På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Takvinkel

Bestämmelser om takvinkel reglerar takets lutning i grader. Bestämmelser om takvinkel betecknas på plankartan med en symbol i form av en vinkel.

Med bestämmelser om takvinkel kan kommunen reglera lutningen på tak i grader. Takvinkeln reglerar lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet.

Sadeltak 27 respektive 35 grader
Illustrationerna visar möjliga takutformningar med en planbestämmelse som anger ett intervall mellan 20-45 grader. Illustration: Boverket

En planbestämmelse kan anges antingen som en exakt vinkel, en minsta eller största vinkel eller med ett intervall mellan en minsta och en största vinkel. Takvinkeln har stor betydelse för utformningen av en byggnad och uppfattningen av dess höjd. Den påverkar även hur byggnaden upplevs i den omkringliggande miljön och har betydelse för användningen av byggnaden. Vissa taklutningar kan även innebära att olika takmaterial inte är möjliga att använda då de inte fungerar på grund av att taket antingen är för brant eller för flackt.

Bestämmelser om takvinkel kan regleras med stöd av två olika paragrafer i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen, PBL. I de flesta fall är syftet med bestämmelsen att kommunen vill bestämma utformningen. Ett annat skäl kan vara att reglera omfattningen på det som får byggas, alltså kopplat till byggrätten.

Reglering av största eller minsta vinkel

En största vinkel kan användas för att det inte ska bli för branta tak. Skälet kan exempelvis vara anpassning till stadsbilden, att förhindra möjligheten att inreda vind eller för att bibehålla viktiga siktlinjer. En bestämmelse om en minsta vinkel kan vara aktuell i situationer när ett platt tak inte är lämpligt. Det kan till exempel vara för att förhindra att vatten eller snö samlas på taket, för att uppnå tillräckligt bullerskydd men även för att ta hänsyn till stads-och landskapsbilden. Om det i detaljplanen enbart är reglerat en minsta eller största vinkel kan det leda till en hel del variationer när det gäller takutformningen.

Reglering av takvinkel i intervall

En bestämmelse med ett intervall för takvinkeln är lämplig då syftet är att tillåta en variation av takvinklar och samtidigt undvika för branta eller för flacka tak. Det kan till exempel vara lämpligt i befintliga miljöer där det redan finns en stor variation av takvinklar. Om bestämmelsen är angiven i ett intervall ger det möjlighet till en större flexibilitet och förändringsmöjligheter i efterhand. En takvinkelbestämmelse som är angiven i ett intervall kan leda till ett taklandskap med blandad utformning, beroende på hur stort spannet är i intervallet.

Möjliga takutformningar
Illustrationerna visar möjliga takutformningar med en planbestämmelse som anger ett intervall mellan 20-45 grader. Illustration: Boverket

Reglera en exakt takvinkel endast i särskilda fall

En exakt vinkel kan ibland behöva användas av kulturhistoriska- eller estetiska skäl. En sådan bestämmelse innebär ingen flexibilitet i planen eftersom takvinkeln är låst till ett exakt läge. En sådan bestämmelse begränsar även möjligheterna till vissa takutformningar, som till exempel mansardtak eller nyfunkistak där det alltid finns två olika takvinklar. I de flesta fall är det tillräckligt att använda ett intervall för att uppnå den utformning som eftersträvas.

Takvinklar som inte är möjliga att bygga om bestämmelsen om takvinkel reglerar en exakt vinkel.
Illustrationerna visar takutformningar med olika takvinklar som inte är möjliga att bygga om bestämmelsen om takvinkel reglerar en exakt vinkel. Illustration: Boverket

Bestämmelsen reglerar taken på samtliga byggnadsdelar

En byggnad kan bestå av flera olika byggnadskroppar med tak och en bestämmelse om takvinkel gäller då taken på samtliga delar. Takvinklarna måste därför, var för sig, rymmas inom den i planbestämmelsen angivna vinkeln. Bestämmelsen gäller för såväl själva byggnaden som för takkupor, uterum och liknande.

Takutformning kan regleras på andra sätt

Om det inte är nödvändigt att reglera takvinkeln i detalj kan i stället en utformningsbestämmelse användas för att reglera takets utformning. Det kan till exempel handla om att byggnader ska ha pulpettak eller mansardtak.

Tillämpning av planbestämmelser om takvinkel

Bestämmelser om takvinkel prövas i bygglovet för åtgärder som påverkar takvinkeln. För att byggnadsnämnden i lovskedet ska kunna avgöra om åtgärden uppfyller bestämmelsen krävs att sökanden lämnar in de ritningar och handlingar som behövs för prövningen.

Beteckningar och bestämmelser

Egenskapsbestämmelser om takvinkel anges på plankartan med symbol. I symbolen på plankartan anges den reglerade lutningen i grader. l listan med bestämmelser anges oftast 0,0 i beteckningssymbolen. Om planen innehåller olika sätt att reglera takvinkel, till exempel både en största vinkel och ett intervall, behöver den reglerade lutningen i grader anges även i beteckningssymbolen i listan med planbestämmelser. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Takvinkeln kan regleras med stöd av två olika paragrafer i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen. Lagstödet är antingen PBL 4 kap 11 § punkt 1 om syftet med bestämmelsen är en begränsning av byggrätten eller PBL 4 kap 16 § punkt 1 om syftet är utformning. Lagstödet i anslutning till planbestämmelsen ger därför ledning för kommande tolkningar av planbestämmelsen.

Exempel

Tabell symboler takvinklar
Tabell symboler takvinklar. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej