan placering av tomter regleras i detaljplan. Det är dock svårt i praktiken då en tomt inte är något absolut utan utgörs av mark i direkt anslutning till byggnader och som behövs för att en byggnad ska kunna användas. Det innebär att placering av tomter följer med placeringen av byggrätter för byggnader och borde därför ytterst sällan behöva regleras fristående.

Tydliga och samordnade bestämmelser

Det är viktigt att placeringsbestämmelser samordnas med andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om markens höjdläge, bebyggandets omfattning eller fastighetsindelning, för att planen ska vara möjlig att genomföra. Om bestämmelserna reglerar placeringen i förhållande till något, som till exempel avstånd till en gata eller gräns, är det också viktigt att bestämmelserna formuleras så att det tydligt framgår vad den relateras till.

Placering i förhållande till fastigheten eller tomt

Det är oftast inte lämpligt att relatera placeringsbestämmelser till tomtgräns eftersom det inte alltid är helt tydligt var en tomtgräns går. Placering kan istället regleras i relation till fastighetsgräns.

Placeringsbestämmelser är inte heller lämpliga att relatera till fastighetsgränser i de fall då de tänkta fastigheterna ännu inte är bildade och planen inte innehåller fastighetsrättsliga bestämmelser. Det finns inget hinder mot att lämna bygglov innan fastighetsbildning vilket skulle kunna leda till att byggloven ges utifrån befintliga fastighetsgränser. Fastighetsindelningen blir då beroende av byggnadens placering.

Behöver placeringen regleras i förhållande till allmänna platser så är det oftast bäst att relatera till användningsgränsen istället för fastighetsgräns.

Placering kan regleras på andra sätt

Placering kan också regleras genom egenskapsbestämmelser om begränsning av markens utnyttjande, till exempel med prick- eller korsmark. För ett område med prickmark krävs ingen ytterligare placeringsbestämmelse.

Tidigare regler om placering av byggnad

Före 1 juli 1987 fanns generella bestämmelser om byggnaders placering i 39 § byggnadsstadgan som bland annat innebar att byggnader skulle placeras 4,5 meter från tomtgräns. Genom övergångsbestämmelser gäller dessa generella bestämmelser nu som planbestämmelse i äldre planer. Sedan 1 juli 1987 regleras byggnaders placering genom planbestämmelser i detaljplanen. Detta innebär att om byggnaders placering inte regleras i detaljplan så finns det ingen bestämmelse om placering. I ett bygglovsärende betyder det att en mer omfattande lämplighetsbedömning av placeringen behöver göras.

Tillämpning av planbestämmelser om placering

Med placeringsbestämmelser kan kommunen reglera placeringen av byggnadsverk. De flesta byggnader kräver bygglov liksom vissa anläggningar. Placeringsbestämmelser som reglerar byggnader eller anläggningar som kräver lov prövas i bygglovsskedet. För att bygglov ska kunna ges behöver byggnadsverket som lovet sökts för alltså placeras så att placeringsbestämmelsen uppfylls. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de handlingar som behövs för prövningen.

Även anläggningar som inte kräver lov ska genomföras så att de inte strider mot planen. Om det finns placeringsbestämmelser för sådana anläggningar så ansvarar byggherren för att dessa följs. Byggnadsnämnden har alltså ingen möjlighet att i förväg pröva att sådana åtgärder placeras i enlighet med placeringsbestämmelserna om inte den som avser att utföra åtgärden själv väljer att få åtgärden prövad. Om sådana åtgärder inte följer placeringsbestämmelser i detaljplan så är det möjligt för byggnadsnämnden att i efterhand ingripa med tillsyn enligt PBL.

Vissa bygglovbefriade åtgärder så som friggebodar och komplementbostadshus får strida mot bestämmelser i detaljplan. Sådana åtgärder går därför inte att reglera med placeringsbestämmelser.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om placering anges på plankartan med p. Om det finns flera olika placeringsbestämmelser bör varje p kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om placering är PBL 4 kap 16 § punkt 1.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror.

Beteckning Bestämmelse
p# Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns (4 kap 16 § p. 1)
p# Huvudbyggnad ska placeras parallellt med gatan (4 kap 16 § p. 1)
p# Garage ska placeras 2 meter från användningsgräns mot park (4 kap 16 § p. 1)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej