På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skydd av kulturvärden

Kommunen kan i detaljplan skydda särskilt värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelser om skydd av kulturvärden betecknas på plankartan med q.

Byggnader, lovpliktiga anläggningar och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta krav gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. Utöver detta förvanskningsförbud kan kommunen i en detaljplan ange bestämmelser som kan ge ytterligare skydd av kulturvärden.

Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan användas för att skydda särskilt värdefulla byggnader och lovpliktiga anläggningar samt byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla, men ligger inom ett område av den karaktären. Bestämmelser om skydd av kulturvärden kan användas för att ställa krav på att befintligt material ska bevaras, alltså att något ska finnas kvar. Om det medför ett speciellt och kostnadskrävande underhåll eller utförande kan bestämmelsen även användas för att ställa krav på att karaktärsdrag och värden ska bibehållas till sin utformning. Det måste då av bestämmelsen tydligt framgå vilka karaktärsdrag eller värden det är som ska bibehållas.

Bestämmelserna kan omfatta såväl exteriör som interiör och kan avse utformning, material, teknik och underhåll. Den enda begränsningen av vad som kan regleras är att bestämmelser om skydd av kulturvärden ska ha betydelse för bevarandeinsatsen som helhet. Det finns inget som hindrar att det finns många olika bestämmelser om skydd av kulturvärden för ett och samma byggnadsverk. (jfr prop.1985/86:1 sid. 581f)

Bestämmelser om skydd av kulturvärden bör alltid preciseras så att det tydligt framgår vad som avses med skyddet, exempelvis om det avser skydd av vissa detaljer eller ett visst underhåll.

Tomter

Även särskilt värdefulla tomter kan skyddas genom bestämmelser om skydd av kulturvärden. Det kan vara såväl en parkanläggnings struktur och dess utformning, som detaljer som markbeläggning och rumsskapande vegetation. Även murar, trappor, räcken och liknande kan skyddas om de utgör en väsentlig del av tomtens kulturvärden.

Här kan du läsa mer om skydd av kulturvärden.

Det går endast att skydda det som är befintligt

En bestämmelse om skydd av kulturvärden kan enbart användas för befintliga byggnader, lovpliktiga anläggningar, bebyggelseområden och tomter på en specifik plats. Bestämmelsen kan alltså inte användas för att reglera tillkommande bebyggelse.

En kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska flyttas kan inte skyddas genom planbestämmelser på den nya platsen innan flytten är genomförd. Om planens syfte är tydligt och byggnadsverkets värde är tydliggjort i planbeskrivningen, så ger det ett gott stöd för att hävda byggnadsverkets värden genom det generellt gällande förvanskningsförbudet även utan bestämmelse i detaljplanen. Finns det ändå ett behov av bestämmelser om skydd av kulturvärden för byggnaden kan en sådan bestämmelse införas genom planändring i ett senare skede.

Skillnad mellan bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhetsbestämmelser

För att värna värdefull bebyggelse i detaljplan kan kommunen använda varsamhetsbestämmelser eller bestämmelser om skydd av kulturvärden. Ofta är det tillräckligt att använda varsamhetsbestämmelser. Bestämmelser om skydd av kulturvärden får endast användas för särskilt värdefull bebyggelse. Dessa bestämmelser ställer mer långtgående krav på fastighetsägaren och kan till skillnad från varsamhetsbestämmelser leda till ersättningsrätt. Bestämmelser om skydd av kulturvärden bör endast användas för sådant som inte kan regleras genom till exempel varsamhetsbestämmelser.

Eftersom någon ersättning till markägaren inte kan utgå för varsamhetsbestämmelser, får sådana bestämmelser inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Med hänsyn till skillnaden i ersättningsreglerna ska det av planhandlingarna tydligt framgå om en reglering är en bestämmelse om skydd av kulturvärden eller en varsamhetsbestämmelse. (jfr prop. 1994/95:230 sid 88)

En bestämmelse om skydd av kulturvärden kan reglera att ett befintligt material ska bevaras. Vid användningen av frasen "ska bevaras" i en planbestämmelse menas att något, till exempel en dörr från 1800-talet, ska finns kvar. En sådan bestämmelse innebär alltså att dörren inte får tas bort, eller förändras. Bestämmelsen ställer också krav på underhåll för att dörren ska ha kvar sina värden. En varsamhetsbestämmelse tydliggör i stället vilka karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning. Formuleringen "ska bibehållas till sin utformning" innebär att dörren i sig kan vara möjlig att ersätta, men den nya dörren ska ges samma utformning som den ursprungliga.

Krav som innebär speciellt och kostnadskrävande underhåll eller utförande går inte att reglera med varsamhetsbestämmelser. Om kravet på att bibehålla vissa karaktärsdrag och värden innebär att kommunen behöver reglera en metod eller material som är kostnadskrävande ska bestämmelse om skydd av kulturvärden användas. Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning vid krav som innebär kostnadskrävande åtgärder. (jfr prop. 1994/95:230 sid 88.)

Bestämmelser om skydd av kulturvärden avgör vad som är 8:13-byggnader eller 8:13-områden

Det kan finnas ett behov av att i en detaljplan fastslå att ett område eller en byggnad är ett sådant särskilt värdefullt bebyggelseområde eller byggnad som omfattas av förbud mot förvanskning enligt plan- och bygglagen, PBL, 8 kap. 13 §. Det finns inte något lagstöd för att införa en planbestämmelse som till enda syfte har att fastslå att byggnaden, tomten eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt. Sådana byggnader eller områden kallas ofta för en 8:13-byggnad eller ett 8:13-område. En bestämmelse om skydd av kulturvärden får dock enbart anges för byggnader eller områden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. När en detaljplan med en bestämmelse om skydd av kulturvärden har vunnit laga kraft får det därför anses vara avgjort att de aktuella byggnaderna eller områdena är särskilt värdefulla och omfattas av PBL 8 kap. 13 §. Det är inte lämpligt att införa bestämmelser om skydd av kulturvärden med enda syfte att fastslå att ett område eller en byggnad är av den karaktär som avses i PBL 8 kap 13 §.

Ofta inte lämpligt att reglera särskilda arbetstekniker

En bestämmelse om skydd av kulturvärden kan reglera att kostnadskrävande arbetstekniker ska användas, till exempel att trä ska hyvlas för hand eller bearbetas med ett särskilt verktyg. Ofta är det dock inte lämpligt att utforma bestämmelser på det sättet. Det är i stället bättre att tydliggöra vilket slutresultat som ska uppnås. Detta eftersom olika tekniker för att uppnå ett visst resultat utvecklas fotlöpande och det är svårt att förutse vilka tekniker som kommer att finnas tillgängliga.

Det är då bättre att i planbeskrivningen ge exempel på tekniker som finns för att uppnå den utformning och slutresultat som planbestämmelsen föreskriver. För att visa på detta kan illustrationer, bilder och jämförande exempel användas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 581f)

Motivera i planbeskrivningen

Bestämmelser om skydd av kulturvärden måste tydligt ange vilka karaktärsdrag eller värden det är som ska bevaras eller bibehållas till sin utformning. Av planens syfte bör det framgå varför detaljplanen innehåller bestämmelser om skydd av kulturvärden och huvuddragen i skyddet.

I planbeskrivningen behöver kommunen också redovisa de överväganden och slutsatser som har gjorts i planarbetet och som har lett till planbestämmelsernas utformning. Motiveringen till bestämmelserna kan utgå från bebyggelseinventeringar och kulturmiljöprogram som kommunen tagit fram. Texten kan kompletteras med foton på detaljer som anses vara särskilt värdefulla, förtydligande kartskisser och planritningar samt illustrationer över exempelvis byggnadsdetaljer eller byggnadsdelar. Information som färgkoder, ursprung och sammansättning på material eller tillverkningsmetod kan också redovisas, liksom överväganden och ställningstaganden som har gjorts i översiktsplanen.

Utökad lovplikt

I en värdefull miljö kan det i bland finnas behov av att kombinera en bestämmelse om skydd av kulturvärden med en bestämmelse om ändrad lovplikt. Genom att införa lovplikt ges byggnadsnämnden möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen om skydd av kulturvärden följs.

Här kan du läsa mer om ändrad lovplikt.

Det är möjligt att utöka lovplikten för underhåll och ändring av sådana byggnader, lovpliktiga anläggningar samt bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa mer om ändrad lovplikt och kulturvärden.

För flera bygglovsbefriade åtgärder finns det möjlighet att återinföra lovplikten med planbestämmelser. För de flesta av de så kallade Attefallsåtgärderna gäller dock inte lovbefrielsen för åtgärder som vidtas på ett byggnadsverk, en tomt eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt, det vill säga på en 8:13-byggnad eller inom ett 8:13-område. I dessa fall behöver därför inte lovplikten återinföras med planbestämmelse.

Läs mer om hur lovbefrielse kan hanteras här

Andra planbestämmelser i värdefulla miljöer

Med planbestämmelser som på olika sätt reglerar omfattning, placering och utformning kan kommunen ta tillvara ett områdes kulturvärden genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig struktur, utformning och stadsbild. Med bestämmelser om placering kan kommunen reglera hur nya byggnader ska placeras i förhållande till exempelvis gata, tomtgräns eller andra byggnader. Med bestämmelser om utformning och omfattning kan till exempel höjd och bredd på byggnader regleras. Utformningen kan även regleras genom bestämmelser om material och färg. Det går även att ange att en byggnad ska ha, respektive inte får ha, vissa detaljer och byggnadsdelar som till exempel balkonger, eller skorstenar med mera.

I värdefulla områden där det inte krävs lika långtgående skydd som uppnås genom bestämmelser om skydda av kulturvärden kan det räcka med varsamhetsbestämmelser. Byggnader kan även skyddas mot rivning genom bestämmelser om rivningsförbud. Ofta är det lämpligt att kombinera bestämmelser om skydd av kulturvärden med varsamhetsbestämmelser. Då kan specifika detaljer skyddas med bestämmelser om skydd av kulturvärden medan varsamhetsbestämmelser kan användas för att värna värden och karaktärsdrag.

Här kan du läsa mer om olika bestämmelser för att skydda kulturvärden.

Ersättning

Om kommunen anger bestämmelser om skydd av kulturvärden kan den som äger en fastighet som berörs ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som bestämmelsen medför. Rätten till ersättning gäller endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Eftersom bestämmelse om skydd av kulturvärden kan utlösa krav på ersättning är det viktigt att den enskilda bestämmelsen är tydlig så att fastighetsägaren kan bedöma vilka merkostnader som eventuellt uppkommer.

I planer där bestämmelser om skydd av kulturvärden används får kommunen förelägga den som kan drabbas av skadan att anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen. Föreläggandet görs innan antagandet och de som berörs ska ha minst två månader på sig att inkomma med sina anspråk. Vid ett föreläggande får kommunen inte anta detaljplanen innan tidsfristen löpt ut.

Om kommunen inte använder ett föreläggande för att ta reda på ersättningsanspråk har den som berörs möjlighet att anmäla anspråk om ersättning för uppkommen skada. Grundregeln är att anspråket ska göras inom två år från det att planen har vunnit laga kraft.

Här kan du läsa mer om ersättning och inlösen

Tillämpning av planbestämmelser om skydd av kulturvärden

I bygglovsskedet prövas bestämmelser om skydd av kulturvärden för byggnader, lovpliktiga anläggningar och för åtgärder för vilka lovplikt införts. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de handlingar som behövs. En ansökan om lov ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ansökan. När det gäller byggnader med ett särskilt kulturhistoriskt värde kan det behövas en redogörelse för hur kulturvärdena avses att hanteras. Den kan till exempel beskriva varför en viss metod ska användas och vilka konsekvenser det får.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om skydd av kulturvärden betecknas på kvartersmark med bokstaven q.

Om det finns flera olika bestämmelser för skydd av kulturvärden bör varje q kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna. I listan med planbestämmelser behöver skydd av kulturvärden redovisas under en egen tydlig rubrik.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för bestämmelser om skydd av kulturvärden är PBL 4 kap 16 § punkten 3.

Exempel

I exempel nedan symboliserar nummertecknet, #, nedsänkta indexsiffror

Beteckning Bestämmelse
q# Befintliga portar mot gatan ska bevaras. (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintliga blyspröjsade fönster ska bibehållas till sin utformning (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintliga gångstråk ska bibehållas till sin sträckning och material (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintlig rumsfil mot gatan ska bevaras, till volym och dörrsamband. (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintliga markprofiler och naturstensmurar ska bevaras. (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintlig stenbeläggning på borggården ska bibehållas till sin utformning. (4 kap. 16 § p. 3)
q# Befintlig fast inredning i form av listverk och paneler i matsalen ska bevaras. (4 kap. 16 § p. 3)
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej