På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ger kommunen möjlighet att i detalj reglera bland annat bebyggandets omfattning, utformning samt skydd av kvartersmarken. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark betecknas med en fristående gemen bokstav eller med symboler, punkter, raster, linjer och mått.

Med egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan kommunen precisera och avgränsa bebyggandets omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning, utförande, lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet samt skydd mot störningar. Alla egenskapsbestämmelser som används i en detaljplan måste fungera tillsammans för att det ska vara möjligt att genomföra detaljplanen. Varje egenskapsbestämmelse ska ha stöd av och kunna hänvisas till en paragraf i plan- och bygglagens fjärde kapitel. Syftet med bestämmelsen ska även vara förenligt med de syften som anges i andra kapitlet i plan- och bygglagen.

Reglera inte mer än nödvändigt

Vid val av egenskapsbestämmelser är det viktigt att ta hänsyn till syftet med detaljplanen och vilka följder bestämmelserna får vid genomförandet. Egenskapsbestämmelser ger möjlighet att i detalj styra planområdet. En detaljplan får dock inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med planläggningen. Detta är också viktigt för att förlänga planens aktualitet och användbarhet. Om detaljplaner anpassas till ett visst projekt med detaljerade planbestämmelser kan det innebära att detaljplanen riskerar att bli oanvändbar om projektet förändras eller inte blir genomfört.

Reglera endast det som kan tillämpas i efterkommande prövning

Det finns inget direkt krav på genomförande av de regleringar som görs med egenskapsbestämmelser på kvartersmark. I plan- och bygglagen finns en inbyggd rätt till pågående användning. Kommunen kan därför inte kräva omedelbar efterlevnad av en egenskapsbestämmelse så fort beslutet att anta planen vunnit laga kraft. Krav på att planen följs kan ställas först då någon förändring ska ske, till exempel när någon ansöker om lov.

Egenskapsbestämmelser på kvartersmark bör endast användas för att reglera sådant som tas om hand i någon efterkommande prövning som till exempel bygglov eller fastighetsbildning. Bestämmelser som inte tillämpas i någon efterkommande prövning riskerar att inte genomföras. En bestämmelse om till exempel lekplats på kvartersmark saknar betydelse eftersom en sådan bestämmelse bara innebär att en lekplats får anläggas på platsen, men fastighetsägaren kan istället välja att anlägga lekplatsen någon annanstans, eller att inte anlägga någon lekplats alls. Bestämmelsen innebär alltså inget krav på att en lekplats ska uppföras. Samma sak gäller för bestämmelser om till exempel gångväg eller lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark.

Vissa egenskapsbestämmelser kan dock kompletteras med en administrativ bestämmelse om villkor för lov eller villkor för startbesked. Genom en sådan kombination kan byggnadsnämnden kontrollera att åtgärden som egenskapsbestämmelsen reglerar blir utförd. Detta är dock endast möjligt under vissa förutsättningar. Också med en sådan kombination av bestämmelser är det först i lovskedet alternativt vid startbeskedet som byggnadsnämnden kan kontrollera att planbestämmelsen följs. Det kan till exempel handla om att säkerställa att ett översvämningsskydd uppförs innan lov kan lämnas för ett bostadshus.

Egenskapsbestämmelser kan kombineras

För att uppnå en önskad reglering krävs ofta en kombination av olika bestämmelser. Flera egenskapsbestämmelser kan alltså gälla inom samma avgränsade område. Egenskapsbestämmelser som kombineras inom samma område måste samordnas så att de inte motsäger eller motverkar varandra.

Bestämmelser och beteckningar

Det finns flera sätt att beteckna egenskapsbestämmelser för kvartersmark på plankartan. Oftast betecknas egenskapsbestämmelserna med en fristående gemen bokstav, till exempel e eller p. Utöver detta kan bestämmelserna också betecknas med symboler, punkter, raster, linjer och mått.

Egenskapsbestämmelser kan gälla för ett helt användningsområde eller för delområden som avgränsas med egenskapsgränser. Flera egenskapsbestämmelser kan användas inom samma egenskapsområde. Om samma egenskapsbeteckning behöver användas flera gånger på plankartan men med olika innebörd behöver varje beteckning kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen.

Koppla egenskaper till användningar i skilda plan

I vissa fall anges olika användningskategorier, det vill säga allmän plats, kvartersmark och vattenområde, för skilda plan i en detaljplan. Det kan till exempel handla om att kvartersmark behöver överlappa allmän plats eller vattenområde.

För att särskilja de olika användningskategorierna från varandra används parenteser. Den huvudsakliga användningen betecknas utan parentes och den sekundära användningen anges inom parentes. Egenskapsbestämmelser som hör till en sekundär användning bör på plankartan sättas inom samma parentes som användningen de hör till. I listan med planbestämmelser redovisas de separat inom parentes.

Dela upp olika bestämmelser

För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig bestämmelse med eget lagstöd och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Flera bestämmelser bör inte sättas ihop under samma beteckning. Sådant som regleras genom egenskapsbestämmelser ska inte heller sättas ihop med användningsbestämmelser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej