Bebyggandets omfattning

En viktig funktion med en detaljplan är att fastslå och reglera bebyggandets omfattning, det vill säga hur mycket som får byggas på en plats.

Genom att använda bestämmelser om bebyggandets omfattning reglerar kommunen hur mycket som får byggas på en plats, både i utbredning över och under markytan samt på höjden.
Detta kan regleras genom att ange

  • hur mycket som får byggas (utnyttjandegraden)
  • var byggnader inte får placeras (begränsning av markens utnyttjande)
  • hur höga byggnaderna får vara (höjd på byggnader)
  • vilken lutning taken ska ha (takvinkel)

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 11 §

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 7.2

För att reglera önskad omfattning av bebyggelsen krävs ofta en kombination av dessa bestämmelser, men även andra bestämmelser som till exempel bestämmelser om placering och fastighetsstorlek kan ha betydelse.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej