På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrad lovplikt

Ändrad lovplikt är en administrativ bestämmelse som kommunen i vissa fall kan använda för att reglera omfattningen av lovplikten i detaljplan.

I en detaljplan är det i vissa fall möjligt att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom hela eller delar av planområdet för vissa åtgärder. I plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, preciseras vad som får regleras beträffande lovplikten. Detta gäller för såväl bygg-, rivnings- eller marklovplikt. Bestämmelsen bör alltid preciseras med vad som avses. Om lovpliktens omfattning regleras i en detaljplan är det viktigt att planbestämmelsen tydligt anger vilka åtgärder som omfattas av ändringen av lovplikten. Kommunen bör alltid noga överväga om det är lämpligt att ändra lovplikten. Ändras lovplikten bör detta alltid motiveras i planbeskrivningen.

Även om en åtgärd undantas från lovplikt i en detaljplan får åtgärden inte strida mot någon av detaljplanens bestämmelser. För lovpliktiga åtgärder prövas planenligheten vid lovprövningen. För åtgärder som är undantagna från lovplikt i en detaljplan ligger ansvaret för att kontrollera om åtgärden överensstämmer med planen på byggherren.

Minskad lovplikt

Minskad bygglovsplikt för byggnader, anläggningar, skyltar och ljusanordningar i detaljplan

Under förutsättning att en bygglovsprövning inte är nödvändig för att tillvarata grannars eller allmänna intressen kan kommunen i detaljplan genom planbestämmelser bestämma att bygglov inte krävs, om åtgärderna utförs på ett visst sätt och under en viss tid. Planbestämmelsen kan därför bli detaljerad och omfattande. Om lovplikten minskas ska det av planbestämmelsen framgå under vilken tid bestämmelsen gäller. Det är lämpligt att tiden sammanfaller med genomförandetiden för detaljplanen, men den kan vara kortare eller längre.

Alla bygglovspliktiga åtgärder kan bygglovsbefrias inom område med detaljplan, det vill säga:

 • nybyggnad,
 • tillbyggnad,
 • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
 • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri,
 • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt,
 • att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra andra anläggningar som annars är bygglovpliktiga, eller
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Kommunen kan genom en planbestämmelse i detaljplan helt undanta vissa åtgärder inom planområdet från bygglovsplikt. Planbestämmelserna ska innehålla de krav som ska vara uppfyllda för att en lovpliktig åtgärd ska bli lovbefriad. Kraven kan exempelvis vara att byggnader som utformas eller utförs på ett visst sätt, exempelvis med en maximal storlek, inte kräver bygglov.

Bygglovsbefrielse kan användas när en detaljplan i sin helhet innehåller så detaljerade bestämmelser, att det inte återstår några väsentliga frågor att pröva i ett bygglovsärende. Detta kan exempelvis vara aktuellt när planen har utarbetats för ett speciellt projekt. I detaljplanen kan då beslutas att bygglov inte ska krävas för att utföra de åtgärder som behövs för att genomföra planen. Men bygglovsbefrielse kan också användas när detaljplanen inte är så detaljerad. Då måste i stället själva bestämmelsen om bygglovsbefrielse vara detaljerad och ange vad som ska gälla för att bygglov inte ska behövas. En bestämmelse om bygglovsbefrielse kan då användas för att förenkla och skynda på byggandet, om det finns ett behov av att snabbt kunna uppföra nya byggnader. Om byggherren ändå vill avvika från de preciserade kraven som angetts i bestämmelsen om bygglovsbefrielse, blir byggnadsåtgärden lovpliktig och kommer då att prövas mot detaljplanens bestämmelser i vanlig ordning. En precisering i detaljplanen kan avse inte bara hur åtgärderna ska utföras utan även den tid under vilken de får utföras utan bygglov. Tiden för lovbefrielse kan sammanfalla med genomförandetiden, men det finns inget hinder mot att bestämma en kortare eller längre tid. Ett beslut om bygglovsbefrielse i detaljplan kan ändras före genomförandetidens utgång utan hinder av de bestämmelser i PBL som annars skyddar fastighetsägaren mot ändringar under genomförandetiden.
(jfr prop. 1993/94:178 sid. 114-115 f.)

Om kommunen minskar lovplikten för nybyggnad eller tillbyggnad krävs en separat anmälan för dessa åtgärder.

Minskad rivningslovplikt i detaljplan

Normalt krävs rivningslov inom ett område med detaljplan för att riva en byggnad eller del av byggnad som vid sitt uppförande krävde bygglov. Kommunen kan dock i detaljplan bestämma att det inte krävs rivningslov för att riva en sådan byggnad eller del av byggnad. Om kommunen beslutat om en sådan befrielse från rivningslov, krävs det dock för flertalet rivningsåtgärder att det görs en anmälan för åtgärden.

Minskad marklovsplikt i detaljplan

Normalt krävs marklov inom ett område med detaljplan för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats. Kommunen kan i detaljplan bestämma att det inte krävs marklov för dessa åtgärder.

I bestämmelser om ändrad marklovplikt bör det preciseras till vilken nivå schaktningen eller fyllningen får göras utan att lov krävs.

Utökad lovplikt

Kommunen har möjlighet att utöka lovplikten för ett antal åtgärder. För utökning av bygglovsplikten krävs det i vissa fall att området är en värdefull miljö.

Utökad bygglovsplikt i alla miljöer i detaljplan

För alla typer av miljöer har kommunen möjlighet att i detaljplan bestämma att bygglov krävs för vissa åtgärder som annars är undantagna från den lagreglerade lovplikten. Det gäller följande åtgärder:

 • färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,
 • en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus,
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Utökad bygglovsplikt för grundvattentäkter i detaljplan om det finns särskilda skäl

Enligt miljöbalken krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastigheters eller jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning har kommunen dock möjlighet att införa bygglovsplikt i detaljplan för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter. Denna möjlighet gäller för alla typer av miljöer i detaljplan. Särskilda skäl anses föreligga om det råder brist på grundvatten eller om det finns risk för att brist ska uppkomma eller för saltvatteninträngning. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 183)

Genom att även mera omfattande ändringar av befintliga anläggningar görs bygglovspliktiga, kan det kontrolleras att grundvattenuttaget inte ökas alltför mycket genom exempelvis borrning till större djup eller genom andra åtgärder som kan höja kapaciteten. Bestämmelsen kan också tillämpas inom områden där det finns risk för föroreningar av grundvattnet genom olämpliga brunnar. Bygglovsplikten kan begränsas till vissa åtgärder, så att det exempelvis inte krävs bygglov för att gräva en brunn, men att det krävs bygglov för att borra en brunn. Bedömningen av skälen för att införa lovplikt måste ske med utgångspunkt från vattensituationen. I många fall kan det krävas utomstående experter för att få ett fullgott underlag för kommunens ställningstagande. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 55 f., 77, 83)

Utökad bygglovsplikt i värdefulla miljöer i detaljplan

Inom ett område som utgör en värdefull miljö kan kommunen i vissa fall bestämma att bygglov krävs för vissa åtgärder som annars är undantagna från den lagreglerade lovplikten. Kommunen får bestämma att bygglov krävs för:

 • att uppföra eller bygga till en komplementbyggnad på max 15 m2, så kallad friggebod
 • att uppföra eller bygga till ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m2, så kallat attefallshus
 • att göra en tillbyggnad på max 15 m2
 • att bygga högst två takkupor
 • att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad
 • att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får förvanskas
 • en liten fast cistern eller annan liten fast anläggning för hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser och som endast är avsedd för en viss fastighets behov
 • en liten mast eller ett litet torn för en viss fastighets behov
 • ett vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken
 • en parkeringsplats om det på fastigheten bara finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg
 • upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer som omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg (1995:1649)
 • ett upplag eller materialgård av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde
 • ett upplag som består av högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil placerade i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,
 • • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt som har en area på högst 1,0 m2
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt som är till för ett tillfälligt evenemang och är uppsatt under högst fyra veckor
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en orienteringstavla på högst 2,0 m2
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inomhus, eller
 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning.

Utökad rivningslovsplikt i detaljplan

Normalt krävs inte rivningslov för en byggnad eller en del av en byggnad som får uppföras utan bygglov. Kommunen kan dock i detaljplan införa krav på rivningslov för bygglovsbefriade byggnader.

Utökad marklovsplikt i detaljplan

Lovplikt för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet kan införas i detaljplan genom bestämmelser om att marklov krävs för dessa åtgärder. Marklovsplikt kan dock införas för åtgärder för att anlägga gata, väg eller järnväg på mark som är planlagd för detta. (jfr prop. 2017/18:163 sid. 17)

Bestämmelser om utökad marklovsplikt kan exempelvis bli aktuellt om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara enstaka träd eller en grupp av träd, exempelvis en allé. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär inte att kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande åtgärder. Utökad lovplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet kan framför allt bli aktuellt för att säkerställa hanteringen av dagvatten. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 708) (jfr prop. 2017/18:163 sid. 16)

Beteckningar och bestämmelser

Om bestämmelsen med ändrad lovplikt gäller hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen som styr ändrad lovplikt behöver då endast anges bland planbestämmelserna.

Om bestämmelsen med ändrad lovplikt gäller för del eller delar av ett planområde anges bestämmelsen på plankartan med a. Om det finns flera olika bestämmelser med ändrad lovplikt eller om det finns andra administrativa bestämmelser i planen som också betecknas med a ska a kompletteras med index i form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. Administrativa bestämmelser som gäller delar av planområdet avgränsas av administrativ gräns och gäller fram till planområdesgräns, användningsgräns eller en annan administrativ gräns. Egenskapsgränser och administrativa gränser kan alltså korsas utan att det har någon inverkan på de bestämmelser som de reglerar.

Läs mer om gränshierarki i delen Gränsbeteckningar under rubriken Gränshierarki.

Lagstödet för planbestämmelsen bör redovisas i anslutning till planbestämmelserna på detaljplanen. Lagstödet för ändrad lovplikt är PBL 4 kap 15 §.

Exempel då bestämmelsen med ändrad lovplikt gäller för del eller delar av planområdet:

Beteckning Bestämmelse

a

 

 
a

 Bygglov krävs inte för [åtgärd]. Bestämmelsen gäller under [tid]. (PBL 4 kap 15 § 1)

Exempel på hur detta kan se ut:

Bygglov krävs inte för bostadshus som är max 60 m2 med en nockhöjd på max 4,5 m med ett avstånd på minst 4,5 m från tomtgräns. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid. (PBL 4 kap 15 § 1)

a

 

a

Bygglov krävs även för [åtgärd]. (PBL 4 kap 15 § 1)

Exempel på hur detta kan se ut:

Bygglov krävs även för komplementbyggnad eller komplementbostadshus större än 15 kvm. (PBL 4 kap 15 § 1)

a

 

a

Marklov krävs inte för [åtgärd]. (PBL 4 kap 15 § 3)

Exempel på hur detta kan se ut:

Marklov krävs inte för schaktning till ett djup om max 1,5 meter. (PBL 4 kap 15 § 3)

a

 

a

Marklov krävs även för [åtgärd]. (PBL 4 kap 15 § 3)

Exempel på hur detta kan se ut:

Marklov krävs även för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1 meter. (PBL 4 kap 15 § 3)

aa

Rivningslov krävs inte för [åtgärd]. (PBL 4 kap 15 § 2)

Exempel på hur detta kan se ut:

Rivningslov krävs inte för rivning av befintligt förrådshus. (PBL 4 kap 15 § 2)

a

 

a

Rivningslov krävs även för [åtgärd]. (PBL 4 kap 15 § 2)

Exempel på hur detta kan se ut:

Rivningslov krävs även för komplementbyggnader och komplementbostadshus mindre än 25 m2. (PBL 4 kap 15 § 2)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen