På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL webbseminarier

Granskad:

Boverkets webbseminarier tar upp nyheter i regler samt aktuella frågor och problemområden. Seminarierna är direktsända men finns även fritt tillgängliga efter sändningarna.

Webbseminarierna innehåller föreläsningar av sakfrågeexperter och jurister, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL från kommuner, myndigheter, organisationer m.fl. och i den mån det är relevant även diskussionspaneler. Tittarna har under direktsändningen möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chattfunktion. Under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information" finns en länk till Boverkets samtliga webbseminarier. På denna sedan samlar vi webbseminarier som på ett eller annat vis handlar om plan- och bygglagen, PBL.

Här hittar du våra sända webbseminarier

Nya regler för planbeskrivning till detaljplan

Nu ska kommunen i planbeskrivningen bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. Boverkets föreskrifter trädde i kraft den 1 januari i år och blir bindande från och med 1 januari 2022. I webbseminariet från den 15 april 2021 berättar vi om vad de nya reglerna omfattar, hur de ska tillämpas, på vilket sätt de är en del av en nationell informationshantering av geodata och hur de förväntas påverka olika aktörer.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Nya regler för planbeskrivning till detaljplan"

Kontrollplan enligt PBL

Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen. Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. Boverket publicerade en ny vägledning i september 2020 med utvidgade ställningstaganden och fokus på riskbedömning för urval av kontrollpunkter.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Kontrollplan enligt PBL"

Föreskrifter för detaljplan

Boverket har arbetat med föreskrifter för detaljplaner och digital information i dessa. Reglerna trädde i kraft 1 oktober 2020 och blir bindande från och med 1 januari 2022. Reglerna är de första av den här sorten inom samhällsbyggnadsområdet. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Föreskrifter för detaljplan"

Nya energiregler 2020

Den 1 september 2020 ändrades plan- och byggförordningen i den del som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Samtidigt trädde nya föreskrifter från Boverket i kraft som är anpassade till ändringen. Ändringen ska skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader och är ett sista steg i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Nya energiregler"

Webbseminarium om Regelförändringar för översiktsplanering

Den 3 juni 2020 sände Boverket ett webbseminarium om de regelförändringar för översiktsplanering och detaljplanering som trädde i kraft 1 april. Några av ändringarna gäller direkt, och andra gäller från ett senare datum.  Syftet med webbsändningen är att sprida information om vad de nya reglerna omfattar och hur de ska tillämpas. 

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Regelförändringar för översiktsplanering"

Skarpt läge! Klimatdeklarationer av byggnader 2022

Den 26 mars 2020 sände Boverket sände ett webbseminarium med titeln Skarpt läge! Klimatdeklarationer av byggnader 2022. I seminariet togs de kommande kraven på klimatdeklarationer upp samt tips på hur din organisation kan förbereda sig.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Klimatdeklarationer av byggnader 2022"

Prövning av bygglov

Den 28 november 2019 sände Boverket ett webbseminarium om prövning av bygglov. I webbseminariet gick vi igenom vad som ska prövas i ett bygglov, både inom och utanför detaljplanerat område. Några av de frågor som vi gicks igenom var vad planenligt utgångsläge innebär, vad som redan är prövat i detaljplanen och vad lokaliseringsprövningen innefattar.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Prövning av bygglov"

Framtiden med enhetliga digitala detaljplaner

Den 25 september 2019 sände Boverket ett webbseminarium om varför vi behöver digitala detaljplaner. Boverket har tagit fram en vision för enhetliga digitala detaljplaner. Vi vill skapa en öppen dialog om vilka möjligheter och hinder som finns på vägen mot visionen. I  webbseminariet förklarade vi varför vi behöver digitala detaljplaner och varför digitala detaljplaner i PDF-format är bra men inte tillräckliga.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Framtiden med enhetliga digitala detaljplaner"

Fukt i byggnader – en kostsam historia

Den 27 juni 2019 sände Boverket ett webbseminarium om de kostsamma problemen med fukt i byggnader och hur detta kan förebyggas. Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn 2018 visar att fuktproblemen står för en stor och betungande andel av skadorna. Vad berättar byggskaderapporten om fuktproblemens orsaker? Webbseminariet  berörde risk för fuktskada i relation till vilka byggregler som gäller och vid sidan av Boverkets experter medverkade olika aktörer med erfarenhet av förebyggande arbete och lösningar.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "Fukt i byggnader – en kostsam historia"

PBL-nyheter och regeländringar

Torsdagen den 27 juni 2019 sände Boverket ett webbseminarium om de ändrade och nya regler som bland annat började gälla den 1 juli 2019 i plan- och bygglagen, till exempel när det gäller konstruktionsregler, altaner, föreskrifter detaljplaner m.m. Boverket presenterar även nya vägledningar.

Här kan du läsa mer om webbseminariet "PBL-nyheter och regeländringar"

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Den 22 maj 2019 sände Boverket ett webbseminarium om arkitektur och gestaltad livsmiljö.
Vad innebär den nya politiken? Varför är arkitektur viktigt? Vad pågår inom uppdraget? Vilka verktyg finns för att arbeta med gestaltad livsmiljö? Det är exempel på innehåll i webbseminariet. Vi presenterade också "Riksarkitektsoffan" där Helena Bjarnegård samtalade kring aktuella arkitekturfrågor med några gäster.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Arkitektur och gestaltad livsmiljö"

Nya regler för energiprestanda och energideklarationer

Den 14 februari 2019 sändes webbseminariet - " Nya regler för energiprestanda och energideklarationer". Programmet ger dig som tittare inblick i skillnaderna mellan "specifik energianvändning" och "primärenergital", geografiska justeringsfaktorer och klimatzoner men även bakgrunden till klassning av byggnader; med andra ord varför används klassning i energideklarationerna? Här presenteras även Boverkets handbok om energideklarationer.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet om "Nya regler för energiprestanda och energideklarationer"

Kontinuerlig översiktsplanering

Den 13 december 2018 sändes ett webbseminarium om kontinuerlig översiktsplanering. Genom webbseminariet vill vi underlätta för kommuner att arbeta kontinuerligt och effektivt med översiktsplanering. Ett annat syfte med sändningen är att ge möjlighet till en ökad användning av vägledning på PBL kunskapsbanken där det finns mer information om kontinuerlig ÖP.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Kontinuerlig översiktsplanering"

När krävs det lov eller anmälan?

Den 8 november 2018 sändes webbseminariet – "När krävs det lov eller anmälan?" I detta webbseminarium går vi översiktligt igenom bygglovsplikten. Vi fördjupar oss kort i bygglovsplikten för byggnader. När det gäller bygglov för anläggningar kommer fokuserar vi på fritidsanläggningar, murar och plank. Vi går även översiktligt igenom anmälningsplikten, både den direkta och den indirekta.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "När krävs det lov eller anmälan?"

Reglera med planbestämmelser

Den 18 oktober 2018 sändes webbseminariet – "Reglera med planbestämmelser". I webbseminariet berättar vi om hur planbestämmelser kan användas för att reglera i olika planeringssituationer.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Reglera med planbestämmelser"

Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan

Den 27 september 2018 sändes webbseminariet – "Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan". I webbseminariet presenteras Boverkets vägledningar om miljöbedömningar i översiktsplan eller detaljplan. Även Naturvårdsverket presenterar sin vägledning om miljöbedömningar och representanter från kommuner visar hur de har arbetat med miljöbedömningar.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan"

PBL-nyheter & regeländringar

Den 1 juli 2018 sändes ett webbseminarium om nyheter i PBL och regeländringar. Webbseminariet tar bland annat upp lagändringar som trädde ikraft den 1 juli och 1 augusti 2018.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "PBL-nyheter & regeländringar"

Vägledning om och bidrag till grönare städer

Den 14 juni 2018 gjordes en kortare sändning om stadsgrönska och ekosystemtjänster - "Vägledning om och bidrag till grönare städer". I webbseminariet presenteras en utvecklad metod och ger exempel på hur kommuner kan ta tillvara och integrera ekosystemtjänster i fysisk planering – från mål och visioner till genomförande. Det visas också exempel på hur man gör i Upplands Väsby kommun.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Vägledning om och bidrag till grönare städer"

Samlat grepp om digital tillämpning av PBL

Den 31 maj 2018 sändes ett webbseminarium om den framtida digitala samhällsbyggnadsprocessen.

I webbseminariet beskrivs de förändringar vi driver i nära samarbete med Lantmäteriet och andra aktörer. Även exempel på projekt som redan startat visas.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Samlat grepp om digital tillämpning av PBL"

Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?

Den 26 april 2018 sändes webbseminariet – " Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?". I webbseminariet tas bland annat frågor om krav vid ändring av byggnad och återbostadisering upp. Seminariet tog också upp hur man kan tänka kring byte av kamin och reglerna om OVK från 1 februari 2018.

Här kan du läsa mer om och ta del av en länk till webbseminariet "Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?"

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen